Дипломна робота «Облік і контроль розрахунків з бюджетом по податку на прибуток», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.02.2009 21:17 · від ліля · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Економічна сутність податку на прибуток та його роль у формуванні бюджету України 1.1. Економічна сутність податків та їх види 8 1.2. Характеристика податку на прибуток 17 1.3. Характеристика базового підприємства та його основних економічних показників 30 Розділ 2. Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток 2.1. Організація обліку розрахунків з бюджетом 37 2.2. Облік доходів підприємства 43 2.3. Облік витрат підприємства 55 2.4. Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток 66 Розділ 3. Аналіз діяльності підприємства по даним декларації з податку на прибуток по ВАТ „Ірпіньмаш” за 2003 – 2004 роки 3.1. Аналіз валових доходів, валових витрат та оподатковуваного прибутку 74 3.2. Факторний аналіз податку на прибуток 81 3.3. Аналіз фінансових результатів діяльності платників податків за даними податкових декларацій 83 Розділ 4. Комплексний експрес-аналіз діяльності підприємств та оцінки ефективності податкової політики на основі даних податкових декларацій 4.1. Методика коефецієнтного аналізу діяльності підприємств – платників податків по даним декларації з податку на прибуток 86 4.2. Модель експрес-аналізу діяльності Ват „Ірпіньмаш” за даними 2003-2004р.р. на основі податкової декларації 93 Розділ 5. Контроль розрахунків з бюджетом по податку на прибуток 5.1. Методичні прийоми проведення контролю 97 5.2. Контроль за правильністю формування доходів підприємства 103 5.3. Контроль за правильністю формування витрат підприємства 110 5.4. Контроль за правильністю розрахунків з бюджетом 116 5.5. Внутрішньогосподарський контроль нарахування та сплати податку на прибуток 121 5.6. Узагальнення результатів контролю та порядок складання акту перевірки 128 Висновки 133 Список використаних джерел 138 Додатки 144

Висновок

Підводячи підсумки магістерської роботи можна з впевненістю сказати, що облік і контроль розрахунків з бюджетом по податку на прибуток має дуже важливе значення для будь-якого промислового підприємства та інших організацій.

Податок на прибуток підприємств це один з тих податків, який відображає кінцеві результати господарюючих суб'єктів, тобто повною мірою відображає не тільки фінансове становище підприємства, а й стан економічного розвитку держави в цілому. З цього можна зробити простий, але дуже важливий з точки зору розробки економічної політики висновок: збільшення надходжень від податку на прибуток до бюджету України може бути досягнуто лише на основі економічного піднесення країни.

Порядок визначення прибутку до оподаткування, не збігається з бухгалтерським прибутком. Таким чином, встановивши порядок визначення суми прибутку до оподаткування, законодавці відокремили податковий облік від бухгалтерського. Це призвело до того, що валовий дохід і валові витрати є операційною частиною саме податкового обліку, але визначаються на основі бухгалтерського (фінансового) обліку господарських операцій. Тобто, для аналізу розрахунків з бюджетом по податку на прибуток використовуються дані податкового обліку, складені на основі бухгалтерського (фінансового).

В магістерській роботі описується облік, проводиться контроль розрахунків з бюджетом по податку на прибуток. Для досягнення цієї мети були виконані наступні завдання: визначено особливості організації обліку розрахунків з бюджетом по податках; висвітлено ефективність управлінських рішень спрямованих на збільшення доходу та мінімізацію витрат діяльності; розглянуто загальну концепцію ведення обліку та контролю розрахунків з бюджетом ; розглянуто особливості обліку розрахунків з бюджетом по податку на прибуток в умовах використання комп’ютерної техніки.

Теоретичні аспекти в магістерській роботі тісно переплітаються з практичним

матеріалом. Для цього були використані матеріали діючого підприємства ВАТ „Ірпіньмаш”.

В першому розділі магістерської роботи визначена економічна сутність податку на прибуток та його роль у формуванні бюджету України і було зазначено, що у 2003 році надходження податку на прибуток підприємств становили 23 % загального обсягу надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до Державного бюджету України. Тобто можна зробити висновок, що податок на прибуток є одним із надійних та стабільних джерел доходів бюджету. З кожним роком надходження даного податку до бюджету мають тенденцію до зростання.

Організація на ВАТ „Ірпіньмаш” облікового процесу, який описано у другому розділі даної роботи, з використанням наукових методів та методів, що грунтуються на практичному досвіді працівників обліку та контролю дає можливість встановити в бухгалтерії підприємства чіткий розподіл обов'язків, порядок отримання користувачами інформації підприємства необхідних їм даних та визначити напрямки подальшого розвитку підприємства.

Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих нормативних документів та надання її користувачам керівництво даного підприємства формує облікову політику: обирає принципи обліку, методи і процедури обліку і таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Базове підприємство ВАТ „Ірпіньмаш” для організації обліку валових доходів та валових витрат використовується Книга обліку валових доходів та Книга обліку валових витрат. Книги ведуться за двома подіями, основним принципом ведення Книг є аналітичний облік операцій, пов‘язаних з їх виникненням та повне їх розшифрування.

При організації обліку валових доходів ВАТ „Ірпіньмаш” особливу увагу слід приділити аналітичному обліку господарських операцій. З цією метою у Книзі обліку валових доходів можна ввести додаткові графи („заборгованість” з поділом на дві графи – за авансами одержаними та за товарами відвантаженими ). Крім того для зручності ці графи можна пов‘язати з рахунками бухгалтерського обліку (36 ”Розрахунки з покупцями та замовниками”, 681 ” Розрахунки за авансами одержаними” ). Завдяки таким записам можна прослідкувати за тим, чи є господарська операція другою подією, тобто відбулося погашення заборгованості, чи сума даної господарської операції повинна бути віднесена до складу валових доходів звітного періоду. А в Книзі обліку валових витрат графу, яка відображає заборгованість, доцільно було б розділяти на дві графи: по сплаченню витрат (оплата); по товарах, роботах, послугах отриманих.

Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться підприємством на 98 рахунку "Податок на прибуток". По дебету рахунку відображається нарахована сума податку на прибуток, по кредиту - включення до фінансових результатів на рахунку 79 "Фінансові результати".

Порядок розрахунків з бюджетом по податку на прибуток регламентується основним нормативним документом - Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податок на прибуток та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету ВАТ „Ірпіньмаш” використовує рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" та узагальнює дані у журналі 3 та відомості 3.6.

Виходячи з вище описаного у другому розділі роботи порядку організації та обліку розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємства можна зробити наступні висновки, щодо його застосування на базовому підприємстві. Головний бухгалтер і економіст при здійснені операцій по обліку розрахунків з бюджетом по податках чітко додержуються встановлених законодавством правил. Приміщення бухгалтерії в цілому придатне для проведення облікової роботи, але вимагає деяких змін в освітленні приміщення.

На ВАТ „Ірпіньмаш” для збільшення доходу розроблені управлінські рішення щодо збільшення обсягу продукції, зниження її собівартості, розширення ринків збуту, покращення роботи маркетингового відділу, внаслідок яких постійно покращується робота підприємства та збільшується прибуток.

У третьому розділі магістерської роботи було проведено дослідження щодо наявності системи внутрішньогосподарського контролю на базовому підприємстві та ефективності його функціонування.

При дослідженні було встановлено, що на даному підприємстві існує служба внутрішньогосподарського контролю, яка проводить перевірку нарахування та перерахування податку на прибуток. Дані операції здійснюються без порушення законодавства. Було підтверджено достовірність, повноту та відповідність чинному законодавству України розрахунків з бюджетом по податку на прибуток. За результатами перевірки на базовому підприємстві складається акт перевірки.

В даному акті зазначено, що система бухгалтерського обліку на ВАТ „Ірпіньмаш” відповідає чинним законодавчим і нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності акціонерних товариств, а річна фінансова звітність складена відповідно до встановлених вимог чинного законодавства та прийнятою ним обліковою політикою та реально і повно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності. Зокрема, по розділу „Перевірка розрахунків з бюджетом по податках” було зроблено позитивний висновок щодо ведення обліку розрахунків з бюджетом по податку на прибуток на базовому підприємстві.

Одним із важливих питань, якому було приділено четвертий розділ даної магістерської роботи, є охорона праці на базовому підпри’ємстві. Робота облікових працівників ВАТ „Ірпіньмаш” належить до категорії робіт, яка пов’язана з використанням та обробкою великих масивів інформації. Така робота є кропіткою і вимагає постійного психологічного напруження. Тому необхідно вміти раціонально розподіляти свої сили і здібності, щоб зберегти результативність праці протягом усього робочого дня, володіти професійними та психологічними якостями, щоб при найменших витратах нервової енергії одержати оптимальні дані, забезпечити безпеку праці для збереження здоров’я, а інколи і життя.

Але незважаючи на дотримання бухгалтерією порядку ведення обліку все ж таки в його організації є недоліки. По перше – це ігнорування керівництвом підприємства організації та проведення регулярного внутрішньогосподарського контролю.

По-друге – на підприємстві не у всіх секторах обліку введено в дію сучасну обчислювальну техніку, зокрема комп'ютери. Їх придбання необхідне як в цілому для бухгалтерії так і для робочого місця бухгалтерів, які займаються веденням податкового обліку та встановлення сучасних інформаційних програм для підприємств ( 1С: Бухгалтерія, Парус).

Також одним із важливих аспектів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є забезпечення взаємоузгодженості показників фінансової й податкової звітності, що дає змогу перевірити правильність складання як фінансової звітності, так і податкових декларацій. Для вирішення даної проблеми ВАТ „Ірпіньмаш” можна запропонувати вирішити проблему узгодженості через визначення податкових зобов'язань на основі даних бухгалтерського обліку, тобто здійснювати коригування даних в тому разі, коли в бухгалтерському обліку визнаються витрати, а в податковому – коригується валовий дохід.

Зокрема можна сказати, що ВАТ „Ірпіньмаш” спрямовує свою діяльність на збільшення валового доходу. Але при збільшенні обсягів реалізації закономірно збільшуються і валові витрати, та піддослідне підприємство відповідально ставиться до розрахунків з бюджетом. Керівництво даного підприємства пам’ятає, що стаття 67 основного Закону нашої країни – Конституції – наголошує, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Таким чином, подальші досягнення в розвитку базового підприємства можливі при підвищенні ефективності управління, здійсненні контролю за використанням планових завдань по об'єму випуску і реалізації продукції, удосконаленню асортименту і підвищення її якості при найбільш повному і раціональному використанні матеріальних і фінансових ресурсів, підвищенні рентабельності, автоматизації системи управління підприємством.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення