Дипломна робота «Роль конституційного права в конституціях зарубіжних країн», 2006 рік

З предмету Право · додано 23.10.2008 16:46 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Загальна характеристика конституційного права зарубіжних країн 6 1.1. Поняття та предмет конституційного права зарубіжних країн 6 1.2. Джерела конституційного права зарубіжних країн 9 1.2.1. Поняття та зміст джерел конституційного права 9 1.2.2. Система джерел конституційного права 15 2.Конституції зарубіжних країн 28 2.1. Поняття та сутність конституції 28 2.2. Основні риси та особливості конституцій зарубіжних країн 29 2.3. Класифікація конституцій та їх внутрішня структура 33 2.4. Конституційний нагляд 43 3. Вплив судового прецеденту на конституцію. Аналіз юрисдикції Верховного суду США 50 3.1. Тлумачення Конституції США як форма реалізації юрисдикції Верховного Суду США 50 3.2. Конституційний контроль за актами органів законодавчої та виконавчої влади 58 3.3. Конституційний контроль за дотриманням конституційних прав і свобод 66 4. Розвиток конституціоналізму на пострадянському просторі. Його значення для конституцій пострадянських держав: досвід України 84 4.1. Конституціоналізм як важливий чинник розвитку демократичних держав 84 4.2. Вплив міжнародного досвіду та радянської “спадщини” на розвиток Конституції України 93 4.3. Аналіз конституційної реформи – 2004 в Україні 101 Висновки 115 Список використаних джерел 122

Висновок

Комплексний аналіз теоретичних та практичних питань впливу конституційного права на конституції зарубіжних країн та поставлені задачі знайшли своє втілення в наступних результатах даного дослідження:

1. Запропоновано наступне визначення конституційного права, яке містить в собі такі риси: воно є основною, головною галуззю національної системи права, як і будь-яка інша галузь права, воно є сукупністю юридичних норм, що виражають волю або правлячих політичних еліт, або певних соціальних груп суспільства, воно закріплює основні принципи про народний суверенітет, верховенство парламенту, рівність всіх перед законом, панування права і т.д.

2. При характеристиці конституційного права існує об’єктивна необхідність дослідження його джерел, тому що джерела конституційного права закріплюють найважливішу сферу політико-правових відносин, які виникають у процесі здійснення народовладдя. Джерела конституційного права, які визначаються як різні зовнішні форми вираження конституційно-правових норм, мають властиву тільки їм специфіку, вони є результатом або безпосередньої нормотворчої діяльності державних органів, або складаються без участі держави, яка може потім їх санкціонувати.

3. Аналіз конституцій зарубіжних країн як основоположних документів в історії будь-якої країни дозволив виявити, що незважаючи на те, що кожна з нині діючих конституцій володіє специфічними індивідуальними рисами, тому що в них знайшли своє віддзеркалення соціальні, національні, політичні, історичні, релігійні і інші особливості відповідних країн, конституціям властиві деякі загальні, співпадаючі риси:

1) всі конституції в тій або іншій формі проголошують гасло народного суверенітету;

2) вони в тій або іншій формі закріплюють інститути приватної власності;

3) в конституціях звичайно відтворюються і закріплюються основні принципи теорії поділу влади, який є основоположним для розвитку демократичної держави;

4) всі конституції встановлюють і закріплюють форму правління відповідної держави - республіку або монархію;

5) конституції встановлюють і закріплюють форму державного устрою - унітаризм або федерацію, хоча в самому тексті основного закону можуть бути відсутні прямі приписи про це;

6) всі конституції в тій або іншій формі проголошують і встановлюють демократичні свободи громадян та підданих;

7) всі конституції визначають принципи організації системи самих найвищих органів державної влади і порядок діяльності її підсистем.

4. З приводу впливу конституційного права на конституції, слід зазначити, що конституційне право США вивчає велику кількість доктрин, про які немає згадки в тексті Конституції, як наприклад, доктрина “рівних, але розділених”. Ці доктрини є результатом діяльності Верховного суду США і відображаються в його рішеннях. Тому є всі підстави вважати, що той текст Конституції, який був схвалений більше ніж 200 років назад, по суті є не більше, ніж кістяком механізму влади.

5. Аналіз впливу судового прецеденту на конституцію в англосаксонській системі права, а саме вирішення питань інституту конституційної юстиції в США дозволив дійти висновку, що конституційний контроль є проявом демократичності держави, однак існує об’єктивна необхідність при характеристиці конституційної юстиції США розмежовувати поняття “конституційний контроль” та “конституційний нагляд”. Виходячи з того, що термін "нагляд" передбачає наявність постійної системи спостереження, більш доцільно при перекладі американського словосполучення "judicial review", під яким в конституційному праві США розуміють перевірку конституційності актів органів законодавчої та виконавчої влади, вживати поняття "судовий конституційний контроль". Недоцільно перекладати цей термін і як "судовий перегляд", оскільки не в кожній судовій справі, яка переглядається в США, ставиться питання про конституційність певного акта. Використання різної термінології для характеристики такої діяльності у вітчизняній та російській юридичній літературі пояснюється, з одного боку, відсутністю в роботах російських та українських вчених єдиного підходу до поняття “конституційна юстиція” та пов’язаних з ним категорій, а з іншого – необхідністю враховувати термінологічні та мовні відмінності в законодавствах різних держав.

6. Аналіз Конституції США 1787 року, судової практики судів штатів 1780-х років та Верховного суду США перших років його діяльності дозволив встановити: а) Конституція США не містить чітко висловленого посилання на судовий конституційний контроль. Останній виник завдяки доктрині прецедентного права, відповідно до якої рішення, що приймаються судами США по конкретним справам, стають обов’язковими для майбутніх подібних справ, якщо тільки не будуть скасовані, оскільки саме прецедент, створений в результаті розгляду знаменитої справи Marbury v. Madison 1803 року, заснував судовий конституційний контроль в США; б) хоча виникнення судового конституційного контролю і конституційної юстиції у США прийнято пов’язувати з 1803 роком - датою визнання Верховним Судом США неконституційним федерального закону у справі Marbury v. Madison, федеральні суди і суди штатів приймали рішення щодо неконституційності окремих законів штатів ще до прийняття Конституції США у 1787 році. Збірка із 85 статей, опублікованих в період з кінця жовтня 1787 р. по травень 1788 р. в газетах штату Нью-Йорк під псевдонімом Публій і загальною назвою "Федераліст", є додатковим доказом того, що ідея про надання судам можливості здійснювати судовий конституційний контроль обговорювалась розробниками американської Конституції ще до прийняття Конституції США у 1787 році. Історичне ж значення рішення у справі Marbury v. Madison у тому, що в цьому рішенні Верховний суд США вперше проголосив неконституційним загальнофедеральий закон у зв’язку з його невідповідністю Конституції США; в) оскільки предметом судового розгляду у справі Marbury v. Madison були не лише окремі положення Судового Акта 1789 року щодо їх відповідності Конституції, але також дії виконавчої влади, можна стверджувати, що в результаті розгляду цієї справи судді заснували повноваження Верховного Суду визначати конституційність дій та актів виконавчої і законодавчої гілок влади.

7. Порівнюючи рішення Конституційного Суду України та судовий прецедент Верховного суду США встановимо наступне:

- посилення ролі Конституційного Суду України у тлумаченні закону є цілком закономірним явищем в умовах процесу зближення двох правових систем сучасності, головними наслідками якого є посилення ролі закону в державах системи загального права та тенденція до визнання судового прецеденту в якості субсидіарного джерела права в державах континентальної Європи. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України мають ознаки прецедентів тлумачення, які відрізняються від класичних судових прецедентів тим, що не створюють нових правових норм, а лише роз’яснюють вже існуючі норми права. В правовій системі США простежується тенденція руху від судового прецеденту до прецедентів тлумачення, відмінність між якими полягає в тому, яке місце їм відводиться в системі джерел американського права. Прецедентне право, яке інтерпретує чинні закони, в ієрархії джерел американського права займає місце самого закону;

- в якості схожих рис між рішенням Конституційного Суду України та судовим прецедентом, створеним Верховним судом США, можна вказати на те, що вони є актами органів судової влади, які виникають в результаті розгляду конкретних справ і метою яких є заблокувати дію норми закону чи іншого правового акта, яка суперечить Конституції. До відмінних рис між цими явищами слід віднести наступні: різні підстави судового провадження; різне розташування норми у тексті рішення: в судовому прецеденті, створеному Верховним судом США вона міститься в мотивувальній частині рішення, в аргументації судді, а у рішенні Конституційного Суду України - у резолютивній його частині; неможливість надання окремим думкам суддів Конституційного Суду України, висловлених з приводу справи, прецедентного характеру, на відміну від практики Верховного суду США.

8. Дослідження основних тенденцій в практиці здійснення Верховним судом США тлумачення Конституції США, контролю за діяльністю органів законодавчої та виконавчої влади, а також контролю за дотриманням конституційних прав і свобод дозволяє сформулювати наступні висновки:

1) крім основного тексту Конституція США включає такі структурні елементи, як преамбулу та поправки, які мають різний юридичний статус і по-різному відображаються в практиці Верховного суду США. Як свідчить практика Верховного суду США, преамбула до Конституції США не є джерелом права. Поправки ж до Конституції США мають такий самий юридичний статус, як і сама Конституція, хоча вони не включаються до неї шляхом перегляду початкового тексту, а додаються;

2) встановлено, що в США існує об’єктивна необхідність вирішення проблеми співвідношення рішень вищих судових органів штатів, в яких тлумачаться положення Конституцій штатів, з рішеннями Верховного суду США, в яких тлумачаться аналогічні положення федеральної Конституції. На сьогоднішній день ця проблема вирішується одним із наступних способів: а) шляхом використання методу “жорсткої відповідності” (lockstep approach), згідно з яким суд штату враховує всі попередні тлумачення федерального конституційного тексту, здійснені Верховним судом США по аналогічному питанню; б) шляхом використання методу “критерію” (criteria approach), який базується на використанні низки “інтерпретативних” критеріїв для визначення, чи буде виправданий відхід при розгляді конкретної справи від прецедентів, створених Верховним судом США. Вирішуючи конкретну справу, суд штату спочатку має звернутися до федеральної Конституції і тлумачень Верховного суду США. Лише в тому випадку, якщо норми федерального законодавства не враховують специфічних рис правової дійсності конкретного штату, наприклад, його історію, звичаї і т.д., допускається відхід від федерального прецедентного права; в) шляхом використання методу “першості” (primacy approach), відповідно до якого суд штату здійснює незалежний конституційний аналіз, використовуючи рішення Верховного суду США, які стосувалися федерального законодавства, лише в якості орієнтиру, допоміжного матеріалу. Цей метод вимагає, щоб суд штату ставився до Конституції штату подібно до того, як Верховний суд США ставиться до федеральної Конституції;

3) встановлено, що судді Верховного суду США при вирішенні конкретних справ абсолютно вільні у виборі методів тлумачення Конституції США. Вибір методу тлумачення конституційних положень конкретним суддею залежить від того, прихильником якого підходу до тлумачення він є – “оригіналістом” чи “модерністом”, відмінність між якими полягає у тому, чи потрібно при тлумаченні конституційних положень обмежуватись намірами авторів Конституції США 1787 року та Білля про права 1791 року;

4) відмітною рисою американського конституційного судочинства є те, що воно включає в себе адміністративне судочинство. Посилення ролі американських судів у розгляді питань конституційності правових актів виконавчої влади зумовлено тим, що на початку ХХ ст. суди визнали такою, що не суперечить Конституції США, передачу Конгресом законодавчих повноважень Президенту та іншим органам виконавчої влади, внаслідок чого останні отримали право на видання власних нормативних за своїми наслідками актів. Судовий конституційний контроль за актами органів виконавчої влади має наступні характерні ознаки: Верховний суд США має право визнати неконституційним будь-який підзаконний акт органу виконавчої влади на підставі недотримання умов делегування законодавчих повноважень Конгресу адміністративним і виконавчим органам, які були вироблені судовою практикою: 1) Конгрес не має права передавати будь-якому органу вирішення тих питань, які вилучені з його компетенції; 2) в законі повинні бути чітко визначені основні принципи і стандарти нормативного регулювання; 3) в самому підзаконному акті повинні бути встановлені конкретні правові норми або чіткі критерії оцінок, які відповідають вимогам “розумності, справедливості і рівності”; механізм здійснення судового контролю за діяльністю виконавчих органів влади включає не лише засоби, встановлені законодавством, але і традиційні засоби загального права, запозичені з англійського загального права, якими є різні за своїм змістом судові накази, що зобов’язують органи виконавчої влади вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення: наказ сертіорарі, наказ мандамус, забороняючий наказ, хабеас корпус, процеденто та деякі інші.

9. Встановлено, що, здійснюючи конституційний контроль за дотриманням конституційних прав і свобод, Верховний суд може визнати неконституційним лише той закон, який порушує “фундаментальні” права, до яких належать права і свободи, які прямо зафіксовані в Конституції (і поправках), а також ті, які визнані судами такими, що випливають із духу Конституції.

10. Дослідження становлення та розвитку Конституції України, українського конституціоналізму та вплив конституційного права на Конституцію України дало змогу усвідомити наступне: “сучасний український конституціоналізм” є органічною єдністю конституційної ідеології та побудованої на ній національної конституційної теорії, вітчизняного конституційного законодавства, конституційно-правової практики в Україні щодо прав і свобод людини, розподілу влади, парламентаризму, незалежного судочинства, конституційної юстиції, місцевого самоврядування, верховенства права, а також конституції та конституційної держави в цілому; тенденція демократичної трансформації українського суспільства знайшла таки своє певне усвідомлення, відображення та закріплення в Конституції України 1996 р. як форми втілення окремих здобутків вітчизняної та світової, зокрема європейської, політичної і юридичної думки; наукою і законодавцями були усвідомлені назрілі суспільні потреби, замінити або скасувати застарілі конституційні норми у зв’язку з чим до Конституції було внесено ряд позитивних і негативних змін Законом України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р.; визначення конституційної реформи такою, що відбулася повністю і надовго можливо через Конституційний Суд України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали