Дипломна робота «Продуктивність та ефективність праці: резерви і шляхи їх підвищення», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 03.02.2009 00:49 · від Мішаня · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1.Теоретичні та методичні підходи до вивчення продуктивності та ефективності праці. 1.1. Теоретична сутність праці та її продуктивності як економічних категорій 1.2. Методика оцінки продуктивності та ефективності праці на підприємстві 1.3. Класифікація чинників і резервів зростання продуктивності праці Розділ 2. Оцінка продуктивності та ефективності праці персоналу ТзОВ “Будпостач” за 2003-2007 рр. 2.1. Діагностика продуктивності праці персоналу досліджуваного підприємства 2.2. Розрахунок впливу чинників на підвищення продуктивності та ефективності праці 2.3. Дослідження взаємозв’язку продуктивності та оплати праці на ТзОВ “Будпостач” Розділ 3. Стратегія формування зовнішніх і внутрішніх резервів росту продуктивності та ефективності праці 3.1. Методичні рекомендації щодо розробки стратегії підвищення продуктивності праці на торговельному підприємстві 3.2. Моделювання оцінки впливу соціально-економічних факторів на систему управління продуктивністю праці 3.3. Механізм забезпечення росту продуктивності праці на ТзОВ “Будпостач” Висновки та пропозиції

Висновок

У результаті проведеного дослідження вирішено важливу наукову задачу виявлення резервів і шляхів зростання продуктивності та ефективності праці на торговельних підприємствах з метою створення найбільш ефективних умов діяльностіко досліджуваного підприємства.

Результати дослідження дозволяють зробити такі висновки теоретичного і науково-практичного напрямків.

1. Праця – це доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення суспільних і особистих потреб людей. Процес праці містить три основних моменти: доцільну діяльність людини, тобто власну працю; предмет праці, на який спрямована праця; засоби праці, з допомогою яких людина впливає на предмет праці. Існує праця приватна та суспільна, праця конкретна та абстрактна, праця проста та складна. складність праці це характеристика процесу праці

2. Показники продуктивності праці повинні забезпечувати реальну картину використання праці на підприємстві, оптимальне співвідношення між обсягом реалізованої працівником продукції і його заробітною платою Правильний вимір продуктивності праці допомагає розкрити і мобілізувати її резерви. Існують такі основні методи вимірювання продуктивності праці: натуральний метод, при якому обсяг виробітку продукції і показники продуктивності праці обчислюються в натуральних одиницях -тоннах, кубічних метрах, метрах, штуках тощо; трудовий метод, за яким продуктивність праці визначається в годинах Поряд з виробітком широко використовується показник трудомісткості продукції; вартісний метод, який найбільш повно враховує особливості зміни продуктивності праці і може ефективно використовуватися для її оперативного аналізу.

3. В Україні щодо підвищення продуктивності праці та в цілому й економіки є ще ряд невикористаних резервів та можливостей, а саме: суттєве розширення як чисельності, так і активності сфери підприємництва; проведення активного технічного переозброєння та реконструкції підприємств; використання сучасного обладнання; зниження ресурсо- та енергомісткості продукції; підвищення кваліфікаційної підготовки торгово-оперативного персоналу; дотримання технологічної дисципліни та культури обслуговування; зниження рівня травматизму.

Фактори росту продуктивності праці - це ті рушійні сили, або причини, під впливом яких змінюється її рівень. Їх можна об'єднати в три групи: матеріально-технічні фактори, організаційно-економічні й управлінські фактори, соціально-психологічні фактори.

4. На основі проведеного аналізу у ІІ розділі роботи визначено різноманіть підходів до визначення результатів праці в торгівлі та оцінки розміру використаннях ресурсів, що обумовило формування системи показників продуктивності праці.. Проведений аналіз свідчить, що за період 2003-2007 рр. на ТзОВ “Будпостач” зросла річна продуктивність праці працівників, що призвело до збільшення обсягу товарообороту в цілому. Так, порівняно з 2003 роком товарооборот у 2004 році зріс на 4971,4 тис. грн., що склало 30% і становив 21308,3 тис грн., також зросла середньооблікова чисельність на 2 чол., (6 %) і склала 33 чол. Відповідно показник продуктивності праці зріс на 118,8 тис. грн., або на 23 %. У 2005 році продуктивність праці становила 733,5 тис грн., що перевищило дані попереднього року на 87,8 тис грн. (14 %). У 2006 році продуктивність праці зросла на 225,6 тис грн. (31 %) і становила 959,1 тис грн. За період 2006-2007 рр. відбулося зниження продуктивності праці на 199,6 тис грн. (21 %), що насамперед призвело до зниження товарообороту на 5619 тис грн. (11%).

Розрахунки свідчать про те, що збільшення обсягів товарообороту у порівняльних цінах відбувалося швидше ніж збільшення відпрацьованого часу працівниками ТзОВ “Будпостач”, Так у 2003 році вона становила 3,47 люд/дні, що на 0,8 люд/год. або 23,1% більше ніж у 2007 році. В порівнянні з відповідним показником попереднього року у 2007 р. трудомісткість зросла на 0,56 люд/год, тобто на 11,76% Трудомісткість в порівняльних цінах, також відповідно знизилася на 22,7% або 0,81 люд/год. і у 2007 р. склала 2,59 люд/год. В порівнянні з 2006 р. досліджуваний показник зріс на 0,56 люд/год, тобто на 25,71%. За період 2003-2007 рр. фонд робочого часу збільшився на 58911 люд/год, тобто у 2 рази. Зниження трудомісткості причинене насамперед випереджаючими темпами росту обсягу товарообороту над темпами росту фонду робочого часу.

5. Проведений аналіз свідчить про те, що у 2004 порівняно з 2003 р. обсяг товарообороту зріс на 4971,4 тис грн., при цьому збільшення середньооблікової чисельності на 2 особи зумовило зростання товарообороту на 1053,8 тис грн., і відповідно зростання продуктивності праці працівників на 118,8 тис грн.. спричинило зростання товарообороту на 3917,6 тис грн.Як свідчать розрахунки у 2005 році обсяг товарообороту збільшився на 9481,4 тис грн., при цьому збільшення середньооблікової чисельності на 9 осіб зумовило зростання товарообороту на 5811,3 тис грн., а збільшення продуктивності праці на 87,8 тис грн. зумовило зростання товарообороту на 3688,9 тис грн.У 2006 році обсяг товарообороту зріс на 17346,3 тис грн., що було зумовлене зростанням середньооблікової чисельності на 9 осіб і збільшенням продуктивності праці працівників на 225,6 тис. грн. При цьому зміна середньооблікової чисельності зумовила зростання фонду робочого часу на 6601,5 тис грн., а зміна продуктивності праці спричинила зростання товарообороту на 11501,5 тис. грн. Як свідчать розрахунки у 2007 році обсяг товарообороту зменшився на 5225,6 тис. грн., при цьому збільшення середньооблікової чисельності на 6 осіб зумовило зростання фонду робочого часу на 5754,6 тис грн., а зменшення продуктивності праці на 199,6 тис грн. спричинило зниження обсягу товарообороту на 135,6 тис грн.

6. Проведені розрахунки свідчать про зростання середньорічної заробітної плати за період 203-2007 рр. Так у 2004 р. вона становила 11,62 тис грн., що перевищує відповідний показник у 2003 році на 1,89 тис грн. або 19,42% У 2005 році середньорічна заробітна плата скоротилася на 2,67 тис грн. або 23% і становила 8,95 тис грн. У 2006 р. середньорічна заробітна плата становила 12,57 тис грн., що перевищує відповідний показник у 2005 році на 3,62 тис грн. або 40,45 %. У 2007 р. вона становила 18,10 тис грн., що перевищує відповідний показник у 2006 році на 5,53 тис грн. або 43,99 % а порівняно з 2003 р. на 8,37 тис грн., тобто на 86,02%

Розрахунки свідчать про те, що протягом 2003-2005 рр. більш високі темпи зростання продуктивності праці порівняно з темпами зростання середньої заробітної плати сприяли економії фонду оплати праці на 12,9 тис грн. у 2004 р. і на 180,7 тис грн. у 2005р. Протягом 2006-2007 років спостерігаються перевитрати фонду оплати праці на 41,2 і 427,6 тис грн. відповідно, це зумовлено перевищенням темпів зростання середньої заробітної плати над темпами зростання продуктивності праці.

7. Успішна реалізація довгострокових програм управління значною мірою обумовлена якістю процесу планування на ранніх стадіях розроблення програм. Цілями програм може бути ефективне використання людських ресурсів, мінімізація втрат в процесі реалізації, створення ефективної системи показників, що характеризують зміни продуктивності праці.

Кожен підхід щодо підвищення продуктивності праці повинен охоплювати організаційні форми підвищення продуктивності праці; сфери підвищення продуктивності праці; засоби і методи підвищення продуктивності праці.

Для покращення підходів до розробки стратегії нами узагальнені структурні елементи процесу підвищення продуктивності праці, які складаються з визначення слабких і сильних боків розвитку внутрішніх факторів, що мають вплив на продуктивність праці; узагальнення цілей, завдань управління продуктивністю праці на період до 5 років; виявлення резервів підвищення продуктивності праці; розробка заходів щодо подальшого підвищення продуктивності праці; контроль за підвищенням продуктивності праці.

8. Моделями оцінки впливу факторів на систему управління продуктивність праці є: модель управління впливом на продуктивність нераціональних режимів праці і відпочинку працівників, модель управління продуктивністю праці на основі виявлених резервів втрат; модель управління продуктивністю праці через підвищення рівня мотивації; модель виявлення резервів росту продуктивності праці по соціальним факторам; модель управління продуктивністю праці з використанням досягнень науково-технічного прогресу.

9. В основі визначення конкретних причин, що викликають зниження продуктивності праці, лежить вплив усіх причинно-наслідкових зв’язків, що складаються в процесі формування цього показника. Як показують дослідження, ці причини зв’язані зі зміною технічних, технологічних, організаційних і соціально-економічних умов реалізації діють у двох напрямках. По-перше – зниження обсягів товарообороту, по-друге – утримання завищеної чисельності працівників. Найбільш істотними з них є: застосування способу часткового відтворення основних засобів підприємства і неефективної амортизаційної політики; використання нераціональних режимів праці і відпочинку працівників; недостатній рівень оплати праці і фінансування соціальних заходів щодо техніки безпеки, охорони праці, оздоровлення, лікування членів трудового колективу; низький рівень механізації технологічних процесів; недостатня мотивація до праці й ін.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення