Курсова робота «Трудовий договір», 2007 рік

З предмету Право · додано 31.01.2009 21:36 · від Елизавета · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.загальні положення про трудовий договір 1. Поняття трудового договору 1.2. Зміст трудового договору 1.3. Сторони трудового договору 1.4  Загальний порядок прийняття на роботу 2. Види трудових договорів 2.1. Безстроковий трудовий договір 2.2. Трудовий договір, що укладається на визначений строк за погодженням сторін 2.3. Трудовий договір, що укладається на час виконання певної роботи 2.4. Контракт як особлива форма трудового договору 3. Зміна умов трудового договору Висновки Використана література

Висновок

В цій курсовій роботі розглянуто зміст та поняття трудового договору. Розкриті одні з головних питань складання трудового договору, а також порядок прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника, а також звільнення працівника з роботи тощо.

Трудові відносини є правовим поняттям, яке широко використовується в країнах світу для визначення відносин між особою, яка називається „найманий працівник” і „роботодавцем”, для якого працівник виконує роботу на певних умовах в обмін на винагороду. Саме на базі трудових відносин виникають взаємні права і обов’язки між робітником і роботодавцем. Трудові відносини були і залишаються основним засобом, за допомогою якого робітники отримують доступ до прав і пільг, які асоціюються із зайнятістю в сфері трудового законодавства і соціального забезпечення. Це визначає характер і обсяг прав і обов’язків роботодавців по відношенню до своїх робітників.

Зміни, що відбуваються в світі праці, призвели до виникнення нових форм відносин, які не завжди укладаються в рамки трудових відносин. Це підвищило гнучкість відносин на ринку праці, збільшило кількість працівників, тип зайнятості яких є невизначеним і які знаходяться поза зоною захищеності.

Трудовий договір впливає на динаміку трудових відносин, породжуючи їх, змінюючи і припиняючи. Він визначає обсяг прав і обов’язків сторін, регулює поведінку сторін при здійсненні трудових відносин. Як і будь-яка інша подібна правова інституція, трудовий договір має свої, притаманні лише йому юридичні ознаки. Так, від трудового договору необхідно відрізняти цивільно-правові договори про працю, що відомі на практиці під назвою „трудові угоди”.

Юристи часто висловлюють думку, що трудовий договір як організаційно-правова форма здійснення найманої праці в умовах ринкової економіки вичерпав себе, а його місце зайняв цивільно-правовий договір про працю.

Складовою правового механізму усунення економічних, юридичних та організаційних обмежень, що перешкоджають вільному продажу здатності до праці, є контрактна система найму працівників. Нині контрактна система трудового договору широко застосовується на підприємствах і в організаціях різних форм власності. Найбільш ефективно вона використовується на спільних підприємствах з участю іноземного капіталу. Наймач має можливість формувати більш кваліфікований кадровий потенціал. Але при повальному застосувані контракту при наймі на роботу порушуються трудові права найманих працівників: не укладаються контракти з особами, що не мають досвіду роботи; відсутня майнова відповідальність роботодавців перед найманими працівниками; при закінчені строку контракту не виплачується вихідна допомога; трапляються випадки, коли укладений контракт не видається на руки стороні.

Відповідно до ст.24 [2]. (п.7 Положення) контракт повинен укладаться в письмовій формі і підписується роботодавцем і працівником, якого приймають на роботу. Контракт повинен оформляться у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожній із сторін. За згодою працівника копія укладеного з ним контракту може бути передана профспілковому чи іншому органу, вповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за дотриманням умов контракту (пункти 7,8 Положення). Доцільно зазначити в контракті, який конкретно орган здійснюватиме названі функції із захисту інтересів працівника в разі виникнення спору. Це допоможе не лише працівникові захищати свої права у випадку їх порушення, а й змусить роботодавця уважніше ставитися до виконання умов контракту.

Контракт – це строковий договір.

В умовах переходу до ринкової економіки розповсюдилася практика укладення строкових трудових договорів. Але слід визнати, що формулювання у ст.23 [2] випадків, коли може укладатися строковий договір, є незадовільним. Воно досить розпливчасте і неконкретне, що спричиняє в свою чергу неприпустимо широке тлумачення таких випадків. Зокрема, посилання на задоволення „інтересів працівника” дозволяє власникові, як приоритетній стороні трудового договору в умовах широкого безробіття, нав’язувати строковий характер договору працівникові. Особливо це проявляється при укладені строкового трудового догвору з особами пенсійного віку. Це є дискримінацією указаної категорії громадян.

У КЗпП не міститься вказівки на те, що строковий трудовий договір повинен укладатися в письмовій формі. Вважаю, така норма потрібна в законодавстві. Багато з трудових спорів виникає внаслідок неправильного оформлення строкових трудових договорів. Заслуговує на увагу практика зарубіжних країн, де законодавством повсюдно встановлено правило про укладення строкових трудових договорів у письмовій формі.

Строкові договори отримали широке розповсюдження у країнах з ринковою економікою і значно підірвали стабільність зайнятості мільйонів працівників.

Необхідно передбачити засоби по законодавчому обмеженню строкових трудових договорів, по посиленню відповідальності за застосування цивільно-правових договорів у трудових відносинах.

Необхідність прийняття Трудового кодексу України обумовлена докорінними змінами всієї системи суспільних відносин, що відбуваються в Україні у зв’язку з формуванням ринкових відносин та соціально – економічних перетворень, і тою чи іншою мірою пов’язані з працею. Виникла величезна низка проблем різної визначеності, що повинні вирішуватись засобами трудового права. А законодавство про працю, яке в основі своїй представлене ще радянським Кодексом законів про працю, не завжди в змозі забезпечити належний рівень регулювання трудових відносин, що в кінцевому результаті негативно відбивається на рівні гарантій трудових прав працівників.

Головне призначення Кодексу законів про працю – забезпечення узгодження інтересів роботодавця і працівників. Одна із функцій права полягає в тому, щоб шляхом регламентації норми праці і норми винагороди за працю забезпечити справедливий розподіл між членами суспільства як самої праці, так і його результатів.

Необхідно:

а) визначити істотних умов трудового договору та встановлення обов’язкового його укладення у письмовій формі, що надає йому значення повноцінного юридичного документу;

б) обмежити застосування випробуваного терміну для вагітних жінок та жінок з дітьми, що дає їм переваги у забезпеченні постійною роботою;

в) ширше застосовувати надомну працю, що дасть змогу соціально незахищеним громадянам отриматит зручні умови праці із збереженням необхідних соціальних гарантій;

г) відмова від встановлення чітко визначених квот працевлаштування інвалідів, що забезпечує гнучкість політики зайнятості інвалідів відповідно до їх становища на ринку праці.

Тому дослідивши обрану тему курсової роботи дійшли до висновку, що основною метою в області політики трудових відносин і зайнятості населення є створення і забезпечення умов, необхідних для ефективного функціонування ринку праці: для роботодавця – задоволення потреб в працівниках необхідної кваліфікації, для працівників – мотивації до праці і достойної заробітної плати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали