Курсова робота «Контроль виконання бюджетів та аналіз відхилень», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 27.02.2009 18:57 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти контролю виконання бюджетів і аналізу виконання бюджетів 5 1.1. Основи контролю виконання бюджетів і аналізу відхилень 5 1.2. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень в періодичних виданнях 15 Розділ ІІ. Ведення управлінського обліку на ЗАТ «Дніпро» 20 2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Дніпро» та системи його управління 20 2.2. Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію управлінського обліку на ЗАТ «Дніпро» 24 2.3. Організація та порядок ведення управлінського обліку на ЗАТ «Дніпро» 27 Висновки 43 Список використаних літературних джерел 46 Додатки 48

Висновок

Розроблення бюджетів забезпечує періодичне планування операцій підприємства, дає можливість передбачити майбутні проблеми і визначити найкращий шлях досягнення стратегічної мети.

Бюджетування дає можливість уникнути анархії, узгоджувати дії та інтереси різноманітних підрозділів підприємства, кількісно обґрунтувати їх плани й оцінити витрати, пов'язані з виконанням цих планів.

Поза як бюджети відображають операції підприємства в майбутньому, то вони є підґрунтям для оцінки діяльності управління в міру виконання поставлених цілей. Порівняння фактичних і планових результатів дає можливість оцінити ефективність і результативність діяльності підприємства.

Бюджети є інструментом ефективного оперативного управління підприємством, а також засобом прогнозування на підставі розроблення різних сценаріїв розвитку підприємства з урахуванням змін та впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів.

Бюджетний контроль – це співставлення фактичних даних з бюджетними, аналіз відхилень і внесення необхідних коректив.

Методика аналізу відхилень залежить від системи калькулювання витрат, яку застосовує підприємство при складанні внутрішньої звітності: на основі повної собівартості чи на основі змінних витрат. Але і в одному, і в другому випадку необхідно виділяти змінні витрати і аналізувати їх окремо від постійних.

Слід зазначити, що нині серед вітчизняних та зарубіжних вчених та практиків економістів не має єдиної точки зору, що до принципів, які слід покласти в основу складання бюджетів підприємств, а це в значній мірі впливає на якість процесу бюджетування, яке все ширше починає застосовуватись підприємствами України.

ЗАТ «Дніпро» виготовляє ватин, синтепон, голкопробивну тканину та швейні вироби широкого споживання. Тип організаційної структури управління – ієрархічна. Різновид – лінійно-функціональна. В загальних рисах ЗАТ «Дніпро» можна віднести до підприємств «технологічного» типу, оскільки воно функціонує на основі базових технологічних процесів виробництва нетканих матеріалів. Щодо складу цехів та служб, то вони реалізують виробничий процес виготовлення продукції. Форми їх взаємозв’язків покладені в основу виробничої структури ЗАТ «Дніпро». Основними рівнями виробничої структури ЗАТ „Тетерів” є: цех – відділення – дільниця – бригада – робоче місце.

На ЗАТ «Дніпро» системою обліку є облік за центрами відповідальності. На ЗАТ «Дніпро» практикується застосування двох окремих звітів. В одному наводять усі витрати та доходи підрозділу, а в другому – лише витрати й доходи, контрольовані керівником окремого підрозділу.

Звіти центрів відповідальності зазвичай складають щомісяця і вони містять порівняння фактичних і бюджетних показників. Також, для оперативного контролю керівнику центру відповідальності потрібно виявляти та вивчати суттєві відхилення від бюджету до їх включення до звіту, визначати причини відхилень і вносити необхідні корективи. На момент отримання звіту центру відповідальності вищим керівником причини, що призвели до відхилень, вже мають бути враховані або надані пояснення, чому ці проблеми не були або не можуть бути вирішені.

На підприємстві об’єктом обліку виробничих витрат є продукція (ватин, синтепон, голкопробивна тканина, товари широкого вжитку) та в основному виробництві застосовується метод обліку витрат по виробництвах з елементами нормативного методу та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції. Вибір даного методу зумовлений масовим та багатосерійним характером виробництва. На даний вид продукції досить нескладно встановити норми витрачання ресурсів. Витрати на виготовлення основної продукції розподіляються по групах виробів.

Враховуючи те, що продукція є однорідною, має однакову споживчу якість та складність виготовлення, калькулювання здійснюється методом прямого ділення витрат на обсяг продукції.

З метою контролю за витрачанням сировини і матеріалів для виготовлення продукції на ЗАТ «Дніпро» застосовується метод наступних розрахунків із застосуванням інвентаризації. Його вибір зумовлений метою збору інформації для подальшого усунення недоліків в організації виробництва та прийняття заходів по забезпеченню економного витрачання матеріальних ресурсів.

Як бачимо, в системі калькулювання повних витрат собівартість має дещо більші показники ніж в системі директ-костингу, відповідно в системі директ-костингу маржинальний дохід має більшу величину ніж у системі калькулювання повних витрат.

Отже, точка беззбитковості, при розрахунку за трьома методами (методом рівняння, методом маржинального доходу та графічним методом) дорівнює 94,52 пог.м.

Бюджетний контроль і управління за відхиленнями на ЗАТ «Дніпро» здійснюють на підставі звіту про виконання бюджету, який складає бухгалтер-аналітик і подає менеджеру, який відповідає за прийняття рішень з даного питання. У звіті про виконання бюджету відображається порівняння фактичних і запланованих показників, розрахунок відхилень та вивчення їх причин. Такий звіт готується регулярно (щомісяця) і містить дані про бюджетні витрати за звітний період і з початку року та відхилення від бюджету з поясненням їх причин, а інколи — вжитих заходів для попередження подібних відхилень у майбутньому.

Бюджет, який враховує можливі варіанти зміни обсягу діяльності в межах релевантного діапазону, називають гнучким, або динамічним бюджетом. Цей бюджет на ЗАТ «Дніпро» необхідний, в першу чергу для аналізу тих витрат, які включають постійну і змінну складові (виробничі накладні, витрати на збут, адміністративні).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення