Курсова робота «Статистика національного багатства», 2008 рік

З предмету Статистика · додано 25.02.2009 18:20 · від Людок · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Теоретична частина 5 1.1. Склад і структура національного багатства 5 1.2. Статистика національного майна 7 1.2.1. Показники наявності і використання основних фондів 11 1.2.2. Показники використання устаткування 13 1.3. Статистика природних ресурсів 18 1.3.1. Показники статистики земельного фонду 19 1.3.2. Показники статистики лісового фонду 21 1.3.3. Показники статистики корисних копалин 23 1.3.4. Показники статистики водних ресурсів 24 1.3.5. Показники статистики охорони навколишнього середовища 25 Практична частина 28 1. Побудова ряду розподілу промислових підприємств за обсягом прибутку від реалізації продукції. 31 2. Побудова ряду розподілу промислових підприємств за середньорічною вартістю основних виробничих фондів і оборотних фондів. 32 3. Комбінаційне групування 33 4. За результатами групування 1 та 2 розраховуємо: 34 1) середню середньорічну вартість основних виробничих фондів і оборотних фондів 34 2) середньорічний обсяг прибутку від реалізації продукції 35 3) моду середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних фондів 35 4) моду і медіану прибутку від реалізації продукції 36 5. Розрахунок дисперсій згрупованих даних. 36 1) внутрішньо-групові дисперсії обсягу прибутку від реалізації продукції 37 2) середню з групових дисперсій 38 3) міжгрупову дисперсію 38 4) кореляційне відношення 39 6. Розрахунок коефіцієнта варіації. 39 7. Формування вибіркової сукупності та розрахунок вибіркових характеристик 41 1) розрахуємо середню середньорічну вартість основних виробничих фондів і оборотних фондів: 41 2) розраховуємо середній обсяг прибутку від реалізації продукції 42 8. Проведення кореляційного аналізу 42 1) побудуємо графік кореляційного поля залежності рентабельності від середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних фондів: 42 2) розрахуємо параметри лінійного рівняння регресії 42 3) здійснення оцінки тісноти зв’язку і його достовірності 44 Висновки 45 Список використаних джерел 49

Висновок

У курсовій роботі ми розглядали тему «Статистика національного багатства».

В умовах ринкової економіки створення чи видобуток необхідних суспільству матеріальних цінностей потребує залучення фінансових ресурсів, наявність яких є первинною передумовою забезпечення виробництва уречевленими засобами та предметами. Облік і аналіз цих уречевлених елементів, необхідних для існування суспільства, виконує статистика національного багатства. Статистика національного багатства – це система показників, за допомогою яких вимірюють наявні та нагромаджені у країні цінності, призначені для підтримання безперервності та розширення процесу суспільного відтворення.

Національне багатство України є найголовнішою характеристикою суспільно-економічного розвитку нашої країни. Національне багатство складається з двох груп:

III. Матеріальні засоби.

IV. Фінансові засоби.

Матеріальні засоби включають природні ресурси (земельний фонд, водний фонд, багатства надр, лісові і енергетичні ресурси) і національне майно (основні та оборотні фонди і майно населення).

Фінансові засоби включають готівку та рахунки в банках, цінні папери, дорогоцінні метали, страхові та інші фонди.

Статистика вивчає обсяг і структуру національного багатства, його динаміку, розміщення по території та відтворення національного багатства. Обсяг національного багатства оцінюють в поточних цінах. В системі національних рахунків обсяг національного багатства на початок року називають запасами. Інформація про запаси використовується для розробки національної економічної політики.

Розвиток кожної країни незалежно від її суспільного ладу пов'язаний з наявністю і станом земельного фонду, Тому статистика вивчає склад та структуру земельного фонду, зміну якостей земельних ресурсів.

Земельні ресурси є територіальним базисом для більшості галузей народного господарства, а для сільського господарства - і засобом виробництва. Таким чином, земля - це основа існування людей, які проживають на ній. Земельний фонд країни характеризується територією в межах її кордонів, включаючи внутрішні води. Якість землі буває різна і залежить від природних процесів і господарської діяльності людини. Україна має найбагатші в світі природні ґрунти, які характеризуються високою природною родючістю.

Лісові ресурси тісно пов'язані з земельними ресурсами і з життям людей. Ліси підтримують кисневий і вуглеводневий баланс землі, впливають на кліматичні умови різних зон, на запаси вологи в ґрунті, повноводдя рік та озер. Але статистика лісового господарства розглядає ліси як економічний ресурс і проводить облік лісів в залежності від їх народногосподарського значення, місцезнаходження і природоохоронних функцій.

Водні ресурси включають запаси підземних і поверхневих вод, таких як ріки, озера, ставки, канали і водосховища. Статистика водних ресурсів вивчає водозабезпечення окремих регіонів і водоспоживання, обсяги стоків і їх забрудненість, а також заходи охорони і збереження водних ресурсів.

На відміну від інших видів природних ресурсів корисні копалини не відновлюються, а потреба в них безперервно збільшується. Система статистичних показників повинна забезпечити облік корисних копалин та контроль за використанням надр.

Головне завдання обліку корисних копалин — дістати повні та достовірні дані про стан мінерально-сировинної бази підприємства, галузі та країни на початок кожного року, рівень розвіданості та підготовленості родовищ для промислового освоєння, забезпеченості гірничодобувних підприємств розвіданими запасами. Запаси корисних копалин обліковують згідно з класифікацією, де залежно від народногосподарського значення їх поділяють на дві групи, що підлягають роздільному обліку — балансові та за балансові. Природні ресурси відносяться до не відтворюваних матеріальних благ тому їх використання повинно бути раціональним і обмеженим.

Система статистичних показників охорони навколишнього середовища повинна дати об'єктивну картину про якість природного середовища, інтенсивність та напрями техногенного впливу на природу та про ті критичні ситуації, якими іноді супроводжується реалізація окремих систем природокористування, що необхідно для розробки заходів регулювання впливу людини на середовище. Вона складається з підсистем, які мають показники стану, користування та охорони окремих видів природних ресурсів, показники створення, видалення та утилізації відходів, а також показники основних фондів щодо охорони зовнішнього середовища.

На відміну від розглянутих щойно природних ресурсів, які згідно з класифікацією ООН для СНР відносять до не відтворюваних матеріальних благ, більш динамічними (а отже, такими, які потребують докладнішого вивчення з огляду на ширші взаємозв'язки) є інша частина національного багатства - національне майно.

До національного майна відносять:

• виробничі фонди - основні та оборотні;

• фонди обігу, тобто запаси готової продукції, що перебувають у сфері обігу та призначені для реалізації;

• матеріальні резерви й страхові запаси, тобто ресурси різного призначення та терміну зберігання;

• майно споживчого призначення.

Найважливішим елементом процесу відтворення продукції є основні виробничі фонди. Як відомо, під основними виробничими фондами розуміють засоби виробництва, які протягом кількох виробничих циклів беруть участь у процесі виробництва, за цей час зношуються, через що їх вартість зменшується і грошовий еквівалент цього зносу - амортизаційні відрахування - включається в собівартість виробленої продукції.

Основні фонди включають різнорідні елементи, які з різною інтенсивністю беруть участь у виробничому процесі і, відповідно, по-різному зношуються.

До найважливіших завдань статистики оборотних фондів належить аналіз їх обсягу, складу, структури, обертання та використання головної складової — матеріальних ресурсів. Оскільки ринкові механізми в Україні діють ще не на повну силу, то на підприємствах велика частина оборотних коштів заморожена в запасах нереалізованої (яка вже ніколи не стане реалізованою) продукції. А брак оборотних коштів, у свою чергу, гальмує виробництво, його оновлення та реконструкцію, без чого неможливо вижити в умовах функціонування цивілізованої економіки, підпорядкованої дії об'єктивних економічних законів.

У практичній частині на основі даної сукупності ми розрахували основні статистичні показники, а саме моду, медіану, середні значення, дисперсії, кореляційні відношення та ін.

На основі даної курсової роботи ми поглибили свої знання з курсу «Статистика», а також отримали навики у розрахунку основних статистичних показників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали