Дипломна робота «Розвиток фінансових відносин у сфері страхування», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 26.01.2009 13:42 · від Stella · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Основи фінансових відносин в сфері страхування 1.1. Становлення і розвиток фінансових відносин на страховому ринку України 1.2. Організаційно-економічна сутність та принципи страхових відносин. 1.3. Суб’єкти страхових відносин і структура страхового ринку Розділ 2. Аналіз фінансових відносин на страховому ринку україни (на матеріалах ват ск "універсальна”) 2.1. Історія створення та розвитку ВАТ СК „Універсальна" 2.2. Фінансові результати діяльності ВАТ СК „Універсальна” 2.3. Механізм реалізації страхових послуг ВАТ СК „Універсальна” Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку фінансових відносин на страховому ринку україни 3.1. Перспективи розвитку українського страхового ринку в контексті зарубіжного досвіду 3.2. Розвиток взаємовідносин при реформуванні страхового ринку 3.3. Порядок розробки страхової послуги та її реалізації Висновки і пропозиції Список використаних джерел

Висновок

Існування ефективного сектора страхування має важливе значення для всіх верств населення та секторів економіки. Але страхування буде затребуване повною мірою лише за умови розвитку таких важливих ринкових інститутів, як банківська система і фондовий ринок.

Разом з тим страхові компанії, беручи на себе ризики, забезпечують стійкість і надійність комерційним банкам, що, у свою чергу, відіграє не останню роль при позиціонуванні банківських продуктів.

Страхування життя, здоров’я та цивільної відповідальності власників транспортних засобів дозволяє домогосподарствам досягати вищого рівня життя шляхом задоволення їх потреби в безпеці та гарантованого рівня доходу.

Страхування транспорту, майна та відповідальності за продукцію сприяє розвитку підприємницької та комерційної діяльності.

Страхування на випадок ранньої смерті та інвалідності частково заміщує державні соціальні видатки та дозволяє державі зберегти кошти для інших важливих соціальних завдань.

Страхування життя сприяє розвитку ринків капіталу та фінансового сектора завдяки створенню попиту на довгострокові фінансові активи. Отже, страхування повинно розглядатися не як товар розкошу, а як необхідна передумова стійкого економічного зростання країни.

Розвиток українського страхового ринку об’єктивно супроводжується різними проблемами, які на різних етапах були характерні для провідних страхових ринків зарубіжних країн. Це в першу чергу недостатній фінансовий потенціал українських страховиків, низька технологічність здійснення страхових операцій, відсутність нормального конкурентного середовища як фактора постійного підвищення якості страхових послуг.

Виходячи з досвіду роботи в галузі страхування ЄС в практиці вітчизняного страхування можна використати ряд основоположних правил формування і регулювання страхових ринків і, зокрема:

 для забезпечення захисту споживача, захисту економіки в цілому, повинні бути встановлені відповідні в розумних межах регулюючі положення;

 страховики повинні допускатися на ринок, відповідаючи суворим ліцензійним критеріям;

 страхування є виключним видом діяльності страхового товариства;

 держава повинна мати спеціальні законоположення по податкових пільгах, звільненнях, відрахуваннях в страховій області, зокрема, в пенсійному страхуванні, близькому до страхування життя;

 відомство страхового нагляду повинно здійснювати нагляд „апріорі”, допускаючи страхову компанію на ринок, а в процесі її діяльності здійснювати контроль за укладанням і виконанням договорів страхування на місцях;

 страхові компанії, здійснюючи страхову діяльність, повинні мати достатній запас платоспроможності, працювати на адекватних тарифах;

 держава повинна забезпечити сприятливий клімат для інвестицій страхових компаній;

 держава не повинна перешкоджати доступу нерезидентів на ринок перестрахування;

 страхові посередники, які працюють на ринку, повинні бути зареєстровані і відповідати вимогам за рівнем кваліфікації, рівнем капіталу), тощо;

 обов’язкове страхування повинно здійснюватися в тих областях, і в першу чергу в спеціальній сфері, де страхові ризики мають масовий характер, а страхові фонди, адекватні відповідним відносинам страхування формуються достатньо великою кількістю страхувальників;

 на ринку страхування і перестрахування повинно бути чесне конкурентне середовище;

 держава повинна всебічно розширяти міжнародне співробітництво в області обміну інформацією про діяльність страхових компаній;

 держава повинна сприяти заснуванню само регульованих організацій на страховому ринку (наприклад, само регульовані організації актуаріїв, страхових посередників).

Цілком природно, що становлення українського страхового ринку проходить з певними виключеннями вищенаведених правил. Проте рівень прояву характерних рис цих правил на страховому ринку може бути мірилом інтегрованості українського ринку у світовий. Позитивним прикладом цього може бути досвід роботи Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) „Страхової компанії (СК) „Універсальна”.

У процесі переходу до ринкових відносин ВАТ СК „Універсальна” враховує досвід європейських країн по страхуванню і визначила для себе чіткі стратегічні цілі:

 розвиток та розширення всіх видів страхування завдяки впровадженню європейських світових технологій;

 реалізація страхових продуктів у прямій залежності від потреб ринку;

 максимальний обсяг охоплення ринку, повне обслуговування потреб клієнтів, лідерство у питаннях зниження собівартості страхових премій;

 побудова розгалуженої мережі індивідуального обслуговування, пошук та розробка нових видів страхування;

 зміцнення матеріально – технічної бази, всеохоплююча комп'ютеризація, створення локальної мережі зв’язку.

Стратегічна мета ВАТ СК „Універсальна” на перспективу полягає в тому, щоб бути достойним партнером в світовому страховому бізнесі.

Практично страховий ринок в Україні сформований і структурований як за наявністю страхових компаній і товариств за відповідним статутом і організаційними формами, так і за видами діяльності, що чітко визначили ринкові ніші і ринкові сегменти за цією ознакою, тобто по суті створилися окремі страхові ринки по конкурентних видах діяльності.

В широкому розумінні страховий ринок представляє собою всю сукупність економічних відносин з приводу купівлі – продажу страхового продукту. Ринок забезпечує органічний зв'язок між страховиком та страхувальником. Тут відбувається суспільне визнання страхової послуги, яка має конкретне товарно – грошове наповнення.

Першочерговими економічними законами функціонування страхового ринку є закони вартості та закон попиту, пропозиції.

Майбутнє страхування за розвинутим ринком професійних страхових посередників – агентів і брокерів. Кожен повинен займатися своєю справою. Стандартизовані страхові продукти повинні поширюватись через агентські мережі. Краще, якщо дистрибуцією таких продуктів будуть займатися незалежні страхові агентства чи агенти, а розміщенням складних, нестандартних ризиків повинні займатися професійні страхові брокери, що володіють спеціальними знаннями і досвідом. Від цього виграють усі: страхувальники, страховики і держава.

Створення солідної та ефективної системи посередництва буде грати дуже важливу роль щодо подальшого розвитку страхового ринку України та довіри населення до страхування. Серйозність, компетентність і, у першу чергу, надійність та уміння страхового агента правильно використовувати конфіденційну інформацію, надану йому клієнтом, буде формувати відношення суспільства не тільки до страхових компаній, але і до сього страхового ринку в цілому. Рівень розвитку системи страхового посередництва буде впливати на створення і забезпечення робочих місць, зростання доходів населення та формування середнього класу.

В цілому можна констатувати, що практично вже створені організації і правові основи для формування ринкових відносин в страхуванні та розвитку ринків окремих страхових продуктів на різних рівнях.

Проте, чинне законодавство потребує удосконалення в напрямі більш чіткої регламентації організаційно – економічних питань розвитку страхування, визначення фінансових результатів роботи страховиків.

В умовах ринкової економіки добровільне страхування стає приоритетним і у зв’язку з цим на часі стоїть важлива проблема відродження довіри населення до страхування, як однієї з дієвих форм соціального захисту громадян, посиленням уваги страховиків до населення, як основного партнера.

Одним з найважливіших напрямів розвитку і ефективного функціонування страхового ринку є забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності страховиків і страхувальників.

Важливим напрямом залишається впровадження зарубіжного досвіду організації страхування і ефективного функціонування страхового ринку, оскільки в розвинутих країнах існує чітка національна система координації діяльності страхових організацій при провідній ролі держави у розробці програм і стратегії розвитку страхування, а також є позитивний досвід розвитку кооперативних страхових організацій.

На сьогоднішній день розвиток практичного маркетингу і організація ризик – менеджменту в страховій діяльності є одним з першочергових завдань при будь – якій економічній і ринковій ситуації, а створення відповідних організаційних структур повинно вирішуватися самостійно кожною страховою компанією. Перспективним в силу зміни форм власності є добровільне страхування майна юридичних осіб і особливо акціонерних товариств.

Отже, сучасний характер суспільно – економічних відносин обумовив створення об’єктивних передумов розвитку і функціонування ринку страхових послуг в Україні і сформував відповідний рівень пропозиції і попиту на них.

Це, перш за все, зміни у відносинах власності і створенні нових форм господарювання, а також розвитку підприємницької діяльності, конкуренції, відкриття кордонів для переміщення людей, товарів, послуг, капіталів. Страхові інтереси суспільства надзвичайно різноманітні, хоча і базуються на загальній потребі у страховому захисті.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали