Курсова робота «Взаємозвязок управлінського та фінансового обліку», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 27.02.2009 18:53 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи взаємозв’язку управлінського та фінансового обліку 5 1.1. Взаємозв’язок фінансового та управлінського обліку . 5 1.2. Огляд періодичних видань за темою взаємозв’язку управлінського та фінансового обліку 12 Розділ ІІ. Процес ведення управлінського обліку на ПМНВВП «Контингент» 19 2.1. Організаційно-економічна характеристика ПМНВВП «Контингент» 19 2.2. Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію управлінського обліку 24 2.3. Організація та порядок ведення управлінського обліку на ПМНВВП «Контингент» 26 Висновки 40 Список використаних літературних джерел

Висновок

Методологічно й організаційно бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський. Це дві галузі єдиної системи обліку, кожна з яких має своє призначення і відіграє свою роль в управлінні підприємством, у забезпеченні необхідною інформацією різнопланових користувачів. Питання взаємозв’язку цих двох видів обліку була опрацьована в працях багатьох вчених. В ході аналізу наукової літератури на цю тему було установлено, що практично всі науковці сходяться в тому, що цей зв'язок існує і він є достатньо тісним і явним.

Сучасне підприємство зі своєю складною структурою виробництва виступає в економіці динамічним об’єктом господарства і представляє закінчену (завершену) систему з певними (визначеними) внутрішніми і зовнішніми цілями. Вони визначають склад і зміст інформації, котра формується і обробляється на підприємстві. В сучасних періодичних виданнях є багато статей на тему взаємозв’язку між фінансовим та управлінським (внутрішньогосподарським) обліком. Це є актуальним питанням на сьогодні.

Управлінський облік, будучи продовженням фінансового обліку, має з ним реальний, справжній взаємозв’язок і певні відмінності. Взаємодія управлінського і бухгалтерського обліку досягається на основі наступності (послідовності) і комплексного використання первинної інформації, єдності норм і нормативів, а також єдності нормативно-довідкової інформації в цілому, доповнення інформації одного виду обліку даними другого, одноразової фіксації всієї вихідної змінної інформації в первинному обліку, взаємопроникнення методів або їх елементів, наближення облікової інформації до місць прийняття рішень, єдиного підходу до розробки задач управлінського і фінансового обліку виробництва при проектуванні або удосконаленні систем автоматизованого управління виробництвом.

Незважаючи на те, що в кожному з видів обліку присутні (притаманні) свої особливості, вони мають загальні характеристики в принципах побудови, використовуючих методах і, що найбільш важливо, в управлінському і фінансовому обліку в процесі поточного управління виробництвом в якості єдиних об’єктів виступають засоби праці і сама праця, тобто матеріальні і трудові ресурси.[10]

Між внутрішньогосподарським та фінансовим бухгалтерським обліком є дуже багато спільного. Насамперед ідеться про такі характеристики:

єдина система первинного обліку;

єдині принципи побудови обліку як двоїстого процесу;

єдине професійне середовище та інші.

І управлінський, і фінансовий облік ґрунтується на єдиній системі збирання і первинної обробки облікової інформації: цю систему називають також «первинним обліком» або «обліком першого поверху». Саме на рівні первинного обліку відбувається реєстрація окремих господарських подій або фіксація певних чинників, пов’язаних з цими подіями. Надалі ця інформація узагальнюється і обробляється у системах управлінського та фінансового обліку відповідно до їх цільового призначення. Обидва види обліку грали і відіграють регулюючу роль і несуть в собі елементи такої системи, котра передбачає прямі і зворотні зв’язки при виконанні функцій спостереження, вимірювання різних характеристик виробництва або його окремих частин, обробки інформації за даними первинної документації. Підтвердженням тому служить рух звітної документації між підрозділами і службами підприємства і бухгалтерією.

Приватне мале наукове виробничо-впроваджувальне підприємство "Контингент" створене на основі підприємницької ініціативи громадян Кравця Леоніда Мойсійовича та Гусаковського Олександра Миколайовича згідно з Законом України «Про господарські товариства», Господарського Кодексу та зареєстроване рішенням Виконкому Житомирської міської Ради від 20 листопада 2001 р. №319 в цілях задоволення суспільних потреб в продукції, послугах (роботах), реалізації на основі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів засновників і членів трудового колективу.

Підприємство діє на принципах повного госпрозрахунку,: самофінансування і самоокупності за рахунок власних і позикових коштів. Згідно Статуту, основними цілями і напрямами діяльності підприємства «Контингент» є:

- проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт, впровадження і супроводження науково-технічних розробок в галузях народного господарства;

- виробництво і реалізація промислових товарів: електронних пристроїв, побутової техніки, товарів народного вжитку;

- будівництво та виготовлення будівельних матеріалів;

- здійснення комерційної діяльності, проведення торгово-закупівельних операцій;

- інше.

В роботі для дослідження процесу управлінського обліку було проаналізовано виробництво радіотелефонів та рацій. На основі даних Журналу реєстрації господарських операцій за вересень-місяць було проведено розподіл витрат на змінні та постійні, прямі та непрямі; побудовано функції витрат по двом видам продукції методом аналізу облікових даних; складено виробничу калькуляцію собівартості; порівняно два методи калькулювання витрат – «директ-костинг» та повних витрат. Також в ході аналізу беззбитковості вияснено, що для беззбиткової діяльності підприємству необхідно випустити 6 радіотелефонів та 6 рацій, відповідно в грошовому виразі – 5033,3 грн. та 3986, 5 грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення