Дипломна робота «Оцінка вартості майна підприємства (на матеріалах "Азовсталь")», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 11.02.2009 15:37 · від Denya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Концептуальні підходи визначення вартості майна підприємств 5 1.1. Економічна сутність вартості майна підприємства 5 1.2. Залежність вартості майна підприємства від цілей оцінки 13 1.3. Основні методи визначення вартості майна підприємства 17 Розділ 2. Здійснення оцінки вартості майна ват металургійний комбінат «азовсталь» 24 2.1. Характеристика та аналіз стану галузі економіки до якої відноситься підприємство, майно якого оцінюється 24 2.2. Техніко – економічна характеристика підприємства 38 2.3. Оцінка вартості майна підприємства по майбутніх грошових надходженнях 45 2.4. Проведення оцінки вартості майна підприємства із застосуванням балансової вартості активів 48 2.5. Оцінка вартості майна підприємства по інтегральних параметрах діяльності 52 Розділ 3. Вдосконалення методів оцінки вартості майна підприємства 56 3.1. Проблемні аспекти здійснення оцінки вартості майна підприємства 56 3.2. Шляхи вдосконалення методів оцінки вартості майна підприємств 59 Висновки 63 Список використаних джерел 68 Додатки 72

Висновок

В умовах зародження ринкової економіки, високий науково-практичний інтерес оцінювання вартості майна підприємства має місце в наступних ситуаціях :

• при проведенні операцій купівлі -продажу об'єктів на вторинному ринку;

• в процесі приватизації державних підприємств ;

• при визначенні об'єктів як застави банківським установам;

• при реорганізації господарських одиниць (злиття, поглинання та реструктуризації);

• при страхуванні бізнесу;

• при здійсненні емісії акцій товариством (з метою обгрунтування вартості розміщення акцій);

• при розподілі майна;

• при призупиненні господарської діяльності чи ліквідації підприємства;

• при обгрунтуванні доцільності здійснення інвестиційних проектів по реконструкції діючих підприємств, а також при створенні нових компаній;

• в процесі пошуку потенційного інвестора з метою представлення привабливості оцінюваного бізнесу.

Визначення вартості майна фірми не може обмежуватися оцінкою її нерухомості й інших активів. У переважній більшості випадків завод або фабрику купують не для того, щоб закрити, а майно продати вроздріб, хоча й такому варіант не виключений. Швидше за все, подібна покупка обумовлена наміром випускати продукцію й отримувати прибуток. Тому необхідно комплексна оцінка вартості всіх активів підприємства з урахуванням одержання майбутнього прибутку, а також оцінки ряду факторів, як "добре ім'я" фірми, торговельна марка, місце її розташування, володіння новими технологіями, ліцензіями, наявність кваліфікаційних кадрів і т.п. Проведені дослідження в магістерській роботі дозволяють зробити ряд висновків.

Ринкові методи ведення господарства вимагають використання потенційних можливостей ринку, розвиток яких безпосередньо пов"язаний з питаннями формування ринкової вартості підприємства, оцінювання бізнесу і перетворенням відносин власності. На початку XXI століття якісно змінилася економічна ситуація в світі: небачений динамізм у розвитку великої кількості ринків привів до багатократного зростання ролі нематеріальних активів (методи і технології по оптимізації бізнес-процесів і по управлінню лояльністю різних груп клієнтів - споживачів, інвесторів та регулюючих органів), що підвищують ефективність бізнесу за рахунок зростання продаж і капіталу підприємства. Зважаючи на те, що власність сама по собі не є бізнесом, а поняття „власність" включає в себе три напрями: ідеї, власність і діяльність, - тому неможливо бути власником бізнесу, будучи тільки цілісного майна чи окремих активів, наприклад, торгової марки, акцій, частки в статутному капіталі тощо. Управління бізнесом, що охоплює і процес його оцінювання та управління факторами, що забезпечують зростання вартості підприємства, - це управління всіма бізнес-процесами та активами як єдиним цілим.

В практиці оцінювання вітчизняних і зарубіжних компаній найчастіше використовуються такі підходи та методи до оцінювання бізнесу:

1)дохідний підхід (дисконтування грошових потоків);

2)витратний підхід (коригування балансу);

3)порівняльний підхід.

Необхідно відмітити, що в рамках фундаментального аналізу розроблено значний інструментарій для визначення вартості майна підприємства.

Так до основних підходів визначення вартості майна підприємства розроблені наступні методики:

-Методи оцінки по майбутніх грошових надходженнях

-Оцінка по інтегральних параметрах діяльності підприємства

-Методика асоціації (МАПВП)

-Оцінка по балансовій вартості активів

-Оцінка на основі емпірично встановлених зв’язків між активами і капіталізацією підприємств основних галузей (метод мультиплікаторів)

Застосування багатьох методів в умовах української економіки і сучасного стану розвитку вітчизняного фондового ринку зустрічає значні труднощі, а деякі методи відверто “не працюють” при їх застосуванні для проведення оцінки вартості майна українських підприємств.

Так, розрахунки, проведені в роботі, показали, що методи, основані на оцінці по балансовій вартості активів дають невиправдано завищені результати для вартості майна досліджуваного підприємства (відхилення від ринкової капіталізації 700%). Справа в тому, що оцінка по балансовій вартості активів багато в чому залежить від прийнятої облікової політики (способу нарахування амортизації, обліку реалізації продукції і товарно-матеріальних запасів, переоцінки основних засобів) і реально може використовуватися лише як показник забезпеченості цінних паперів підприємства (у досліджуваному випадку – акцій). Але головною причиною є невідповідність між балансовою і ринковою вартістю активів підприємств. Особливо це стосується необоротних активів. Реальна ринкова вартість їх, часто в кілька разів нижча за балансову, що й дає завищення оцінки у випадку використання даних методів. Крім того, на багатьох підприємствах є настільки застарілі і нікому не потрібні необоротні активи, що їх реальна вартість фактично рівна вартості брухту.

Це робить її незастосовною до вітчизняних умов. Так застосування її до визначення вартості майна досліджуваного підприємства дає відхилення проти ринкової вартості 442%

Невідповідність балансової і реальної вартості активів підприємства є головною причиною незастосовності і методик, які базуються на використанні вартості заміщення і ліквідаційної вартості. Використанню цих методів перешкоджає наявність багатьох непрозорих схем купівлі і продажу активів, чому сприяє значна тінізація української економіки. Через це ліквідаційна вартість чи вартість заміщення, визначена по документам може також сильно відрізнятися від реальної.

Методи, основані на майбутніх грошових потоках в принципі застосовні, але використання їх обмежено колом підприємств, які працюють більш-менш стабільно, тобто грошові потоки яких в майбутньому можна надійно прогнозувати. Додаткове ускладнення накладає ризик переходу економіки в цілому в нестабільну фазу, що може звести нанівець самі надійні прогнози майбутніх грошових потоків підприємств. Проте стабілізація економічної ситуації протягом останніх кількох років сприяє використанню цих методів.

Як показали розрахунки, проведені в роботі, для практичного використання придатні три методи: модель Гордона, метод мультиплікаторів та метод інтегральних показників діяльності підприємства. Всі вони забезпечують прийнятну точність розрахованої вартості майна підприємства. Модель Гордона дає відхилення від ринкової вартості 13%, інтегральних показників - 4%, мультиплікаторів – 8%.

Особливо простим являється метод мультиплікаторів, який фактично базується на встановленні статистичних зв’язків між капіталізацією та чистими активами підприємств основних галузей. Фактично - це модель, де враховується невідповідність між балансовою і ринковою вартістю активів. Згідно моделі, капіталізація для металургійних підприємств становить близько 13% від балансової вартості чистих активів. Проте необхідно пам’ятати, що модель ця встановлена для умов 2003-2005 років, і з часом, з розвитком ринків, числові значення мультиплікаторів будуть теж змінюватися, тобто їх необхідно періодично обчислювати заново, для чого потрібен постійний моніторинг за показниками діяльності підприємств і їх капіталізацією.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення