Дипломна робота «Основні засоби Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 19.01.2009 15:42 · від Яна Корицька · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Характеристика основних засобів як об’єктів обліку та аналізу. Економіко-організаційна характеристика Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю Визначення та склад основних засобів Оцінка основних засобів в обліку та звітності 2.Організація обліку основних засобів на прикладі Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю. Основи методики та організації обліку в ліцеї Первинний облік основних засобів ліцею Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Показники фінансової звітності щодо основних засобів Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю 3.Аналіз основних засобів на прикладі Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю. Ретроспективний аналіз основних засобів. Структурно-динамічний аналіз основних засобів Параметричний аналіз основних засобів Факторний аналіз основних засобів Прогнозний аналіз основних засобів 4.Шляхи вдосконалення обліку та аналізу основних засобів Косто-пільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю 5.Організація охорони праці в Костопільському обласному ліцеї-інтернаті спортивного профілю Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В результаті виконання дипломної роботи можна зробити наступні висновки. В процесі написання даної роботи були досягнуті основні завдання.

Жодна організація не може обійтись без основних засобів. Основні засоби, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів установи. До основних засобів належать матеріальні активи, які використовуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного використання (експлуатації), яких становить більше одного року і вартість яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 1000 гривень.

Об’єктом основних засобів є закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього, конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент. Унаслідок чого кожний предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу.

Основні засоби класифікуються згідно норм податкового законодавства, фінансового обліку та статистичної звітності. Основні засоби обліковуються за первісною, залишковою балансовою) та переоціненою вартістю.

Для своєчасного відображення надходження, вибуття та руху основних засобів ліцей використовує первинні документи (накладна, акт на списання зношеного та непридатного майна, акт приймання виконаних підрядних робіт), облікові регістри (оборотна відомість по товаро-матеріальних рахунках, відомість нарахування зносу). Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться у меморіальних ордерах і Головній книзі з використанням активного рахунку № 10 „Основні засоби”.

Для забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан установи ліцей складає велику кількість фінансових звітів. Інформацію щодо наявності та використання основних засобів містять такі форми фінансової звітності: форма № 1 „Баланс”; форма № 2 „Звіт про використання загального фонду кошторису установи” та форма № 5 „Звіт про рух необоротних активів”.

Методика обліку і звітності бухгалтерського обліку визначається Державним казначейством України. Як перинна документація, так і форми облікових регістрів не повністю відповідають вимогам „Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів” [8]. Проте працівниками бухгалтерії в повному обсязі та достовірно відображуються операції з обліку основних засобів. Швидка обробка та раціональна система зберігання документів забезпечують своєчасне отримання облікової інформації керівником ліцею, надійний контроль за документообігом дозволяє користуватися документацією в будь-який момент, гарантує цілісність зберігання документів протягом встановлених законом термінів. КОЛІСП у своїй діяльності використовує як власні, так і орендовані основні засоби. Протягом 2003-2005 років вартість основних засобів установи постійно зростала. Основна частина оновлення забезпечується передаванням основних засобів у власність установи від облдержадміністрації, або ж способом проведення їх дооцінки. Вартість придбаних основних засобів у загальній сумі надходжень займає досить мізерну частку. Вибуття основних засобів установи відбувається лише за рахунок списання непридатних для використання у процесі діяльності, тому їх частка у загальній вартості є також незначною.

Основну частину основних засобів становлять будинки та споруди, 69 % з яких використовуються за основним видом діяльності. На земельних ділянках ліцею, а це 23 % загальної вартості, розміщуються гуртожитки, адміністративні приміщення, навчальні корпуси, спортзал та їдальня. Щодо використання інших груп основних засобів, то вони використовуються за основним видом діяльності у повному обсязі.

Витрати на експлуатацію та отримання основних засобів становлять близько 14 % загального фонду кошторису, найбільш вагому частку серед яких займають видатки на капітальний ремонт будинків та споруд. Цей аспект діяльності оцінюється негативно, оскільки, якщо перший капітальний ремонт є економічно вигідним, то подальше проведення капітальних ремонтів є невигідним, тому що придбання та введення в експлуатацію нових видів основних засобів дало б більший ефект щодо раціональності розподілу коштів.

В результаті визначення показників технічного стану та використання основних засобів ми визначили, що їх зношеність становить майже половину загальної вартості. Проте протягом аналізуємого періоду темп росту надходження перевищує темп росту нарахованої суми зносу, тому тенденція до зниження зношеності та підвищення показника придатності основних засобів оцінюється позитивно. В результаті визначення показника фондоозброєності можна сказати, що працівники установи забезпечені основними засобами і щороку цей показник зростає, що дає можливість працюючим в ліцеї виконувати покладені на них функції в повному обсязі. Проведення факторного аналізу дало змогу оцінити вплив певних факторів на зміну фондозабезпеченості праці, залишкову вартість основних засобів та суму нарахованого зносу.

За отриманими даними перспективного аналізу у 2006 році загальна вартість основних засобів становитиме 2867 тис. грн., що на 2 тисячі гривень менше порівняно з 2005 роком. Це пояснюється тим, що у 2005 році порівняно з 2004 роком вартість основних засобів зростала більш стрімкими темпами ніж у попередньому році. За прогнозними значеннями на 2006 рік тенденція до зростання спостерігається за такими групами основних засобів: будинки та споруди; машини та обладнання; інструменти, прилади та інвентар; інші основні засоби. Вартість земельних ділянок та транспортних засобів за прогнозними значеннями залишається незмінною порівняно з минулими роками.

Основним напрямком вдосконалення організації і методики обліку і аналізу в установі, на мою думку, є автоматизація облікового процесу. Також керівникові КОЛІСП слід звернути увагу на ряд недоліків як облікового процесу, так і діяльності установи в цілому. Зокрема:

-розробити посадові інструкції всіх працівників, які б чітко встановлювали їх права та обов’язки на робочому місці;

-приміщення, які належать ліцею і не використовуються в процесі діяльності слід здати в оренду або передати іншій установі;

-для забезпечення належного стану охорони праці та пожежної безпеки закріпити відповідальну особу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення