Дипломна робота «Бухгалтерський баланс, його аналіз і аудит», 2002 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 19.02.2008 22:52 · від vikaptuh · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Бухгалтерський баланс і його структура 1.1. Роль балансу в управлінні підприємством 1.2. Зміст та порядок складання “Балансу” 1.3. Типи господарських операцій та їх вплив на баланс 1.4. Оцінка активів і пасивів балансу Розділ ІІ. Економічний аналіз діяльності підприємства 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 2.2. Економічний аналіз показників діяльності підприємства 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства Розділ ІІІ. Аудит бухгалтерського балансу 3.1. Планування аудиту господарської діяльності підприємства 3.2. Програма аудиту 3.3. Аудит бухгалтерського балансу підприємства 3.4. Аудиторський звіт і аудиторський висновок Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Головною нормативною і законодавчою базою з фінансової звітності підприємства є Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 ХІV від 16 листопада 1999 року та “Національні стандарти бухгалтерського обліку” затверджені наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 року.

Складання звітів – завершальний етап облікового процесу. Цьому етапу передує тривала і напружена підготовча робота.

Зміст, форма та загальні вимоги до складання балансу регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2.

Бухгалтерський баланс – це спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів та джерел їх утворення на певну дату у формі звітної таблиці, складеної бухгалтером для внутрішніх та зовнішніх користувачів з метою прийняття ними управлінських та інвестиційних рішень.

Пов’язані подвійним записом рахунки бухгалтерського обліку складають єдину інформаційну систему, в якій кожний рахунок формує свої інформаційні показники. Об’єднання їх в єдине інформаційне ціле забезпечується застосування балансового методу.

Баланс відображає фінансовий стан і результати господарської діяльності в ньому, як у фокусі, заломлюються всі позитивні та негативні моменти в роботі підприємства. Він є відкритою для користувачів формою звітності, яка забезпечує можливість ознайомлення з фінансовим станом підприємства, в тому числі з показниками діяльності всіх його філій. Виділених на окремі баланси.

Баланс має велике значення для управління підприємством, так як надає менеджерам різних рівнів інформацію, за допомогою якої в цілому можна визначити фінансовий стан підприємства, побачити його зміну порівняно з попереднім періодом. Він інформує: скільки капіталу використовується в бізнесі (яка вартість бізнесу); яка ліквідність бізнесу (як швидко можуть бути активи перетворені в готівку); наскільки платоспроможний бізнес (яка імовірність, що бізнес може збанкрутувати); як фінансується бізнес (звідки засоби надходять і скільки з них складають залучені засоби).

За даними балансу виявляються недоліки в роботі та фінансовому стані підприємства їх причини, а також розроблюються заходи щодо усунення цих недоліків.

Дані бухгалтерського балансу дають можливість контролювати правильність використання коштів цільового призначення.

Завдяки стислій та компактній формі, баланс є досить зручним документом. Він містить в собі важливі методологічні передумови. Що визначають всю методологію бухгалтерського обліку та принцип подвійного запису, який лежить в її основі.

Разом з цим вся інформація, яка міститься в ньому. Носить моментальний характер і з цієї точки зору є обмеженою. За своєю природою баланс не може містити відомостей про обсяг виробництва продукції. Реалізацію, фонд заробітної плати та багато інших важливих показників, які мають інтервальний характер. Інтервальна інформація, якої немає в Балансі. Міститься в інших формах звітності. Бухгалтерські баланси можна охарактеризувати як вартісні моделі фінансового стану підприємства.

Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку завершує процедуру обробки бухгалтерських даних, узагальнюючи їх в інформаційну модель фінансового стану економічного суб’єкту. Оскільки баланс є “моментальним знімком” підприємства – він включає в себе всі елементи бухгалтерської забалансовості, відображає рівновагу між активами. З одного боку. І зобов’язаннями та власним капіталом – з іншого. Але як і будь-який інший звіт баланс узагальнює інформацію. Така систематизація будується, перш за все, на основі класифікації господарських засобів за характером їх участі в кругообороті на оборотні та необоротні активи з особливим виділенням збитків як невідшкодованих засобів, та джерел – з розподілом на власні (капітал та резерви) та залучені (довгострокові та короткострокові ). Подальша деталізація засобів та джерел в активі та пасиві балансу поглиблює цю класифікацію у вигляді конкретних балансових статей та їх груп.

За словами І.Ф.Шера: “Баланс початковий та баланс заключний складають альфу і омегу рахівництва. Будь-яка бухгалтерія, яка не спирається на вступний баланс, недосконала і не відповідає господарським та юридичним вимогам”.

Якщо порівнювати за аналогією окремі підприємства з живим організмом, то баланси, які складаються в різні моменти існування цього підприємства, дуже добре відображають його життєвий шлях: виникнення, зростання і розвиток, болючі процеси та, нарешті, зникнення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення