Дипломна робота «Принцип адекватності як висхідне начало правового регулювання запобігання міжнародному подвійному опаодаткуванню», 2006 рік

З предмету Право · додано 22.02.2008 13:23 · від Cveldulf · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ І. Поняття принципу адекватності як висхідного начала правового регулювання податкових відносин 6 1.1. „Основні начала” правового регулювання податкових відносин 6 1.2. Поняття та правова природа принципу адекватності в правовому регулюванні запобігання міжнародного подвійного оподаткування 18 Висновок до розділу І 27 розділ ІІ. Поняття та правова природа міжнародного подвійного оподаткування 29 2.1. Поняття міжнародного подвійного оподаткування та його особливості 29 2.2. Причини виникнення міжнародного подвійного оподаткування 38 висновок до розділу іі 54 Розділ ІІІ. Юридичний механізм застосування принципу адекватності в правовому регулюванні запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню 56 3.1. Міжнародні податкові угоди у сфері уникнення міжнародного подвійного оподаткування 56 3.2. Методи уникнення міжнародного подвійного оподаткування 70 висновок до розділу ІІІ 82 Висновки 84 Список використаних джерел та літератури 91

Висновок

Принцип адекватності у контексті правового регулювання міжнародних правовідносин акумулює в собі ряд принципів, покликаних на забезпечення реалізації та дотримання основних прав та свобод платників податків, в тому числі і регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню. До таких принципів відносяться:
1) Принцип юридичної рівності усіх платників податків і зборів.
2) Принцип всезагальності оподаткування.
3) Принцип податкової недискримінації.
4) Принцип рівного податкового навантаження на платника податку.
5) Принцип співрозмірності оподаткування конституційно значимим ці-лям обмеження прав і свобод платників податків.
6) Принцип одноразовості оподаткування.
Наведені принципи 1) здійснюють універсальне й узагальнене закріп-лення основ суспільного ладу, а також 2) забезпечують одноманітне форму-лювання норм права та їхній вплив на суспільні відносини у формі правового регулювання.
На рівні звичайного законодавства українське право має численні й ти-пові положення, в яких відображається принцип адекватності. Однак на рівні Конституції цей принцип дискутується мало, не проблематизується він також і на рівні судової практики. Проте загалом українське право має всі необхідні елементи для застосування принципу адекватності.
В дипломній роботі розглядається принцип адекватності як основне на-чало правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню. Таким чином, начало є першооснова, попередник одних юридичних імперативів, малих у кількісному відношенні, перед іншими юридичними імперативами. У них, виражена мовою права, задана ідеологічна зумовленість у регулюванні відповідної сфери відносин. Принцип же розглядається як узагальнення, тому що припускає нескінченне число застосувань. Ці якості додають принциповим розпорядженням абстрактність нормативну, розраховану на облік при регулюванні безлічі ситуацій.
До основних принципів права належать: справедливість, визначеність, зручність, ефективність (за А. Смітом).
Також до найбільш значущих принципів оподаткування, які забезпечу-ють реалізацію і дотримання основ конституційного ладу, інтересів держави можуть бути віднесені наступні:
1) Принцип публічної мети при стягненні податків і зборів.
2) Принцип пріоритету фінансової мети при стягненні податків і зборів.
3) Принцип обмеження спеціалізації податків і зборів.
4) Принцип запровадження, зміни та відміни податків і зборів законами.
5) Принцип встановлення податків і зборів у належній процедурі.
6) Принцип обмеження форм податкової законотворчості.
7) Принцип єдності системи податків та політики оподаткування в ціло-му.
8) Принцип розподілу податкових повноважень.
Принцип адекватності випливає з принципу правової держави, власне, із самої суті основних прав, які є вираженням загального права на свободу громадянина по відношенню до держави, тобто основні права громадянина можуть бути обмежені державною владою лише в тому випадку, коли це життєво необхідно для захисту суспільних інтересів. В іншому випадку правові дії будуть неадекватними, що може привести до виникнення правових феноменів, таких, наприклад, як міжнародне подвійне оподаткування.
Поняття „подвійне оподаткування” означає обкладання одного податкового об'єкта або окремого платника тим самим (чи аналогічними) податком за один податковий період.
Особливістю подвійно оподаткування є те, що подвійне оподаткування стосується суперечностей, що складаються в однотипних податкових механізмах (наприклад, у системі прямих чи у межах непрямих податків), але не при оподаткуванні об'єктів різних за типом податків (прямих і непрямих). Для міжнародного подвійного оподатковування звичайно характерні ідентичність суб'єктів оподатковування (платників податків), ідентичність об'єктів оподатковування (джерел доходів і самих доходів), підпорядкованість цих суб'єктів або об'єктів податкової юрисдикції різних держав, одночасність оподатковування, розходження в правилах і методиках вирахування оподатковуваного доходу в різних країнах.
У податковій практиці і теорії розрізняються подвійне економічне опо-датковування і подвійне юридичне оподатковування.
Під подвійним економічним оподатковуванням розуміється ситуація, коли з того самого доходу податок сплачують кілька його послідовних одержувачів.
Під подвійним юридичним оподатковуванням розуміється ситуація, коли той самий платник податків обкладається у відношенні того самого доходу однаковими або порівнянними податками два і більше разів за один період.
Виділяють кілька видів подвійного оподаткування, серед яких найбільш поширені:
1) Внутрішнє – подвійне оподаткування в країнах, де той самий податок стягується на рівні різних адміністративно-територіальних одиниць.
2) Зовнішнє (міжнародне) – оподаткування, за якого зіштовхуються національні законодавства у визначенні об'єкта оподаткування чи платника, розглядаючи його як зобов'язану особу за аналогією з законодавством іншої держави.
Основна причина виникнення подвійного оподаткування в нена-лежному розмежуванні податкових претензій держав та в правовій регламентації ними діяльності платників податків на території іноземних держав. Різниця підходів окремих держав до тих чи інших питань оподаткування призводить до виникнення міжнародного подвійного оподаткування.
Отже, ситуація міжнародного подвійного оподаткування може виникнути за таких обставин:
1) якщо по національному законодавству кількох держав платник по-датків визнається резидентом і відповідно несе необмежену податкову відповідальність перед кожним з них у відношенні об'єктів оподатковування (одночасний повний податковий обов'язок);
2) якщо в резидента однієї держави виникає об'єкт оподатковування на те-риторії іншої держави, і обидві держави стягують податок з цього об'єкта оподатковування;
3) якщо кілька держав піддають ту саму особу, що не є резидентом жодного з них, оподатковуванню по об’єкту, що виникає в платника податків у цих державах (одночасна обмежена податкова відповідальність).
В основі виникнення міжнародного подвійного оподаткування лежить різне законодавче визначення платника податку та об'єкта оподаткування (джерела доходу) в законодавстві різних держав.
В основі виникнення міжнародного подвійного оподаткування лежить різне законодавче визначення платника податку та об'єкта оподаткування (джерела доходу) в законодавстві різних держав (за принципом резиденства і за принципом територіальності).
У залежності від податкової юрисдикції держави платники податків по-діляються на: 1) резидентів – осіб, які мають постійне місце проживання або місце перебування в даній державі і доходи яких підлягають оподаткуванню з усіх джерел у цій державі; 2) нерезидентів – осіб, які не мають постійного місця перебування в даній державі і в яких підлягають оподаткуванню лише доходи, які отримані ними на даній території.
Податкові резиденти несуть повний податковий обов'язок перед держа-вою свого резиденства. Вони зобов'язані платити податок з доходів, отрима-них будь-де: як із джерел на території держави свого резиденства, так і на будь-якій іншій території.
Нерезиденти несуть обмежений податковий обов'язок. Вони сплачують державі податок тільки у випадку, якщо одержали доход із джерел у цій державі.
Відповідно до принципу територіальності держава оподатковує тільки доходи (чи інші об'єкти оподаткування), що зв'язані з діяльністю, яка здійс-нюється на її території. Якщо доходи виникають у фізичних чи юридичних осіб цієї держави за її межами, то вони не включаються до складу оподатко-ваних доходів.
Змішування принципів резиденства і територіальності у законодавствах різних країн призводить до виникнення міжнародного подвійного оподаткування.
Всі юридичні механізми, за допомогою яких можна запобігти виникненню міжнародного подвійного оподаткування закріплюються у міжнародних податкових угодах. Юридичний механізм визначає типовий спосіб врегулювання того чи іншого юридичного питання.
Всі чинні угоди, які тією чи іншою мірою регулюють податкові питання, можна розділити на дві групи. Перша – власне податкові угоди, друга – інші міжнародні угоди й договори, у яких оговорені й податкові питання. Податкові угоди першої групи об'єднують різні типи угод: про надання адміністративної допомоги; про податки на спадкове майно; про податки на соціальне страхування; обмежені податкові угоди; загальні податкові угоди.
В другу групу входять різні міжнародні угоди, у яких поряд з іншими основними питаннями зачіпаються і питання податкового характеру: угоди про основи взаємин між двома державами; угоди про встановлення дипломатичних і консульських відносин; торговельні договори і угоди.
Особливостями податкових угод є те, що вони укладаються для: 1) вре-гулювання подвійного оподаткування; 2) захисту інтересів вітчизняних су-б'єктів, що здійснюють діяльність в іншій державі, їхня недискримінація з погляду оподаткування; 3) боротьби з різними способами відхилення від оподаткування; 4) вироблення процедури врегулювання спірних питань, що виникають у взаєминах між державою і платниками податків.
У податкових угодах знаходять втілення методи уникнення міжнародного подвійного оподаткування.
Можна виділити кілька методів по уникнення міжнародного подвійного оподаткування:
1) Звільнення – означає право на оподаткування певного виду доходу, що належить одній з договірних сторін.
2) Кредит – залік сплачених податків за кордоном у рахунок внутрішніх податкових зобов’язань.
3) Вирахування – обидві договірні країни обкладають дохід податком, але за умови вирівнювання до рівня податку в країні з меншим розміром податку.
4) Податковий залік – сума податку, сплачена в іноземній (закордонній) юрисдикції за принципом територіальності утворення доходу (прибутку) іноземної юридичної чи фізичної особи вираховується при підрахуванні прибутку компанії (чи доходу фізичної особи), що підлягає оподаткуванню в юрисдикції їх резиденства.
5) Податкова скидка – розглядають податок, сплачений за кордоном, як витрати, на які зменшується сума доходів, що підлягають оподаткуванню.
Підсумовуючи викладене, ще раз підкреслимо, що вільний рух людей, товарів і капіталів у міжнародному економічному просторі неодмінно передбачає вирішення питань подвійного оподаткування. Фінансова практика давно виробила цивілізовану форму попередження конфліктів, що можуть виникнути на цьому ґрунті, – міждержавні податкові конвенції. Розширення світового ринку товарів і капіталів, активізація інтеграційних процесів вирішення проблеми подвійного оподаткування стали складовими міждержавного фіскального координування господарської діяльності у міжнародному економічному просторі. З розширенням міжнародного економічного співробітництва, взаємного господарського проникнення та переплетіння національних економік різні аспекти подвійного оподаткування органічно увійшли до складу норм міжнародного податкового права.
Проблема інтеграції України у світовий економіко-правовий простір досить складна, насамперед через низький рівень українського податкового законодавства, як внутрішнього, так і спрямованого на захист потенційних інвесторів. Тому активне збільшення кількості міждержавних угод (серед яких важливе місце належить угодам про уникнення подвійного оподатку-вання доходів та майна) сприятиме утвердженню іміджу України як правової держави, спонукатиме іноземних інвесторів до співпраці з українськими суб'єктами господарювання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали