Курсова робота «Особливості аудіюваня на початковому ступені навчання», 2006 рік

З предмету Іноземні мови · додано 02.02.2009 17:02 · від Левченко І.Ю. · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Виховний та освітній потенціал навчання аудіюванню 8 1.1. Аудіювання як засіб розвитку учнів молодших ступенів навчання 8 1.2. Вправи для розвитку навичок аудіювання в учнів 14 Розділ 2. Особливості навчання аудіювання на початковому ступені 20 2.1. Методика організації та проведення навчання аудіювання учнів молодших класів 20 2.2. Експериментальна основа методики навчання аудіювання молодших школярів 27 2.3. Гра в процесі навчання аудіювання 29 Висновки 33 Резюме 36 Список використаної літератури 37

Висновок

У курсовій роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішення проблеми організації індивідуалізованого навчання іншомовного аудіювання молодших школярів, що виявляється у визначенні психологічних і методичних передумов комплексної індивідуалізації навчання аудіювання у початковій школі, розробці та експериментальній перевірці методики її здійснення, укладанні методичних рекомендацій. Одержані результати дослідження дозволили сформулювати такі висновки:

Ефективність оволодіння іншомовним аудіюванням учнями молодших класів залежить від певних індивідуально-вікових особливостей їхнього розвитку, що зумовлюють закономірні відмінності в успішності навчання. Різноманітність індивідуальних проявів аудитивних здібностей учнів за умов відсутності відповідних методик індивідуалізованого навчання значно ускладнює вирішення завдання щодо досягнення програмного рівня володіння аудитивними навичками та вміннями всіма учнями.

Індивідуалізація навчання аудіювання є складовою частиною процесу індивідуалізованого навчання іншомовного мовлення взагалі. Отже вона має здійснюватися з урахуванням основних положень теорії комплексної індивідуалізації навчання іноземних мов (С.Ю.Ніколаєва).

Навчання іншомовного аудіювання молодших школярів базується на всебічному вивченні та врахуванні індивідуально-психологічних особливостей їх навченості аудіювання. Останні співвідносяться з трьома основними лініями психічного розвитку особистості учня (І.О.Зимня) — особистісною, інтелектуальною та діяльнісною — та у контексті аудіювання становлять фактори його успішності: за лінією особистісного розвитку — це рівень мотиваційної готовності до оволодіння аудіюванням (мотиваційний фактор); за лінією інтелектуального розвитку — рівень функціонування механізмів аудіювання у складі мовленнєвого слуху, короткочасної слухової пам’яті, осмислення, уваги, ймовірного прогнозування та внутрішнього мовлення (інтелектуальний фактор); за лінією діяльнісного розвитку — рівень сформованості аудитивних навичок і вмінь (діяльнісний фактор).

Сукупний показник рівнів розвитку та сформованості означених вище факторів визначає рівень індивідуальної навченості аудіювання учнів, з орієнтацією на який здійснюється індивідуалізація їх навчання.

Врахування, розвиток і вдосконалення комплексу індивідуально-психологічних особливостей аудіювання учнів відбувається за допомогою трьох видів індивідуалізації — регулюючо-мотивуючого, розвиваючо-мотивуючого та формуючо-мотивуючого, кожен з яких має відповідне цільове призначення: регулювання рівня складності аудитивних завдань стосовно рівня підготовленості учнів; розвиток психічних процесів, задіяних в аудіюванні, та корекція аудитивних навичок і вмінь; формування індивідуального стилю оволодіння аудіюванням.

Специфіка кожного виду індивідуалізації відображається у прийомах та засобах його реалізації. Основним засобом здійснення індивідуалізованого навчання є система індивідуалізованих аудитивних вправ, яка складається з двох підсистем: І — адаптивно-коригуючі підготовчі вправи та ІІ — стимулюючі мовленнєві вправи.

У процес індивідуалізації навчання аудіювання, що має на меті максимальне використання та розвиток аудитивних здібностей учнів, активно залучаються як вчитель, так і учень.

Індивідуалізація навчання іншомовного аудіювання надає вчителю можливість: а) виявляти індивідуально-типологічні особливості навченості аудіювання учнів; б) прогнозувати індивідуальну динаміку оволодіння аудитивними навичками і вміннями; в) розвивати аудитивні здібності учнів і стимулювати їхні потенційні аудитивні можливості; г) підвищувати рівень мотивації оволодіння аудіюванням; д) регулювати інтенсивність аудитивних психічних функцій учнів; є) формувати індивідуальний стиль оволодіння іншомовним аудіюванням.

Для учнів індивідуалізоване навчання аудіювання є засобом самопізнання та самооцінки власних аудитивних здібностей і перспектив, а також засобом самовдосконалення в аудіюванні завдяки усвідомленню важливості аудитивних вмінь для повноцінного іншомовного спілкування, вихованню ініціативності у подоланні аудитивних труднощів, розвитку власних механізмів аудіювання, формуванню індивідуального стилю аудіювання.

Керування основними положеннями теорії поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна сприяє раціональній та послідовній організації індивідуалізованого навчання аудіювання.

Ефективність методики індивідуалізованого навчання аудіювання учнів молодших класів забезпечується цілеспрямованим підсиленням вагомості розвиваючо-мотивуючого виду індивідуалізації та пов’язаним з ним збільшенням кількості вправ коригуючої та стимулюючої спрямованості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?