Дипломна робота «Удосконалення системи управління витратами цеху», 2004 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 09.02.2009 22:50 · від діна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу системи управління витратами. 1.1. Теоретична сутність та економічний зміст системи управління витратами та їх основні види. 1.2. Аналіз методів обґрунтування вибору ефективної системи 20 управління витратами. 1.3. Механізм удосконалення системи управління витратами та його особливості. РОЗДІЛ 2. Економічний аналіз стану діючих систем управління витратами в управлінні головного енергетика відкритого акціонерного товариства „Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь”. 2.1. Організаційно-економічна характеристика відкритого акціонерного товариства „Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь” та перспективи розвитку його бази. 2.2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності управління головного енергетика відкритого акціонерного товариства „Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь”. 2.3. Аналіз діючої структури витрат та їх факторів на базі управління головного енергетика відкритого акціонерного товариства „Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь”. РОЗДІЛ 3. Планування підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності управління головного енергетика відкритого акціонерного товариства „Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь” за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження витратності. 3.1. Розробка комплексної програми організаційно-технічних заходів, спрямованих на удосконалення системи управління витратами. 3.2. Ресурсне та організаційне обґрунтування розроблених пропозицій та оцінка їх ефективності. 3.3. Планування основних техніко-економічних показників з урахуванням реалізації заходів щодо удосконалення системи управління витратами та підвищення ефективності діяльності управління головного енергетика відкритого акціонерного товариства „Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь”. Висновки Cписок використаних джерел Додатки

Висновок

Управління витратами на сьогоднішній день – це процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями та носіями й постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання економії.

Встановлено, що від рівня операційних витрат істотно залежать ефективність функціонування підприємства та його конкурентоспроможність. Тому управління витратами є важливою функцією економічного механізму кожного підприємства.

Відкрите акціонерне товариство „Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь” є найбільшим підприємством України з повним металургійним циклом.

Відкрите акціонерне товариство „Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь”, як підприємство, було засноване у 1934 році і теперішній час є найбільшим в Україні металургійним підприємством, яке спеціалізується на виробленні сортового прокату.

Випуск прокатної продукції складає понад 20 % від всієї металопродукції, виробляємої в Україні.

Основна частина прокатної продукції комбінату є конкурентноспроможною на внутрішньому та зовнішньому ринках, так як по якості відповідає усім світовим стандартам.

Однак, значну роль на ринку металів відіграє цінова конкуренція, в зв’язку з чим, найбільш важливим чинником конкурентноспроможності є витрати на виробництво.

Підвищення конкурентноспроможності продукції відкритого акціонерного товариства „Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь” – за рахунок зниження витрат (на 20 – 30%) на її виробництво, покращення якості і розширення сортаменту, це є основною метою перспективного плану розвитку підприємства на період до 2010 року.

Виявлено, що значне місце у вартості готової продукції складають енергоносії, які постачає основним та допоміжним цехам управління головного енергетика ВАТ „Криворіжсталь”. Зменшення витрат на енергоносії – є вагомим внеском у зменшення собівартості готової продукції комбінату.

Проблеми в діяльності управління головного енергетика, насамперед, полягають у морально та фізично застарілих основних засобах виробництва, як результат невиконання доведеного плану через поломки та аварії.

Головна мета управління головного енергетика – це зниження енергоємності виробництва виробляємої продукції і як результат – зниження собівартості готової продукції.

1. Для вирішення існуючих проблем виробничо-господарської діяльності управління головного енергетика відкритого акціонерного товариства „Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь”, особливо в сфері управління витратами, як основи ефективної діяльності підприємства, потрібно внести певні зміни як в організаційну структуру, так і в загальний підхід до управління УГЕ, в тому числі і до управління витратами. Основні зусилля повинні бути спрямовані на вдосконалення системи управління витратами таким чином, щоб перебудувати систему управління витратами в бік об’єднання в одному структурному підрозділу – управлінні головного енергетика, експлуатаційних функцій та функцій управління по енергозбереженню.

Створення на базі управління головного енергетика і управління енергозбереження та теплотехніки управління енергетики та енергозбереження дозволить налагодити єдину систему моніторингу енергоресурсів, починаючи від їх закупівлі, планування витратних коефіцієнтів до процесу їх розподілення між споживачами з одночасною можливістю внесення оперативних коректив в залежності від виробничої потреби та виробничої ситуації. Крім цього, це дасть можливість більш оперативно координувати роботу по енергозбереженню, нормуванню та розподіленню енергоресурсів засобом ефективного застосування автоматизованих систем поточного обліку витрат енергоресурсів та систем їх розподілення. При цьому, функції контролю за споживанням енергоресурсів на комбінаті наберуть якісно новий характер, який буде застосований в проведенні поточної роботи над збереженням оптимального балансу між закупівлею зі сторони, власним видобутком, плануванням та безпосереднім споживанням енергоресурсів споживачами.

2. Пропонується створення в складі теплотехніки управління енергетики та енергозбереження лабораторій перспективних форм енерго та електроспоживання для організації та проведення робіт з розробки інноваційних моделей в області енергоспоживання підрозділів комбінату з обліком ефективного використовування виробничого та науково-технічного потенціалу комбінату, виявлення пріоритетних напрямків в енергозбереженні та енергоспоживанні з застосуванням принципово нових науковоємких та ефективних ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій світового рівня.

Ці заходи повинні значно підвищити ефективність існуючої системи управління витратами, що буде проявлятись не тільки в оптимізації їх структури, а й в зниженні їх рівня. Останнє досягається шляхом зниження собівартості під впливом організаційно-технічних заходів.

3. Для раціонального використовування кваліфікованої робочої сили з метою посилення матеріальної зацікавленості у прискоренні росту продуктивності праці основним робітникам виплачуються доплати та надбавки, але залишається відкритим питання оплати праці допоміжним робітникам – ремонтникам. В управлінні головного енергетика діє погодинно-преміальна система оплати праці, тобто заробіток залежить від тарифної ставки, відпрацьованого часу та премії за досягнення певних кількісних або якісних показників. Я вважаю, що існуюча система оплати праці не стимулює робітників – ремонтників у підвищенні продуктивності праці. Доцільніше було б застосувати непряму відрядну систему оплати праці. В цьому випадку заробіток працівника залежав від результатів праці робітників, що ним обслуговуються. Впровадження такої системи покращило б якість обслуговування, та забезпечило б своєчасність проведення ремонтних робіт, що в свою чергу призвело до зменшення витрат часу на надпланові ремонти і втрати часу у зв’язку з простоями обладнання через аварії.

4. Вважаючи, що цех водопостачання при однакових умовно постійних витратах через високу аварійність, відсутність повного обліку, великими витратами енергоресурсів не виконує планові завдання, доцільно запропонувати наступні організаційно-технічні заходи. В цеху водопостачання 22 мережі не обладнані приладами обліку. Розрахунки за куплену воду, що транспортується по 22 мережам, не обладнаними приладами обліку, здійснюється згідно загальних норм водопостачання. Обладнання 22 мереж приладами обліку поданої води до мережі дозволить знизити витрати на покупну воду.

Обсяг економії в результаті обладнання 22 мереж в цеху водопостачання 44 шт. приладами обліку води дозволить зменшити витрати на 913 тис. 960 грн.

5. Першочерговим заходом, що дозволить зменшити витрати за статтею „електроенергія” за послуги водопостачання є впровадження заміни електродвигунів на водонасосних станціях, що мають потужність 500 кВт на електродвигуни потужністю 250 кВт; а також двигуни, що мають потужність 160 кВт на електродвигуни потужністю 132 кВт. Вищезгадані водонасосні станції обслуговували цехи комбінату, що зараз виведені із експлуатації – киснево-конверторний цех № 1, штріпсовий стан сортопрокатного цеху № 1. В цеху водопостачання також виникла потреба часткової заміни обладнання та мереж водопостачання, щоб зменшити обсяги капітальних ремонтів та ліквідувати аварійні простої.

Загальна економія при зміні електродвигунів складає 24,906 тис. грн.

6. Реконструкція трубопровідних мереж дозволить зменшити величину капітальних ремонтів:

- послуг водовідведення на 20% та буде дорівнювати 385,765 тис. грн.;

- послуг водопостачання на 20% та буде дорівнювати 221 тис. грн.

Отже, загальне зменшення витрат за статтею ”ремонти” в собівартості послуг водовідведення - 6,160 тис. грн., послуг водопостачання - 101,621 тис. грн., всього – 107,781 тис. грн.

7. Вважаючи на великий вміст вартості електроенергії в собівартості продукції, я вважаю, за необхідне запровадити захід по втіленню проекту зміни високовольтного електрозабеспечення сортопрокатних цехів № 1,2, а також Блюмінгів № 1,2. Це покращить електрозабезпечення вищезгаданих цехів, ліквідує аварійні простої основного технологічного обладнання. Загальна економія експлуатаційних витрат по проекту складає 897,0 тис. грн. Всього додатковий прибуток по проекту складає 2545 тис. грн.

8. Виробництво кисню складає 30 % в собівартості усіх енергоносіїв на 1т продукції, тому цьому заходу слід приділити першочергову увагу. Вважаючи на великий вміст вартості кисню в собівартості продукції (а саме сталі), я вважаю, за необхідне запровадити захід по втіленню проекту переозброєння кисневого цеху з установкою повітророзподільної установки АКАр-40/35-1. Впровадження цього заходу приведе до одержання додатково 30,6 млн. грн. чистого прибутку на рік за рахунок підвищення виробничих потужностей, підвищення якості кисню та азоту.

Запропоновані заходи дозволять зменшити собівартість наданих послуг за рахунок економії енергоресурсів, зменшення обсягів капітальних ремонтів, позапланових простоїв технологічного обладнання та вдосконалити існуючу систему управління витратами щодо поліпшення фінансового стану підприємства та покращити основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності.

Втілення запропонованих заходів зменшило витрати на виробництво в трьох цехах головного механіка на 12 477 292 грн., а взагалі економічний ефект від впровадження вище розглянутих заходів складає 46 532, 683 тис. грн.

Отже, економічна ефективність від впровадження вищезгаданих заходів свідчать про те, що запровадження альтернатив є доцільним для підвищення результативності діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення