Дипломна робота «Правові засади діяльності органів державної податкової служби України», 2006 рік

З предмету Право · додано 24.10.2008 13:01 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-правові засади діяльності податкових органів 1.1. Поняття податкових органів України 1.2. Праовві основи організації податкових органів в Україні 1.3. Історія формування та розвитку законодавства про державну податкову службу України. РОЗДІЛ 2. Правові засади діяльності органів державної податкової служби України 2.1. Система та компетенція органів державної податкової служби 2.2. Посадові особи державної податкової служби 2.3. Завдання і функції податкової служби України Розділ 3. Вдосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності органів державної податкової служби україни 3.1. Зарубіжний досвід діяльності державної податкової служби України 3.2. Модернізація органів державної податкової служби України 67 Висновки Список використаної літератури Додаток а

Висновок

Державна податкова адмiнiстрацiя України є центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом.

Структуру ДПА України затверджує Голова ДПА України.

Органи державної податкової служби координують свою дiяльнiсть з фiнансовими органами, органами Державного казначейства України, органами СБУ, МВС, прокуратури, статистики, Державною митною i контрольноревiзiйною службами та iншими контролюючими органами, установами банкiв, а також з податковими службами iнших держав. Для встановлення організаційнофункціональних засад організації діяльності податкової служби в контексті модернізації Державної податкової служби України (далі – ДПС України) і на цій основі формування її структури виникла нагальна потреба у законодавчому визначенні її правового статусу як правоохоронного органу та суб’єкта державного управління.

Це, перш за все, обумовлюється правовим положенням податкової служби.

Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 5 лютого 1998 р. № 83/98 став правовою основою організації діяльності податкової служби з особливим статусом її підпорядкування, визначенням функцій і завдань, а також її складу та структури, повноважень, прав та обов’язків.

Головними завданнями ДПА України є:

4. здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів, інших обов’язкових платежів, установлених законодавством;

5. прийняття рішень щодо накладення фінансових санкцій та адміністративних штрафів на порушників податкового законодавства та забезпечення їх стягнення, захист інтересів держави в судових органах у справах, що стосуються сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

6. прийняття нормативних та методичних документів з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності на виконання відповідних законодавчих актів.

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі органи державної податкової служби).

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі податкова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативнорозшукову, кримінальнопроцесуальну та охоронну функції.

Завданнями податкової міліції є:

5. запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

6. розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

7. запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

8. забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Державною податковою адміністрацією України. Посадові особи органів державної податкової служби зобов'язані дотримувати Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

На шляху приєднання України до світової економічної спільноти на правах повноцінного партнера доцільно вивчити ті уроки і той досвід (а також помилки), через які пройшли інші країни при розбудові ефективних відомств по адмініструванню податків. Найактуальнішим для України сьогодні є зарубіжний досвід адміністрування ПДВ. В процесі становлення ринкових відносин існуюча податкова система виявилася неадекватною до умов ринкової економіки, оскільки не повною мірою забезпечує розвиток економічних реформ, добровільну сплату податків. У результаті це призвело до певної напруженості у відносинах між податковою службою та суспільством.

Враховуючи зазначене, керівництво ДПА України прийняло рішення про розгортання довгострокової Програми модернізації державної податкової служби з метою побудови такої податкової служби, яку б підтримувало суспільство і яка б спиралася на визначені у податковому законодавстві правові норми відносин між платниками та податковою службою, неупереджено ставилася до добросовісних платників податків та ефективно застосовувала заходи і санкції щодо випадків ухилення від сплати податків.

При цьому найголовнішими елементами модернізації податкової служби є створення партнерських відносин та атмосфери повної довіри і поваги між податковою службою та платниками із застосуванням заходів, які б сприяли безкомпромісному витісненню тіньового сектора економіки та створенню необхідних стимулів для його легалізації.

Метою модернізації є трансформування державної податкової служби у провідний орган європейського рівня розвитку, створення в суспільстві нової атмосфери взаєморозуміння, довіри між державою і громадянами у питаннях оподаткування, встановлення нових, партнерських відносин між податковими органами і платниками податків, заснованими на принципах доброчесності, неупередженості, прозорості та законності. Цю програму розпочато за ініціативою Уряду України з метою забезпечення відповідності діяльності податкової служби реаліям становлення сучасної ринкової економіки.

Модернізація державної податкової служби України передбачає проведення низки ретельно підготовлених заходів операційного та організаційноуправлінського характеру для підвищення інституційних спроможностей податкової служби, що має сприяти сталому економічному зростанню країни. Результатом впровадження Програми буде трансформація сучасної податкової служби в податкову службу європейського зразка, що прискорить інтеграцію України до Європейського Союзу.

Реалізація Програми модернізації Державної податкової служби України розрахована на 10 років. Одним з важливих напрямів модернізації Державної податкової служби України є вдосконалення її організаційної структури з метою подальшого забезпечення підвищення рівня виконання завдань та функцій, покладених на органи ДПС України, відповідно до Закону України від 04.12.90 р. № 509ХІІ "Про державну податкову службу в Україні" (зі змінами та доповненнями).

Організаційна структура органів ДПС України (далі організаційна структура) є одним з основних засобів організації системи ефективного адміністрування податків в Україні, її реалізація покликана забезпечувати виконання ДПС України поставлених завдань і досягнення визначених цілей.

Впровадження проекту модернізації Державної податкової служби України має на меті виховання довіри громадян до держави i держави до платника податків, сприяє зміцненню взаєморозуміння між ними та забезпеченню добровільної сплати податків.

Метою написання дипломної роботи було висвітлення питань про податкові органи, зокрема їх правове становище і діяльність. Все це було проаналізовано на прикладі податкових органів України. В результаті написання дипломної роботи поставленої мети було досягнуто.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали