Дипломна робота «Фінансові причини і наслідки злиття та поглинання підприємства», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 19.02.2008 00:27 · від Дима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Загальнотеоретичні аспекти процесів злиття та поглинання підприємств 5 1.1. Теоретичні основи реорганізації підприємств 5 1.2. Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення 13 1.3. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств (злиття, приєднання, поглинання) 17 1.4. Механізм та оцінка ефективності злиття та поглинання як спосіб розвитку компаній 27 2. Дослідження фінансових причин та наслідків злиття та поглинання на прикладі ВАТ «Укрелектроапарат» 42 2.1. Історія створення ВАТ «Укрелектроапарат», організаційна структура управління та опис продукції, що виготовляється 42 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ «Укрелектроапарат» за 2004 – 2006 роки 51 2.3. Практичні аспекти процесів поглинання та злиття 61 3. Основні проблеми та перспективи розвитку процесів злиттів та поглинань підприємств 78 Висновки 95 Список використаної літератури 102 Додатки 106

Висновок

Трансформація економічної системи України у зв’язку з переходом до господарювання у ринкових умовах вимагає адаптації кожного окремого підприємства до нового середовища, зміни логіки і принципів функціонування. Неприведення їх у відповідність до “правил гри”, які визначає економіка вільного підприємництва, спричиняє виникнення кризових явищ на підприємстві, які, у разі ігнорування їх ознак, можуть привести господарюючого суб’єкта до банкрутства. Серед заходів у системі діагностики та запобігання банкрутству особливої уваги, на наш погляд, заслуговує такий організаційно-економічний захід запобігання банкрутству, як санація шляхом реорганізації підприємства.

У самому терміні “реструктуризація” закладено його зміст, який полягає у зміні структури підприємства. Залежно від напрямів змін виділяють:

- фінансову реструктуризацію;

- реструктуризацію виробництва та маркетингу;

- реструктуризацію менеджменту;

- реструктуризацію власності (зміна форм власності, зміна складу власників, тобто саме те, що включене нами до поняття “реорганізація”).

Реструктуризація є системним механізмом реформування підприємства, а реорганізація виступає лише як певний її напрям поряд з іншими напрямами структурної перебудови.

Розукрупнення, може проводитися шляхом розподілу підприємства або передачі його частини іншому підприємству.

Згідно з Цивільним Кодексом (стаття 37) та Законом №887-ХІІ (стаття 34) у разі злиття підприємства з іншим підприємством усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до підприємства, яке виникло в результаті злиття. При приєднанні одного підприємства до іншого до останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаного підприємства. Бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються. Отже, в результаті приєднання нова юридична особа не створюється, а лише вносяться зміни до засновницьких документів правонаступника. Наголосимо, що принципова різниця між злиттям і поглинанням полягає у тому, що в першому випадку всі майнові права та обов’язки кількох юридичних осіб концентруються на балансі підприємства, яке створюється, а в другому - на балансі підприємства, що вже функціонує на момент прийняття рішення про приєднання.

Виділяють такі види об’єднання підприємств:

 горизонтальне - об’єднання підприємств однієї галузі;

 вертикальне - об’єднання підприємств з метою розширення діяльності або на попередні стадії аж до джерел сировини, або на наступні - до кінцевого споживача;

 родове - об’єднання підприємств, які виробляють взаємопов’язані товари;

 конгломератне - об’єднання підприємств різних галузей.

Отже, визнаючи переваги реорганізації шляхом злиття або поглинання підприємств, треба зауважити, що ці процеси надзвичайно складні, оскільки в їх ході передбачається поєднання різних індивідуальних структур, персоналу, традицій, які зумовлюють глибокі перетворення як в основному підприємстві, так і в тому, що приєднується.

Західні економісти поділяють об’єднання підприємств також за ініціативою проведення. Виділяють дружнє об’єднання, тобто схвалене керівництвом обох підприємств, і вороже об’єднання, коли одне з підприємств чинить опір цьому процесу. Тоді компанія-покупець може звернутися до акціонерів з пропозицією продати акції за вигідною ціною, оскільки цей крок не потребує погодження з керівництвом компанії. Підприємство може розробити певну систему заходів протидії ворожому поглинанню, наприклад, збільшити дивіденди або звернутися до суду, щоб припинити процес насильницького об’єднання.

Зарубіжний досвід доводить, що насамперед під час планування злиття чи поглинання необхідно не лише ретельно відпрацьовувати технологічні та юридичні проблеми, але і намагатися здійснити оцінку ефективності рішення про придбання компанії, провести оцінку її вартості, проаналізувати гармонізацію рішень щодо поглинання зі стратегією бізнесу, а також ефективність управління бізнесом після того, як поглинання відбулося.

Проблема відсутності ефективних процедур аналізу та прийняття рішень, що базуються на сучасних методах, стосується не лише рішень щодо купівлі нового бізнесу, а й стратегічних рішень щодо розробки і впровадження у виробництво нових продуктів, виходу на нові ринки збуту, істотних змін у технології тощо. Досить поширеною є ситуація, коли підприємство має сильну і кваліфіковану фінансову та аналітичну служби, але вплив їх оцінок на прийняті рішення є досить незначним.

Ставлення багатьох практиків до застосовуваних у розвинених країнах аналітичних методів та процедур є досить скептичним. Це пояснюється тим, що стандартні методи оцінки стратегічних рішень, зокрема такий, як аналіз дисконтованих грошових потоків (DCFA), що базується на середньозваженій вартості залучення капіталу (WACC), досить часто є неадекватними проблемі, яку має вирішити менеджер, і не здатні надати йому повну та зрозумілу інформацію.

Стратегічні рішення, що приймають українські підприємства, в тому числі й щодо злиття та поглинання, характеризуються складною структурою фінансування, що змінюється в часі; наявністю безлічі ефектів синергії (коли, наприклад, підприємство не може розглядатися ізольовано від взаємозв'язків усередині фінансово-промислової групи); складними схемами та механізмами податкового планування; непередбачуваністю та непрозорістю системи корпоративного управління.

Фінансова теорія вже досить давно розробила метод скоригованої приведеної вартості (APV), метод аналізу потоків на власний капітал (ECF), методи оцінки реальних опціонів. Аргументи, подібні до того, що нові методи аналізу, які одержують усе ширше практичне застосування в розвинених країнах, не мають до нас жодного відношення через свою екзотичність та незрозумілість і як наслідок не витримують критики і не можуть бути застосовані. Більше того, у мінливих і нестандартних умовах перехідної економіки часто-густо лише такі методи і здатні дати практичний ефект.

Ключова проблема полягає не в існуванні тих чи інших методів і навіть не в поінформованості щодо них менеджерів підприємств і професіоналів фондового ринку, а в ефективному впровадженні у практику управління бізнесом процедур прийняття рішень, які адекватно відображають ризики сучасного бізнесу та мінімізують імовірність істотних втрат внаслідок управлінських помилок.

ВАТ „Укрелектроапарат” – сучасне багатропрофільне підприємство. Предметом дiяльностi товариства є виготовлення силових, тягових та спецiалiзованих трансформаторiв, комплектних трансформаторних пiдстанцiй загальнопромислового призначення та для мiських, сiльськогосподарських i залiзничних мереж, високовольтної апаратури, газорозподiльчого устаткування, щитiв одностороннього обслуговування - ЩО i iншi види дiяльностi, що передбаченi Статутом Товариства та незабороненi чинним законодавством.

З метою утримання на ринку збуту електротехнiчної продукцiї i прагнучи завоювати новi сегменти ринку на пiдприємствi здiйснюються маркетинговi дослiдження по вивченню попиту на продукцiю, проводяться роботи з проектними органiзацiями по включенню продукцiї пiдприємства в проекти будiвництва та реконструкцiї, подається реклама в засоби масової iнформацiї в регiони, на якi орiєнтується продукцiя пiдприємства. Для того щоб, випускати конкурентноздатну продукцiю i втриматись на ринках збуту на пiдприємствi резервується сума коштiв,що цiлеспрямовано витрачається на технiчно обгрунтоване i економiчно виправдане придбання нового обладнання. У 2006 роцi власнi iнвестицiї в придбання машин, обладнання, iнших основних засобiв склали 8,6 млн.грн. При жорсткiй конкурентнiй боротьбi на ринках збуту пiдприємство немало можливостi пiдвищувати цiни на свою продукцiю адекватно пiдвищенню цiн на матерiали, енергоносiї, а тому вимушене було знаходити шляхи оптимiзацiї всiх витрат включно за рахунок власних резервiв- матерiальних ресурсiв, енергоносiїв, накладних витрат. Для можливостi проведення гнучкої цiнової полiтики й одержання вигiдних замовлень, робота всього колективу спрямована на зниження собiвартостi продукцiї. У 2006 роцi, внаслiдок впровадження заходiв, план по зниженню собiвартостi виконано i отримано економiї майже 3,5 млн.грн. Основною проблемою в забезпеченнi було постiйне зростання цiни на матерiали, але незважаючи на це необхiднi грошовi кошти проплачувались регулярно i матерiали для виробництва поступали на пiдприємство своєчасно.

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї в 2005 році 163642 тис.грн., спостерiгається прирiст в порiвняннi з минулим роком, що становить 23,4%. Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування становить 1162 тис.грн. Зростання обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї в 2005 роцi викликало необхiднiсть додаткового поповнення обiгових коштiв пiдприємства для закупiвлi необхiдних для виробництва матерiальних ресурсiв, що вплинуло на збiльшення величини дебiторської заборгованостi пiдприємства (на 42,2 %) та його поточних зобов'язань ( на 46,8%). Суттєве зростання поточних зобов'язань пiдприємства вплинуло на зменшення рiвня його фiнансової незалежностi, про що свiдчить значення коефiцiента автономностi. Частка власникiв пiдприємства в загальнiй сумi засобiв авансованих в його дiяльнiсть становить на 31.12.2005 року приблизно 43% (нормативне значення > 50%). Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, що частина власного капiталу, яка використовується для фiнансування поточної дiяльностi, вкладена в оборотнi засоби, складає 34%. Рiвень лiквiдностi пiдприємства є достатньо високим.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi збiльшився приблизно в 9 разiв. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi (покриття ) становить 1,51. Його значення (порiвняно iз нормативним >1) свiдчить про спроможнiсть пiдприємства погашати як термiновi так i iншi поточнi свої зобов'язання перед кредиторами. Пiдвищення на 21,6% фондовiддачi основних фондiв пiдприємства вказує на полiпшення ефективностi використання його виробничих потужностей внаслiдок пiдвищення завантаження обладнання i зростання коефiцiєнту змiнностi обладнання. Зросла на 16,1% оборотнiсть матерiально-виробничих запасiв, що дозволяє менше коштiв зосереджувати в цiй найменш лiквiднiй статтi оборотних засобiв i пiдтримувати стiйкий фiнансовий стан пiдприємства.

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї в 2006 роцi склала 235708 тис.грн., спостерiгається прирiст в порiвняннi з минулим роком,що становить 44%. Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування становить 2932 тис.грн. Зростання обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї в 2006 роцi викликало необхiднiсть додаткового поповнення обiгових коштiв пiдприємства для закупiвлi необхiдних для виробництва матерiальних ресурсiв, що вплинуло на збiльшення його поточних та довгострокових зобов'язань ( на 19,5%), а також готової продукцiї на складi (в 2,2 рази) та виробничих запасiв (на 67,8%) водночас величину дебiторської заборгованостi та iнших засобiв в розрахунках пiдприємства вдалось зменшити (на 59,8%). Зростання поточних та довгострокових зобов'язань пiдприємства вплинуло на зменшення рiвня його фiнансової незалежностi, про що свiдчить значення коефiцiента автономностi. Частка власникiв пiдприємства в загальнiй сумi засобiв авансованих в його дiяльнiсть становить на 31.12.2006 року приблизно 40% (нормативне значення > 50%). Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, що частина власного капiталу, яка використовується для фiнансування поточної дiяльностi, вкладена в оборотнi засоби, складає 33%. Рiвень лiквiдностi пiдприємства є достатньо високим.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi (покриття) збiльшився приблизно 1,4 9. Його значення (порiвняно iз нормативним >1) свiдчить про спроможнiсть пiдприємства погашати як термiновi так i iншi поточнi свої зобов'язання перед кредиторами. Пiдвищення на 10% фондовiддачi основних фондiв пiдприємства вказує на полiпшення ефективностi використання його виробничих потужностей внаслiдок пiдвищення завантаження обладнання i зростання коефiцiєнту змiнностi обладнання. Позитивним є проведення оновлення основних фондiв пiдприємства, величина яких зросла впродовж року на 33,6%. Зросла на 16,1% оборотнiсть матерiально-виробничих запасiв, що дозволяє менше коштiв зосереджувати в цiй найменш лiквiднiй статтi оборотних засобiв i пiдтримувати стiйкий фiнансовий стан пiдприємства.

Кількість угод в Україні зросла на 101% - з 85 в 2005 році до 171 в 2006 році. Це найвищий показник росту у регіоні.

Середній розмір оприлюднених угод склав близько USD 45 млн.

Близько 53% угод (за кількістю угод) склали придбання іноземними інвесторами активів в Україні. Ще 42% угод було укладено у межах України. У 5% угод українські компанії придбали активи за межами країни.

Найбільшими інвесторами в Україну стали підприємства Росії (22 угоди), Польщі (13 угод), Кіпру (6 угод), Великобританії (5 угод) та Франції (5 угод)

Найбільший обсяг угод (USD 1,7 млрд.) спостерігався у сфері фінансових послуг завдяки тому, що іноземні інвестори цього року придбали декілька великих українських банків. Серед сприяючих факторів розвитку у цій сфері є велике населення України, зростання рівня доходів і доволі низький рівень розвитку банківської мережі у регіонах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали