Дипломна робота «Облік та аналіз поточної кредиторської заборгованості», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 27.01.2009 17:35 · від Анна Лукьянец · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні засади обліку поточної кредиторської заборгованості 1.1. Місце поточної кредиторської заборгованості в бухгалтерському обліку підприємства та її сутність 1.2. Види поточної кредиторської заборгованості 1.2.1. Кредиторська заборгованість по короткостроковим кредитам банків 1.2.2. Поточна кредиторська заборгованість по векселях виданих 1.2.3. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1.2.4. Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1.2.5. Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці та страхування Розділ 2. Фактичний стан обліку поточної кредиторської заборгованості на базовому підприємстві 2.1. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 2.2. Облік поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 2.3. Облік поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці та страхування 2.4. Автоматизація процесу обліку поточної кредиторської заборгованості Розділ 3. Теорія і практика аналізу поточної кредиторської заборгованості 3.1. Аналіз структури та динаміки поточної кредиторської заборгованості 3.2. Аналіз обіговості поточної кредиторської заборгованості Висновки Література Додатки

Висновок

Для здійснення діяльності підприємство повинне володіти засобами, які мають відповідні джерела їх утворення. Залучені ( позичені) джерела формування господарських засобів, іншими словами зобов‘язання – важливий елемент цих джерел. За строками погашення зобов‘язання поділяються на поточні та довгострокові. Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про поточну кредиторську заборгованість а також принципи відображення у фінансовій звітності, як вже відзначалося, визначає П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Поточна кредиторська заборгованість - заборгованість що виникла перед господарськими партнерами та яка буде погашена протягом операційного циклу підприємства або повинна бути погашена протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

В сучасній фінансовій практиці виділяють наступні основні види кредиторської заборгованості підприємства:

Поточна кредиторська заборгованість по короткостроковим кредитам банків. Короткострокова позика - це кредит банку у національній або іноземній валюті, строк повернення якого не перевищує 12 місяців з дати балансу. Для обліку короткострокових позик призначений рахунок 60 „Короткострокові позики”.

Поточна кредиторська заборгованість по векселях виданих. Вексель (нім. - заміна, обмін, розмін) - це письмово оформлене боргове зобов'язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).Короткострокові векселі можуть видаватися на забезпечення різних зобов'язань: за отримані товари, виконані роботи і надані послуги; на забезпечення грошових зобов'язань; на забезпечення зобов'язань за придбані права. Для обліку зобов‘язань по короткострокових векселях виданих використовується пасивний рахунок 62 «Короткострокові векселі видані».

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Багато підприємств купують товари та послуги в кредит без складання формальної кредитної угоди. Купівля в кредит - це придбання товарів з відстроченням платежу. Такі операції призводять до виникнення кредиторської заборгованості, яка в бухгалтерському балансі відображається як рахунки до сплати. Облік з постачальниками і підрядниками ведеться на рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”. На рахунку 63 обліковують розрахунки: за отримані зі сторони активи; за невідфактуровані поставки; за надані послуги з перевезень, у т. ч. розрахунки за недоборами і переборами тарифу (фрахту); за всі види послуг зв'язку; Генерального підрядника зі своїми субпідрядниками при виконанні договору будівельного підряду; Генерального підрядника зі своїми субпідрядниками (співвиконавцями) при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, призначено балансовий, пасивний рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" Рахунок 64 „Розрахунки за податками й платежами” має такі субрахунки: 641 „Розрахунки за податками” – ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства; 642 „Розрахунки за обов‘язковими платежами” – ведеться облік розрахунків за зборами (обов‘язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65; 643 „Податкові зобов‘язання” - ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають виконанню; 644 „Податковий кредит” ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов‘язання.

Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці та страхових внесків. Розрахунки за оплатою праці включають усі види трудових та пов'язаних із трудовим внеском виплат: основну оплату, додаткову, премії, допомоги та інші виплати. Для обліку розрахунків з оплати праці призначений рахунок 66 „Розрахунки з оплати праці” Облік нарахувань, виплат і утримань ведуть на рахунку 661, а облік депонованої заробітної плати — на рахунку 662. На субрахунку 663 "Розрахунки за іншими виплатами" ведеться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності. 3 заробітної плати працівників підприємства проводяться відрахування на соціальні заходи та утримання. Обов‘язкові утримання включають прибутковий податок, утримання до Пенсійного фонду, утримання збору на соціальне страхування на випадок безробіття, за виконавчими листами і приписами нотаріальним контор на користь юридичних і фізичних осіб тощо. Для обліку страхових платежів, що, як правило, утримуються з оплати праці а також інших страхових внесків призначений рахунок 65 „Розрахунки з страхування”. На жаль, доводиться констатувати, що на рахунку 65 поєднано непоєднуване: обов'язкове соціальне страхування працівників, добровільне страхування майна підприємства та добровільне страхування майна працівників, індивідуальне (особисте) страхування (життя, здоров'я тощо).

Теоретичне висвітлення кредиторської заборгованості потрібно розглядати у тісному зв'язку з практичним спрямуванням проведення економічного аналізу, у з'ясуванні її економічної природи, місця та ролі в господарській діяльності підприємства.

Дослідженню питань даної проблеми допомагають не тільки нормативні і законодавчі акти, а також праці економістів-науковців, як-от: Сопко В. В., Голова С.Ф., Бутинця Ф.Ф., Лахтіонової Л.Г, та інших. Однак у цих працях питання аналізу кредиторської заборгованості розглянуті не повною мірою.

Підводячи підсумки за 9 місяців роботи в 2007 року ТОВ „Н.О.Т.А”, можна сказати, що підприємство позитивно розвивається збільшуючи обсяги реалізації. Таке збільшення викликало збільшення в цілому поточної кредиторської заборгованості на 167,8 тис. грн., або на 22,7%. Збільшення поточної кредиторської заборгованості сталося за рахунок: збільшення кредиторської заборгованості за товари роботи та послуги на 104,3 тис. грн. або на 34,9% та збільшення заборгованості за короткостроковими кредитами банків на 198,8 тис. грн або на 72,0%.

При аналізі обіговості кредиторської заборгованості прийшли до висновків, що в першому кварталі середнє число днів, необхідних для розрахунку з постачальниками і підрядниками та іншими суб'єктами-кредиторами, які обслуговують поточну діяльність підприємства в частині придбання дорівнювало 95 днів. Тобто за даними цього кварталу кредиторська заборгованість перед деякими постачальниками не могла бути погашена. Але вже починаючи з другого кварталу обіговість дорівнювала 42 дня, що говорить про значні покращення ліквідності підприємства. В третьому кварталі продовжувалось скорочення терміну обігу кредиторської заборгованості, але не значне, до 38 днів. Таке покращення сталося за рахунок залучення банківського кредиту

Важливим у процесі аналізу є контроль за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості. Для даного показника оптимальним є значення, наближене до 1. На підприємстві ТОВ„Н.О.Т.А” станом на 01.01.07 коефіцієнт співвідношення був трошки більше 1, що говорить про наявність джерел фінансування заборгованості за рахунок погашення дебіторської заборгованості. Але на 01.04.07 та на 01.07.07 цей коефіцієнт дорівнював 0,8, що говорить про погіршення. Тому даному підприємству треба використовувати додаткові джерела фінансування, залучати іноземні інвестиції, позаяк воно використовує власні, яких йому не достатньо, і фінансовий стан підприємства від цього погіршується. ТОВ „Н.О.Т.А” прийняло рішення, як вже згадувалося, про залучення банківського кредиту, що покращило становище і коефіцієнт співвідношення станом на 01.10.07 вже дорівнював 1,3. Але основними напрямками покращення фінансового стану підприємства повинне бути скорочення понаднормативних запасів сировини та матеріалів, приведення у нормальний вигляд залишків НЗВ та готової продукції, запровадження енергозберігаючих технологій, зменшення витрат за кредитними операціями.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення