Дипломна робота «Фінансова звітність підприємств на прикладі МКП « Хмельницькводоканал»», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 25.01.2009 14:59 · від GIG · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Поняття, склад і зміст фінасової звітності підприємств 9 1.1. Поняття фінансової звітності, її склад і призначення 9 1.2. Нормативно-правове регулювання складання та подання фінансової звітності 12 1.3. Користувачі фінансової звітності підприємства забезпечення її повноти та достовірності 13 Розділ 2. Характеристика МКП « Хмельницькводоканал» 21 2.1. Загальна економічна характеристика «Хмельницькводоканалу» 21 2.2. Формування облікової політики 28 Розділ 3. Порядок формування і подання фінансової звітності Хмельницькводоканалом 33 3.1. Порядок формування і подання балансу “Хмельницькводоканалом”33 3.2. Порядок формування і подання звіту про фінансові результати 46 3.3. Порядок формування і подання звіту про рух грошових коштів 50 3.4. Порядок формування і подання звіту про власний капітал 54 3.5. Порядок формування і подання примітки до річної фінасової звітності 56 Висновки 59 Список використаних джерел 62

Висновок

Отже, виконавши бакалаврську роботу на матеріалах МКП “Хмельницькводоканал” слід відмітити, що завдання дослідження розкрито, поставлену мету реалізовано.

Виходячи з вищевикладеного в бакалаврській роботі, зробимо наступні висновки: відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності МКП “Хмельницькводоканал” дотримується вимог П(С)БО, також Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

Бухгалтерський баланс складається на основі бухгалтерських записів, які підтверджені відповідними документами. Перед складанням балансу необхідно звірити дані на аналітичних рахунках з даними на відповідних синтетичних рахунках - звіряються початкові та кінцеві сальдо та обороти за звітний період. З метою зіставності фінансових звітів різних періодів у Балансі наводиться інформація на початок та на кінець звітного періоду. Дані на початок періоду переносяться в Баланс з попереднього річного звіту, а дані на кінець звітного періоду - переносять з Головної книги, у якій згруповані дані поточного періоду. Статті Балансу повинні бути узгодженими та дорівнювати залишкам на аналітичних та синтетичних рахунках у Головній книзі на кінець звітного періоду. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 2 "Баланс".

Форма і зміст Звіту про фінансові результати визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. МКП “Хмельницькводоканал” дотримується цих вимог П(С)БО 3. Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів, кожний з яких розкриває певний аспект доходів, витрат і фінансових результатів підприємства.

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства. Форма і зміст Звіту визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Звіт містить інформацію про грошові потоки підприємства.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Зміст і форма звіту про власний капітал, а також вимоги до розкриття інформації про власний капітал визначені П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал".

В першому розділі бакалаврської роботи розкрито поняття фінансової звітності, її склад і призначення. Наведено нормативно-правову базу для складання та подання фінансової звітності, яка необхідна для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Обгрунтовано необхідність надання повної та достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

В другому розділі бакалаврської роботи розкрито загальну економічну характеристику “Хмельницькводоканалу”, обгрунтовано його мету діяльності. Наведено структуру апарату управління, розглянуто структуру обліково-аналітичних підрозділів. Здійснено фінансово-економічний аналіз та розраховано основні показники діяльності МКП “Хмельницькводоканал” за останніх три роки.

Також в цьому розділі розкрито облікову політику підприємства,

В третьому розділі бакалаврської роботи розкриту детальну інформацію про порядок складання фінансової звітності МКП “Хмельницькводоканал”.

Пропозицією міському комунальному підприємстві “Хмельницькводоканал” буде впровадити автоматизовану систему обліку.

Процес складання звітності можна пришвидшити у декілька разів, якщо при цьому скористатися сучасними комп’ютерними програмами, таким як “1С:Бухгалтерія 7.7.”, створена фахівцями спеціально до потреб сучасної бухгалтерії.

В програмі “1С:Бухгалтерія 7.7” існує можливість в межах одного синтетичного рахунку одержувати кілька різних систем аналітичних рахунків, які в свою чергу, різнобічно відображають первину інформацію. В кожній системі аналітичних рахунків інформація групується і узагальнюється для потреб управліня за певним принципом, що визначається видами субконто.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення