Курсова робота «Аналіз інвестиційної привабливості підприємства (на матеріалах ВАТ «Ріор»)», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 01.02.2009 23:22 · від Элен · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Економічна сутність інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання 6 1.1. Сутність і значення інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання 6 1.2. Фактори впливу на інвестиційну привабливість суб’єкта господарювання 8 Розділ 2. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Ріор» 17 2.2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства ВАТ «Ріор» 22 2.3. Аналіз імовірних джерел інвестицій 25 2.4. Розрахунок показників, які характеризують фінансовий стан підприємства 29 Розділ 3. Напрями підвищення інвестиційної привабливості підприємства ВАТ «Ріор» 35 Висновки 43 Список використаних джерел 46 Додатки 49

Висновок

Економічна діяльність окремих господарюючих суб'єктів в цілому значною мірою характеризується обсягом здійснюваних інвестицій.

Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність характеристик його виробничої, комерційної, фінансової, управлінської діяльності та особливостей інвестиційного клімату, що свідчать про доцільність здійснення інвестицій в нього. Перемогу отримує інвестиційно-привабливіший об’єкт вкладення інвестицій. Отже, першочерговим завданням, виконання якого зумовлює успіх у цій конкурентній боротьбі, є максимальне підвищення інвестиційної привабливості.

Головні фактори, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства: галузь; місцезнаходження; відносини з владою; власники підприємства-позичальника; виробничий потенціал; фінансовий стан; менеджмент; інвестиційна програма.

Для правильного вкладання інвестицій фінансовим менеджерам важливо враховувати наступні чинники: ризик пов'язаний з інфляційними процесами, вартість грошей у часі, строк окупності інвестиційного проекту (строк окупності зведених витрат - це період часу, протягом якого покриваються початкові інвестиції), порівняльна характеристика різних варіантів інвестиційних проектів і т.д.

Виняткову роль у створенні інвестиційної привабливості підприємства відіграє держава, яка повинна підпорядкувати єдиній меті поточні завдання, фактори і потенціал, обмежуючи або стимулюючи у певні періоди розвиток окремих видів діяльності, галузей, регіонів.

Об'єктом дослідження є: підприємство ВАТ „Ріор", ціль його існування - здійснення господарської діяльності для насичення споживчого ринку товарами та послугами, задоволення потреб учасників товариства в товарах та послугах, а також отримання прибутку в інтересах шляхом об'єднання їх майна для підприємницької діяльності. Предметом діяльності товариства є: оптова торгова діяльність; роздрібна торгова діяльність медпрепаратами; зовнішньо - економічна діяльність і ін.

В роботі головним об'єктом виступали капітальні вкладення як процес руху вартості, авансованої у розширене відтворення основних фондів.

Аналіз інвестиційної привабливості ВАТ «Ріор» за 2005 – 2007рр. показав наступні дані:

1) спостерігається зменшення у 2006 і 2007р. чистого прибутку порівняно з 2005р. на 20,8 і на 16,45 млн. грн відповідно; збільшення адміністративних витрат та витрат на збут. Як наслідок цього відбулись зміни у структурі прибутку від звичайної діяльності, а саме: зменшилась частка прибутку від операційної діяльності;

2) із двох проектів на 2005 - 2009рр., які вимагають такі початкові інвестиції: 1-й проект - 20 000 грн., 2-й проект - 24 000 грн. більш вигідним буде 2-й проект, при якому NPV2 = 959,2;

3) придбання нової технологічної лінії є доцільним, оскільки NPV= 4197.62, вона окупить себе через 4 роки;

4) фінансовий стан підприємства є наближеним до кризового, оскільки проаналізовані фінансові коефіцієнти є меншими за норму;

5) до фінансово-економічних факторів і резервів підвищення інвестиційної привабливості пропонується віднести: підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві; зростання якості управління кредиторською й дебіторською заборгованістю; ріст ефективності використання оборотних коштів; удосконалення управління прибутком підприємства; запровадження маркетингових заходів та управління якістю; підвищення ефективності управління ціноутворенням на продукцію підприємства; зростання ефективності діяльності підприємства за рахунок впровадження екологічно безпечного обладнання; налагодження та якість діяльності внутрішнього аудиту;

6) для ВАТ «Ріор» характерним є велика частка залученого капіталу у структурі майна підприємства: у 2005р. вона склала 0,62, у 2006р. – 0,34, а у 2007р. – вже 0,65. Для покращення необхідним є збільшення частки власного капіталу і зменшення кредиторської заборгованості за рахунок зниження дебіторської заборгованості і визволення необхідних коштів;

7) джерелами збільшення прибутковості є збільшення обсягу реалізації на 76833331 грн.;

8) за рахунок збільшення обсягу реалізації на 76833331 грн. можемо збільшити рентабельність на 3,86%;

9) також для підвищення інвестиційної привабливості підприємству вкрай необхідно покращити показники ліквідності і платоспроможності, зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку;

Роблячи висновок, можна стверджувати, що розгляд будь-якого інвестиційного проекту обов'язково вимагає попереднього аналізу й оцінки. Слід зазначити також, що при оцінці ефективності інвестицій необхідно по можливості враховувати і вплив інфляції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення