Дипломна робота «Облік і контроль виробництва та руху готової продукції ті калькулювання її собівартості.», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 23.02.2009 00:12 · від ZeNiT · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні і практичні основи обілку і контролю випуску і руху готової продукції 1.1. Загальна характеристика процесу виробництва і руху готової продукції 1.2. Поняття, класифікація та порядок оцінки готової продукції 1.3. Характеристика та критичний огляд нормативних документів, які регламентують облік і контроль виробництва та руху готової продукції 1.4. Характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат», аналіз його фінансового стану та галузеві особливості Розділ 2. Методолгія обліку виробництва і руху готової продукції 2.1. Організація бухгалтерського обліку виробництва і руху готової продукції 2.2. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції 2.3. Податковий облік готової продукції 2.4. Методика складання звітності і відображення в ній операцій з готовою продукцією Розділ 3. Організація контролю за виробництвом і рухом готової, його предмет, обєкт і методи 3.1. Організація і методика проведення контролю за виробництвом і рухом готової продукції 3.2. Перевірка правильності та достовірності документів та звітності операцій з випуску і руху готової продукції 3.3. Аналіз виробництва і руху готової продукції Розділ 4. Оцінка стану обліку та контролю виробництва і руху готової продукції та його відображення у Фінансових результатах діяльності підприємства 4.1. Оцінка стану обліку і контролю на базовому підприємстві 4.2. Шляхи покращення та вдосконалення обліку і контролю за виробництвом готової продукції та її рухом 4.3. Автоматизація процесу обліку і контролю виробництва і руху готової продукції Висновки Список використаних джерел Додатки Дипломна робота написана за матеріалами підприємства на 2005-2006 роки, додатки відсутні. В текстовій частині роботи при аналізі літературних джерел посилання зустрічаються. В роботі є всі текстові та графічні елементи. Об.єкт дослідження - ВАТ “КЗРК”. Галузь -Видобування.

Висновок

Виробництво і реалізація продукції (робіт, послуг) є основним видом діяльності для будь-якого підприємства, а отримання прибутку – майже завжди є основною метою його створення. Зважаючи на це кінцевим продуктом виробничого процесу є готова продукція, виконані роботи, надані послуги.

Готовою продукцією є продукція, обробка якої повністю закінчена, яка укомплектована, пройшла необхідні випробування (перевірки), відповідає діючим стандартам або затвердженим технічним умовам (має сертифікат, чи інший документ, що засвідчує її якість), прийнята відділом технічного контролю підприємства та здана на склад або ж прийнята замовником (якщо готова продукція здається на місці) відповідно до затвердженого порядку її приймання (оформлена встановленими документами).

Готова продукція класифікується за формою (уречевлена, результати виконаних робіт, послуг), за ступенем готовності (готова, напівфабрикати, незавершене виробництво), за технологічною складністю (проста і складна: основна, побічна, супутня).

В бухгалтерському обліку одиницею обліку є найменування або вид готової продукції, а її первісною вартістю є собівартість виробництва готової продукції, яка складається, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, змінних загальновиробничих витрат і постійних розподілених загальновиробничих витрат.

Для синтетичного обліку готової продукції призначений активний рахунок 26 «Готова продукція», по дебету якого відображається надходження продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю, по кредиту – списання. Так як фактичну собівартість можна визначити лише в кінці звітного періоду, то в поточному обліку готова продукція відображається за плановою собівартістю обо обліковими цінами (вільними відпускними або вільними роздрібними). Відхилення фактичноївиробничоїсобівартоті від вартості за обліковими цінами визначаєть як добуток рівня (відсотка) віхилень і вартості відпущеної зі складу продукції за обліковими цінами. Рівень (відсоток) відхилень визначається діленням суми відхилень на початок місяця з сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад із виробництва за звітний місяць, на суму вартості звлишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами.

В процесі дослідження було визначено нормативні документи, я кі регулюють облік та контроль готової продукції та її руху. Зазначимо, що нормативне забезпечення обліку та контролю випуску готової продукції та її руху є досить широким, і розкриває усі необхідні питання для здійснення управління витратами, однак досить важливим є те, що нормативні документи, у деяких питаннях, суперечать між собою, це спричинено постійними змінами у законодавстві, і обліку. Тому слід досить ретельно вивчати нормативне забезпечення для забезпечення більш точної і вірної організації обліку.

Підприємством, на базі якого розглядався облік виробництва і реалізації готової продукції, є ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Підприємство було створене шляхом реорганізації та зміни форми власності виробничого об’єднання «Кривбасруда». Комбінат займається підземним видобутком залізної руди, а готовою продукцією є залізна руда. ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» складається з чотирьох шахт (ім. Леніна, «Гвардійська», «Октябрьська», «Родіна»), допоміжних та обслуговуючих підрозділів.

Процес виробництва продукції на гірничих підприємствах складається з трьох етапів: розкриття родовища, підготовка, очисне виймання. Етап розкриття не повторюється кожного разу в процесі виробництва продукції, а здійснюється один раз при будівництві шахти. Підготовка полягає в поділі шахтного поля на частини і проведення комплексу гірничих виробок, які забезпечать подальше ведення очисних робіт. На ВАТ «КЗРК» відпрацювання частин шахтного поля відбувається блоковим способом. Це означає, що підготовка розпочинається гірничопідготовчими роботами а закінчується нарізанням блока - виймальної одиниці. Очисні роботи, тобто роботи з безпосереднього видобутку руди, ведуться одночасно у всіх блоках. Комплекс робіт в межах кожного блока включає наступні роботи:

- роботи по нарізанню блока

- буріння глибоких свердловин

- проведення буро-вибухових робіт

- скрепирування руди в люки і завантаження у вагони

- транспортування руди і розвантаження потяга

- подрібнення руди в дробилці

- підняття залізної руди на поверхню і відвантаження на склад готової продукції

Нарізанням блока займаються нарізні дільниці, після них працюють дільниці глибокого буріння, буро-вибухові роботи виконують буро-вибухові дільниці, очисними роботами займаються видобувні дільниці, транспортуванням руди до стволу – дільниці ВШТ.

Початковим етапом обліку виробництва руди є первинний облік, який полягає у документуванні всього виробничого процесу: від нарізання блока до підняття руди на поверхню. Нарізання блока проводиться згідно з паспортом буро-вибухових робіт на проходку, проведення буро-вибухових робіт- згідно з технічним розрахунком масового вибуху, кількість партій отриманої видобувними дільницями за зміну руди фіксується у зведенні видобутку залізної руди.

На основі даних первинного обліку бухгалтерія комбінату складає акт про наявність залишків готової продукції на складах комбінату і Відомість «Рух руди». В даних документах містяться дані про обороти залізної руди та відображені початкові та кінцеві залишки (сальдо).

При реалізації руди на ВАТ «КЗРК» складаються такі документи:

- договір поставки

- рахунок-фактура

- податкова накладна

- сертифікат якості

- залізнична квитанція про прийняття вантажу

- зведена відомість із вказанням номарів маршрутів, вагонів, залізничних накладних по вагонах, вага вагонів, назва товару, а токож із вказанням покупця, отримувача, номера договору ;

Контроль за виробництвом і реалізацією продукції повинен враховувати всі галузеві особливисті діяльності підприємства. При ревізії видобутку руди використовуються методи як документального, так і фактичного контролю, який виражається в проведенні інвентаризації із залученням маркшейдера для здійснення маркшейдерських обмірів. При ревізії перевіряють обсяги гірничо-підготовчих, нарізних та інших робіт, обсяги видобутої руди, правильність і обгрунтованість витрачання матеріалів, електроенергії, обладнання, правильності визначення виробітку працівників, операції із здавання продукції з виробництва на склад, якість продукції, виконання договірних замовлень і стан розрахунків, правильність синтетичного і аналітичного обліку готової продукції (звертається увага на відображення відхилень вартості готової продукції за обліковими цінами і фактичної собівартості) та відображення результатів операцій з готовою продукцією у звітності.

Перевіркою ВАТ «КЗРК», яку проводила СДПІ по роботі з підприємствами ГМК в м. Кривому Розі за період з 01.04.2006 р. по 30.06.2007 р., були встановлені порушення щодо правильності нарахування і сплати податку на прибуток, ПДВ, податку з доходів фізичних осіб, а також заниження суми частини прибутку за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності.

Аналіз виробництва і реалізації продукції показав збільшення показника обсягу видобутку залізної руди в 2007 році, порівняно з 2006. Більшу частину (57,3%) залізної руди у вартісному вираженні ВАТ «КЗРК» віправляє на експорт. При виробництві продукції підприємство дотримується асортименту і структури продукції. Найбільшу питому вагу у структурі продукції займає залізна руда (більше 99%). У загальному обсязі витрат, як і в собівартості продукції, найбільшу питому вагу мають матеріальні витрати, проте з кожним роком цей показник зменшується, в той час як показник матеріаловіддачі з кожним роком росте, що є позитивним.

В цілому на ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» ефективно організовується і ведеться облік і контроль виробництва та реалізації готової продукції. Бухгалтерський облік ведеться відповідно до прийнятої на підприємстві облікової політики. Контролюючі функції на ВАТ «КЗРК» виконує контрольно-ревізійне бюро. Контроль за дотриманням технології виробництва здійснюється посадовими особами технічних і технологічних відділів (головний інженер, маркшейдер, механік і т.д.). Проте проблемою є відсутність на комбінаті комплексного контролю за виробничою і фінансово-господарською діяльністю, який би проводився спільно контрольно-ревізійним бюро та іншими службами і відділами в межах своїх повноважень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення