Дипломна робота «Методи фінансового планування в діяльності комерційного банку та їх вдосконалення (КБ "Приватбанк")», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 23.02.2009 12:47 · від Cветлана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Теоретичні основи фінансового планування в комерційному банку 9 1.1. Цілі та завдання фінансового планування 9 1.2. Аналіз існуючих механізмів фінансового планування в комерційному банку 15 1.3. Організація фінансового планування в діяльності комерційного банку 27 Розділ 2. Дослідження механізмів фінансового планування комерційного банку 43 2.1. Організаційно-економічна характеристика банку 43 2.2. Аналіз показників фінансового планування в комерційному банку 52 2.3. Аналіз ефективності фінансового планування в комерційному банку 73 Розділ 3. Удосконалення фінансового планування в комерційному банку 79 3.1. Удосконалення методів фінансового планування діяльності комерційного банку в сучасних умовах, враховуючи досвід іноземних банків 79 3.2. Дослідження методів фінансового планування іноземних банків 83 3.3. Удосконалення методів фінансового планування діяльності комерційного банку 92 Висновки 99 Список використаних джерел 104 Додатки 109

Висновок

Дослідження теоретичних основ фінансового планування в комерційному банку дало змогу визначити, що фінансове планування є основою функціональної системи управління банком з подальшим контролем за реалізацією розроблених планів.

В першу чергу нами було визначено, що поняття «планування в банку» являє собою визначення пріоритетів подальшого розвитку банку на основі аналітичної обробки отриманої інформації про стан і динаміку умов ринкового середовища. Для того щоб план не залишився тільки набором цифр, він повинен передбачати засоби досягнення (інструментальний набір) поставлених орієнтирів (показників), тобто визначати значною мірою етапи контролю і регулювання.

В той же час, для банку, на відміну від інших суб'єктів господарської діяльності, основу механізму планування діяльності складає фінансове планування, що є, по суті, процесом розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників для забезпечення розвитку банку необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді.

Також, слід зазначити, що фінансове планування - це основна та найбільш відповідальна складова фінансового менеджменту в банку. Воно дає початок процесу фінансового управління банком, визначає його мету, перспективу, певну послідовність дій, вибір методів та засобів діяльності, їх необхідні пропорції.

Фінансове планування, також, має забезпечити відповідність між рішеннями, що приймаються в даний період, і прогнозами розвитку в майбутньому.

Таким чином, фінансовий план — це документ, що формується у банку з метою здійснення ефективного керування ресурсами, забезпечення одержання максимального прибутку за умови збереження стійкості банку, на підставі якого приймаються рішення керівництвом банку.

Фінансовий план є загально банківським документом і входить до складу бізнес-плану банку і включає систему фінансових показників роботи банку, що слугує еталоном для фінансових показників у майбутньому при прийнятті управлінських рішень.

Як об'єкт дослідження ефективності фінансового планування нами був вибраний КБ «Приватбанк» і проаналізована його фінансова діяльність протягом 2006-2007 рр.

Проведений аналіз фінансової діяльності банку показав, що зміни в активах банку мають позитивні зміни в готівкових коштах банку, кредитах та заборгованості клієнтів та ін.

Капітал банку також збільшився на 8 884 945 тис. грн. або на 60,25 % і це є наслідком пропорційного зростання зобов’язань і власного капіталу, який займає в загальній структурі капіталу банку близько 10 %. Однак, негативним фактором є зменшення частки власного капіталу банку в динаміці на 0,18 %.

Далі нами було визначено, що головним фактором ефективності фінансової діяльності банку є формування прибутку, то для її оцінки необхідний всебічний аналіз структури доходів і витрат банку.

Розглядаючи напрямки планування у КБ «ПриватБанк», відзначимо, що основні показники плануються на підставі фактичних даних минулого року. Крім цього, береться до уваги заплановане зростання клієнтської бази, яке може бути розраховане, виходячи з результатів попередніх періодів, або в розрахунку на проведення заходів по залученню клієнтів, які описані в маркетинговому плані.

При плануванні залишків на рахунках клієнтів, запланована кількість знову відкритих клієнтських рахунків множиться на існуючий середній залишок на одному рахунку по кожному із видів рахунків. Цей підхід дає максимальне наближення точності прогнозу, тому що клієнтська база кожного філіалу має свою сформовану структуру та рівень грошових потоків, і тому нові клієнти, скоріше за все, будуть такими ж як існуючі.

Об'єми залучення та розміщення, що плануються, виступають основою для формування планового балансу. Окремо плануються залишки у касі та на кореспондентському рахунку у національній валюті в НБУ. Залишки коштів у касі, що плануються, розраховуються по видах валют на підставі їх динаміки за попередні періоди з урахуванням залучення нових клієнтів. При плануванні залишку коштів на кореспондентському рахунку в національній валюті в НБУ враховується норматив обов'язкового резервування коштів, що встановлюється для банків, який розраховується як процент від суми залучених банком коштів. Крім цього, банк планує обсяги власних коштів, на розмір яких впливають зміни у статутному фонді (відображаються у бізнес-плані), величина доходів та витрат банку, що планується.

Планування вартості операцій здійснюється, виходячи із середньої фактичної вартості операцій та макроекономічних прогнозів на період, що планується, які викладені у бізнес-плані.

Після того, як визначені планові обсяги фінансових та матеріальних активів, обороти по доходних та видаткових рахунках, формують планові баланси філій і банку в цілому.

Баланси, що плануються, необхідно робити як мінімум по двох видах валют: по операціях у національній валюті і по операціях у іноземних валютах, які виражені у доларовому еквіваленті. Це дозволить визначити величину вільних або недостатніх ресурсів у тій чи іншій валюті при запланованих обсягах активних операцій.

Складання балансів, що плануються, дозволяє визначити структуру активів та пасивів банку, їх вартість, а також надає можливість на стадії планування корегувати структуру та обсяги плануємих, виходячи із відображених у бізнес-плані цілей на період, що планується.

Оцінка ефективності фінансового планування в КБ «ПриватБанк» здійснюється через систему контрольних функцій за допомогою аналізу виконання планових показників.

Ефективність характеризує взаємний зв'язок між витраченими ресурсами і досягнутими результатами, а результативність - міра досягнення поставленої мети.

Тому діяльність банку може бути:

- ефективною і результативною;

- результативною, але не ефективною;

- ефективною, але нерезультативною;

- нерезультативною і неефективною.

Таким чином, за підсумками роботи банку у першому кварталі 2008 року відхилення фактичних неопераційних витрат від планових мають позитивне значення, тобто фактичні витрати не перевищують планові.

Загалом, лібералізація фінансових відносин в банківській системі, вихід банків на міжнародний ринок, виникнення нових фінансових ринків обумовлюють широке впровадження планування банківської діяльності. Досвід іноземних банків виступає наочним прикладом такого процесу. Тому на сьогодні планування виступає нагальною потребою для банківської системи України, що розвивається.

Складання банком відповідного плану розвитку надає можливість визначити розмір власного прибутку від існуючих видів діяльності, який виступає джерелом для підвищення надійності, ефективності, фінансової стійкості і зміцнення капітальної бази банку.

Аналіз такого планування, його якості дозволяє не тільки взагалі визначити переваги та слабкі сторони діяльності банку, але й також детально розглянути всі процеси, які вплинули на розмір запланованих показників та додаткового прибутку протягом кожного окремого періоду.

Процес планування в банку, який працює на динамічному ринку, або який має намір диверсифікувати свою діяльність, буде відрізнятися від аналогічного процесу в банку з сталою стратегією і успішно працюючого на стабільному ринку.

У міжнародній практиці система планування включає в себе три основних компоненти: стратегічне планування; тактичне планування; оперативне планування.

Всі ці рівні тісно пов'язані, і будь-які зміни на будь-якому з них одразу ж позначаються і на інших, тому планування на різних рівнях не можна розглядати у відриві один від одного.

Плани, що складаються на рівні банку загалом, слугують підґрунтям для планування на рівні підрозділів, яке в свою чергу здійснює зворотний вплив на вироблення інтегрованої банківської стратегії.

Таким чином, одне з найважливіших і складних завдань, що постає у сфері фінансової діяльності перед банком і процесі планування, полягає в балансуванні між прибутковістю та ризиком, пошук їх оптимального співвідношення. Критерієм оптимальності в такому разі є мета діяльності комерційного банку, сформульована як максимізація ринкової вартості власного капіталу (підвищення вартості для акціонерів).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення