Дипломна робота «Бухгалтерський облік в банківській системі», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 25.02.2009 10:49 · від Sergey · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Нормативно-методичні засади обліку в банківських установах 1.1. Банківська система України 1.2. Огляд діючої нормативної бази з обліку в банківських установах 1.3. Реформування обліку банківських установ України 1.4. Особливостi побудови плану рахункiв банківських установ 1.5. Історія розвитку банківської справи Розділ 2. Особливості бухгалтерського обліку в ВАТ”Державний Ощадний банк України” 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ”Державний Ощадний Банк України” 2.2. Аналіз облікової політики ВАТ”Державний Ощадний Банк України” 2.3. Документальне оформлення та облік розрахункових операцій на ВАТ“Державний Ощадний банк України” 2.4. Документальне оформлення та облік валютних операцій 2.5. Документальне оформлення та облік кредитних операцій ВАТ”Державний Ощадний Банк України” Розділ 3. Контроль за діяльністю за діяльністю банківських установ 3.1. Методика проведення контролю банквських установ 3.2. Перевірка діяльності філії ВАТ”Державний Ощадний банк України” в смт. Добровеличківка 3.3. Узагальнення контрольно-ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності філії ВАТ”Державний Ощадний банк України” в смт. Добровеличківка Висновки та пропозиції Список використаної літератури Реєстр додатків

Висновок

Тема дипломної роботи “Особливості обліку діяльності банківських установ” має важливе значення як в практичному, так в теоретичному значені обліку банківських установах.

Актуальність даної теми обумовлена розробленням концептуально нових методологічних нормативно-правових документів, які регламентують порядок бухгалтерського обліку банківських установ та фінансових інструментів за міжнародними принципами та стандартами, а також порядку складання та структури фінансових звітів.

Банківська система України розпочала перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 1 січня 1998 року і започаткувала реформу бухгалтерського обліку в банках нашої країни.

Впровадження МСБО у банківському секторі економіки зумовлено:

необхідність входження банківського сектора України як провідного фінансового інституту до світової економічної спільноти;

зростанням уваги потенційних інвесторів до фінансового ринку України;

потребою користувачів фінансової звітності банків в отриманні достовірної, чіткої інформації;

необхідності підвищення ефективності управління банком;

встановлення нагляду за банками і розроблення регулятивних інструментів;

створення передумов для організації внутрішнього і зовнішнього аудиту за міжнародними стандартами.

В результаті дослідження закріплено та узагальнено практичні та теоретичні знання та навики з організації роботи в банківських установах, особливостями обліку та контролю розрахунково-касових операцій та інших цінностей, обліку кредитних та вкладних (депозитних) операцій та складання фінансової звітності.

Фінансово-господарська діяльність банківської установи, надання кредитів юридичним особам для розвитку підприємств та фізичним особам на купівлю споживчих товарів, здійснення розрахунково-касових операцій та операцій з бланками суворої звітності та іншими цінностями, відкриття поточних рахунків юридичним особам, здійснення депозитних операцій, та складання фінансової звітності і визначення результатів роботи банківської установи, являється не тільки важливим для банківської установи та його акціонерів. Ефективність роботи банківської установи являються важливими і для всієї економіки держави. Банки в наш час являються не тільки органами які перерозподіляють капітали та здійснюють зберігання грошових коштів, а вони стали одним з механізмів розвитку економіки та ефективності її функціонування в ринкових умовах господарювання.

Поставлена мета та завдання дипломної роботи виконані.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є Добровеличківська філія ВАТ“Державний Ощадний банк України”.

Державний Ощадний Банк України створено відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21 травня 1999 року шляхом перетворення Державного спеціалізованого комерційного Ощадного банку України у відкрите акціонерне товариство. Банк здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України та статуту.

Метою діяльності банку є сприяння економічного розвитку України, а також одержання прибутку в інтересах банку та його акціонерів.

Предметом діяльності банку є виконання банківських та інших операцій, а також надання послуг згідно з наданими Національним банком України ліцензіями.

ВАТ”Державний Ощадний банк України” проводить свою діяльність згідно законодавчих та нормативних актів України так і розроблених внутрішніх нормативних документів до яких відносяться інструкції, постанови, накази правління банку.

Особливістю побудови всієї банківської системи України та обліку в банках, являється обєднана система передачі інформаційних потоків. На основі данної системи ВАТ”Державний Ощадний банк України” має можливість перераховувати через локальну інформаційну банківську мережу на рахунки інших банків грошові кошти отриманих від резедентів та нерезедентів держави. Також ВАТ”Державний Ощадний банк України” для забезпечення локальності та обєднаності всіх філій банку на тереторії України затосовує внутрішню мережу передачі облікової інформації.

Банку забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі, страхування.

Доходи з відсотків за операціями з господарюючими суб’єктами у 2006 році збільшилися на 1231,07 грн. Основними причинами даного збільшення є те, що банк інтенсивно проводив операцій з кредитування суб’єктів господарської діяльності.

Доходи по відсоткам за кредитами по операціями з фізичними особами в 2006 році збільшилися на 240935,56 грн і становило 622415,14 грн та в абсолютному відношенні становило 163,1%.

Комісійні доходи по кредитам в 2006 році зменшилися на 17089,7 тис грн і становили 244229,66 тис грн. Дохід по комісійним виплатам по кредитах зменшився на 6925,9 тис грн. Комерційна виручка від операцій з валютою збільшилася на 293,1% та становила 374,99 тис грн. Що в абсолютному відхилені відображає збільшення на 293,1%. Інша комісійна виручка збільшилася на 1711,58 тис грн, що в абсолютному виразі становить 154,2%.

Витрати банку до запитання суб’єктів господарської діяльності в 2006 році зменшилися на 5,3% і становили 869,22 тис грн. Відсоткові витрати за кошти до запитання фізичних осіб в 2006 році в порівнянні з минулим зменшилися 4052,05 тис грн. Витрати за строковими коштами які отримані від фізичних осіб зменшилися на 4052,22 тис грн. А відсоткові витрати з операціями з філіями та іншими установами збільшилася на 111427,16 ти грн.

Витрати на розрахунково касове обслуговування в 2006 році в порівнянні з минулим роком зменшилися на 42,7%. Інші комерційні витрати збільшилися на 109,93 тис грн., що в абсолютному відношенні становить 208,2%.Комерційні витрати з іншими установами банків зменшилися на 30,3%.

Вартість операційних основних засобів на кінець 2006 року зменшилася на 41249,28 тис грн., тобто на 14,3% і становила 248844,30 тис грн. Знос операційних основних засобів становив 99262,39 тис грн. Ступінь зносу основних засобів в 2006 році становив 39,8%. Відповідно ступінь придатності основних засобів становлять 60,2%. Основними причинами зменшення вартості основних засобів являється закриття нерентабельних відділень. Та не оновлення структури основних засобів.

ВАТ”Державний Ощадний банк України” при відображені господарських операцій використовує план рахунків банківських установ, затверджений правнінням Національного банку України №388 від 21.11.97р, особливість якого полягає у застосувані мультивалютних рахунків, також визначається наявність управлінського обліку та застосування подвійного запису на позабалансових рахунках.

Особливість діяльності ВАТ”Державний Ощадний банк України” полягає в тому, що банк виконує операції які дозволені проводити тільки банківським установам та підлягає ліцензуваню з боку Національного банку України.

Касові операції філії ВАТ”Державний Ощадний банк України” характеризують одну з головних функцій банку.

Каса банку може здійснювати видаткові так прибуткові операції з готівкою.

На основі об’яви на внесення готівки приймаються гроші від суб’єктів господарської діяльності для зарахування внесених сум на їхній розрахунковий рахунок. Надходження готівки від населення відображаються на таких первинних документах як, рахунками до сплати, ордерами та квитанціями. Інші надходження, у тому числі і від працівників банку, оформлюються прибутковими касовими ордерами.

Для здійснення видаткових операцій завідуючий касою видає під звіт касиру необхідну суму готівки для розрахунково-касових операцій під розписку в книзі обліку прийнятої і виданої готівки.

Вечірні каси приймають готівку від підприємств, установ, організацій і населення після закінчення операційного дня. Жодних видаткових операцій працівники вечірніх кас не проводять.

Для здійснення видаткових операцій завідуючий касою видає під звіт необхідну суму готівки під розписку в книзі обліку прийнятої і виданої готівки. В кінці робочого дня працівник каси на основі видаткових документів відображає операції в книзі обліку виданої і прийнятої валюти на основі якого звіряються обороти надходження та видачі коштів і наявності залишків грошових коштів

ВАТ”Державний Ощадний банк України”, маючи валютну ліцензію, що видається Національним банком України, набуває права на здійснення досить широкого спектра операцій, і насамперед купівлі-продажу фіксованої суми однієї валюти за іншу.

Для організації належного обслуговування клієнтів які бажають купити чи продати валюту, філія ВАТ”Державний Ощадний банк України” відводить на це спеціально обладнану касу (валютно-обмінний пункт).

Надходження грошових знаків інших країн від структурних підрозділів та філій банку здійснюється на основі прибуткових касових ордерів чи прибутково-видаткових касових ордерів.

Відповідно на 01.01.2007 року ВАТ”Державний Ощадний Банк України” здійснював кредитування як юридичних так і фізичних осіб.

Філія ВАТ”Державний Ощадний Банк України” здійснює програму розвитку малого, середнього та великого бізнесу. На основі цієї програми здійснюється кредитування малого бізнесу та осіб які бажають розпочати свій бізнес. За відповідною програмою здійснюється кредитування малих підприємців на купівлю устаткування та ресурсів та для фізичних осіб надання кредиту на відкриття свого бізнесу. Сума кредиту становить 5000-20000 гривень під 13 відсотків річних.

Також філія ВАТ”Державний Ощадний Банк України” здійснює кредитування середнього та великого бізнесу. Кредити надаються юридичним особам на строк від 1 до 5 років під заставу майна чи інших активів під 14 відсотків річних.

Філія ВАТ”Державний Ощадний Банк України” в смт. Добровеличківка здійснює кредитування фізичних осіб на купівлю споживчих товарів, квартир та автомобілів.

Щодо пропозицій які необхідно внести по удосконаленню обліку в філії ВАТ”Державний Ощадний банк України” то пропонується здійснювати організацію аналітичного обліку в банківській установі, яка забезпечувала б можливість отримання будь-якої необхідної інформації. Відокремлення в окремі підсистеми управлінського та податкового обліку з метою формування управлінської та податкової звітності. А також перехід на повністю автоматизоване відображення облікової інформації.

Коментар модератора

Дана робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення