Дипломна робота «Формування культури мовлення вчителя початкових класів», 2005 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 03.02.2009 21:18 · від Опена · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і. Культура мовлення учителя початкових класів як важлива наукова проблема 6 1.1. З історії формування літературних норм 6 1.2. Значення культури мовлення учителя початкових класів для його фахової діяльності 14 1.3. Поняття про сучасні мовні норми і їх типи 26 Розділ іі. Шляхи і способи формуваня культури мовлення у майбутніх учителів початкових класів 31 2.1. Формування орфоепічних умінь і навичок 31 2.2. Формування лексичних умінь і навичок 37 2.3. Формування морфологічних умінь і навичок 47 2.4. Формування синтаксичних умінь і навичок 62 2.5. Основні типи помилок у мовленні учителів початкових класів 71 Висновки 80 Список використаної літератури. 83 Додаток 91

Висновок

Проблема культури мовлення учителів початкових класів є важливою і актуальною.

Культура мовлення учителя початкових класів ґрунтується на знаннях теоретичних основ, норм сучасної української літературної мови, що сприяє формуванню мовленнєвих умінь і навичок. Цей процес є довготривалим, оскільки починається з того часу, коли дитина починає навчатися в школі. І тому надто важливо, щоб учитель початкових класів володів цими уміннями і навичками, а також умів, у міру викладання мовного матеріалу молодшим школярам, сформувати в дітей правильність мовлення, також інші комунікативні якості.

Кожен учитель повинен володіти здоровим, неупередженим відчуттям мови, постійно стежити за змінами, які відбуваються в нормах вимови, наголошування, слововживання у зв'язку з глибшим вивченням загальнонародної мови, тенденцією до взаємозбагачення національних мов, вирівнюванням діалектів. Треба вміти самому і навчити учнів уважно (інколи з олівцем) читати наукову, технічну, публіцистичну, художню літературу. Неможливо весь педагогічний шлях пройти тільки з багажем, набутим у стінах вузу.

Культура мовлення була предметом вивчення багатьох вчених. Серед них О. Синявський, І. Чередниченко, М. Пилинський, Н. Бабич, Б. Антоненко-Давидович, О. Сербенська, О. Пономарів. Проте спеціального дослідження цієї проблеми ще не було. Цим зумовлюється новизна нашої дипломної роботи.

Наша робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

У вступі визначено об’єкт, предмет, мету, завдання і гіпотезу.

У І розділі “Культура мовлення учителя початкових класів як важлива наукова проблема” досліджено процес становлення культури мовлення, як навчальної дисципліни, її значення для вчителя початкових класів. Зокрема вказано, як формувалися літературні норми, починаючи від І. Котляревського, а також визначено риси, типи мовних норм.

У ІІ розділі “Шляхи і способи формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів” досліджено процес формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів на різних мовних рівнях, від орфоепічного до синтаксичного.

Також подано причини порушення норм української літературної вимови.

У даному розділі визначено основні типи помилок у мовленні учителів початкових класів. Ці помилки були встановлені шляхом анкетування учителів Тернопільських СЗШ №7, №12, та Козівської СЗШ №2. Також було проведено систематичне спостереження за мовленням учителів.

На основі аналізу проведеного анкетування та спостереження було встановлено такі вади мовлення.

1. На орфоепічному рівні: неправильна вимова шиплячих ж, ч, ш — у 11 % учителів, неправильна вимова звукосполучень зміни дзвінких перед глухими. (Дзвінкий приголосний внаслідок впливу наступного глухого звука втрачає дзвінкість і вимовляється як глухий: зцідити — [сц']ідити, з хати — [сх]ати, розподіл — ро[сп]оділ, вогко — во[хк]о.) —Такі вади виявлено у 14% респондентів.

2. На лексичному рівні: місцеві слова, або діалектизми, — 4 %, неточність слововживання — у 19 %, недостатнє багатство лексики — у 7 % учителів

3. На морфологічному рівні— ненормативне вживання дієслівних форм (орять, мелять, їсиш, дасиш, правильно: орють, мелють, їси, даси)— 8% учителів.

4. На синтаксичному рівні: неправильна побудова словосполучень (властивий для нього, правильно: властивий йому)—у 9% учителів, неправильне вживання прийменника по —у 8 % учителів ; помилки пов’язані з побудовою речень— у 11 % учителів

Зважаючи на допущені помилки за результатами анкетування вчителів і спостереження за їхнім мовленням, ми розробили систему вправ і завдань для самостійної роботи студентів факультету ПВПК. Виконання комплексу цих вправ і завдань сприятиме, на нашу думку, підвищенню культури фахового мовлення вчителів ПВПК. (Див. додаток )

Культура мовлення вчителя початкових класів є постійно важливою проблемою підготовки його до фахової діяльності. Вона повинна бути однією з головних у навчальному процесі факультетів ПВПК вищої школи.

Культура мовлення є проблемою багатоаспектною, зокрема треба розрізняти культуру мовлення і культури мови.

Проте мовленнєве зростання особистості вчителя є процесом постійним. І тому вимагає нових шляхів науково-методичного вдосконалення.

Культура мовлення майбутніх вчителів початкових класів формується на основі засвоєння теоретичних знань, шляхом виконання різних вправ і завдань, як усних, так і письмових.

Визначено такі основні найважливіші напрямки формування культури мовлення у фаховій діяльності майбутніх вчителів початкових класів.

1. формування орфоепічних умінь та навичок;

2. формування морфологічних умінь та навичок;

3. формування лексичних умінь та навичок;

4. формування синтаксичних умінь та навичок.

На основі виявлених помилок шляхом анкетування і в процесі спостереження виявлено основні типи помилок учителів початкових класів. На основі цього розроблено систему вправ і завдань для їх виправлення під час фахової підготовки вчителя початкових класів

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?