Дипломна робота «Поняття та види господарських товариств», 2006 рік

З предмету Право · додано 23.10.2008 16:41 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Значення господарських товариств в розвитку економіки України Розділ 2. Поняття, види та правове становище господарських товариств 2.1. Акціонерні товариства 2.2. Товариства з обмеженою відповідальністю 2.3. Товариства з додатковою відповідальністю Розділ 3. Правила створення та державна реєстрація господарських товариств 3.1. Доцільність господарських товариств 3.2. Правила державної реєстрації господарських товариств 3.3. Правове становище ВАТ «Рясне» 3.3.1. Статутний фонд підприємства, порядок його збільшення та зменшення 3.3.2. Керівництво ВАТ «Рясне», установчі та загальні збори акціонерів 3.3.3. Виконавчі органи ВАТ «Рясне» Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

Набирає сили процес добровільного об'єднання діяльності підприємств для вирішення виробничих і соціальних завдань, В цьому проявляється потреба в безпосередній взаємодії з іншими підприємствами і колективному використанні науково-технічного, виробничого, фінансового, інформаційного потенціалу кожного з них. Одночасно поширилось об'єднання зусиль і майна підприємців для проведення спільної діяльності в формі організації господарських товариств. Схожість об'єднань підприємств і господарських товариств, яка може виявитися при першому ознайомленні з їх правовим статусом, містить небезпеку різночитань при застосуванні правових форм і виникнення суперечливих правових ситуацій.

Практика свідчить, що нерідко під одним і тим же родовим поняттям діють різні в економічному і правовому розумінні формування. В цьому зв'язку здається актуальним висвітлити відмінність господарських об'єднань як об'єднань підприємств від господарських товариств як об'єднань підприємців.

Згідно з Законом України „Про господарські товариства”, господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними та/або фізичними особами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Існує 3 види статутних господарських товариств:

- акціонерні товариства;

- товариства з обмеженою відповідальністю;

- товариства з додатковою відповідальністю.

Всі господарські товариства є юридичними особами, діють на підставі установчих документів, затверджених учасниками, мають власні назви із зазначенням організаційно-правової форми товариства. Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Вибір конкретного виду господарського товариства залежить від цілей і намірів його засновників, а також у ряді випадків передбачений законодавством. Наприклад, фондова біржа та інвестиційний фонд можуть бути створені тільки в формі закритого акціонерного товариства, довірче товариство – в формі товариства з додатковою відповідальністю.

На сьогоднішній день найбільшою популярністю в Україні користуються товариства з обмеженою відповідальністю (завдяки простоті створення, обмеженої відповідальності учасників, придатності для організації як малого, так і великого бізнесу), а також акціонерні товариства.

Основна мета господарських товариств - отримання прибутку досягається шляхом промислу - систематичного виконання на професійній основі господарської діяльності [виготовленні продукції (товарів), здійснення робіт, надання послуг] не для власних, а для чужих (суспільних) потреб.

Акціонерним визнається засноване на установчому договорі та статуті товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.

До позитивних рис акціонерних товариств належать:

• легкість створення значного за розмірами капіталу;

• обмеженість ризику акціонера розміром сплачених за акції коштів, що сприяє залученню значної кількості учасників (акціонерів) та концентрації великих капіталів;

• стабільність майнової бази акціонерних товариств, оскільки на неї, як правило, не впливає вихід акціонера з акціонерного товариства (це відбувається шляхом відчуження акцій іншим особам, що не веде до зменшення майнової бази товариства);

• необов’язковість персональної участі акціонерів у діяльності акціонерних товариств, що полегшує участь у ньому і відповідно – залучає нових акціонерів і їх кошти;

• можливість залучення до участі у відкритих акціонерних товариствах широких верств населення і відповідно – розподілу прибутку акціонерних товариств між ними;

• можливість застосування в різних сферах народного господарства (банківська, страхова, інвестиційна діяльність, промисловість, сільське господарство, транспорт тощо) та в усіх секторах економіки – державному, комунальному, приватному, а також створення змішаних акціонерних товариств;

• використання форми акціонерних товариств у процесі роздержавлення і приватизації;

• можливість здійснення контролю над акціонерними товариствами завдяки володінню контрольним пакетом акцій (для стратегічного інвестора), не витрачаючи кошти на придбання всіх акцій товариства.

Негативні риси акціонерних товариств:

• складність і тривалість (особливо для відкритих акціонерних товариств) створення;

• значні вимоги до мінімального розміру статутного фонду та складність зміни цього фонду;

• ігнорування інтересів меншості;

• можливість формування виконавчого органу з найманих працівників і необов’язковість персональної участі в них акціонерів зумовлює відчуження останніх від управління акціонерними товариствами;

• складність управління акціонерними товариствами і контролю за їх виконавчим органом з боку акціонерів, що викликано наявністю системи органів: загальних зборів акціонерів, правління, спостережної ради, ревізійної комісії;

• можливість зловживань з боку засновників у зв’язку з легкістю акумулювання коштів;

• тяжіння до монополізму;

• можливість здійснення контролю над акціонерним товариством завдяки володінню контрольним пакетом акцій, якщо такий контроль здійснюється на шкоду акціонерному товариству та його акціонерам;

• значний ступінь державного регулювання діяльності товариства.

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.

У випадках, передбачених установчими документами, учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

Відповідно до ст. 65 Закону України "Про господарські товариства" Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають по його боргах своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеска кожного учасника.

Товариство з додатковою відповідальністю створюється і діє на підставі установчого договору і статуту. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація товариства проводиться за правилами, встановленими законодавством України. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради народних депутатів або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцем діяльності або проживання, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники) або уповноважена ним (ними) особа (заявник) подає до органу державної реєстрації:

а) установчі документи:

- рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір;

- статут (якщо це необхідно для створюваної організаційної форми суб'єкта підприємництва);

б) реєстраційну картку;

в) документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

Метою. діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом

виробництва та реалізації товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного та військового призначення, сільського

господарства.

Управління Товариством здійснюють:

- загальні збори Товариства;

- Спостережна Рада;

- правління Товариства;

- ревізійна комісія.

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.

До компетенції правління належать всі питання виробничої, фінансової, комерційної, соціальної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом, або рішенням загальних зборів Товариства, віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства.

Наведена класифікація господарських товариств не є вичерпною. В даному випадку було б корисно перейняти досвід високорозвинених країн, законодавство і практика яких уже досить давно і вельми успішно вирішує більшість питань, пов'язаних з організацією і функціонуванням підприємств.

Хочеться звернути увагу вітчизняних підприємців на виключну важливість юридично грамотного оформлення установчих документів при створенні нових господарських товариств, адже від того, наскільки точно в них буде виражена воля сторін, залежить стабільність і подальший розвиток як підприємству. Вдосконалення правового регулювання діяльності господарських товариств пов'язане і з врегулюванням діяльності всіх суб'єктів підприємницької діяльності. На цю проблему також слід звернути увагу законодавцям, особливо в частині реєстрації товариств. Можна навести багато прикладів, коли недосконалістю нашого законодавства користуються недобросовісні бізнесмени. Проте вказані проблеми існують не лише в Україні. Отже, зважуючи на важливість чіткого юридичного врегулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, вважаю за необхідне, з врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду, створити такі закони, які з одного боку сприяли б вільному розвиткові економічних відносин, а з іншого — були б перешкодою для недобросовісних бізнесменів та інших любителів легкої наживи.

Метою написання дипломної роботи було висвітлення питань про господарські статутні товариства, зокрема їх правове становище. Все це було проаналізовано на прикладі акціонерних товариств, товариств з додатковою відповідальністю, товариств з обмеженою відповідальністю. Практична частина роботи виконана на прикладі відкритого акціонерного товариства „Рясне”. В результаті написання дипломної роботи поставленої мети було досягнуто.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення