Курсова робота «Аналіз фінансової стійкості та шляхи її підвищення на підприємстві», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.02.2008 21:52 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Теоритичні аспекти аналізу фінансової стійкості 1.1. Місце аналізу фінансової стійкості в системі фінансового аналізу 1.2. Сутність і значення фінансової стійкості підприємства 1.3. Особливості розрахунку і оцінки показників фінансової стійкості підприємства Розділ іі. Оцінка фінанової cтійкоcті на приклкді ват „сумське машинобудівне науково-виробниче обє’єднання ім. М.в. Фрунзе 2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ “ Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе ” 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ “ Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе ” 2.3. Аналіз показників фінансової стійкості ВАТ “Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе” Розділ ііі. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо–господарських факторів, характеризуються системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Успіх керування фінансовими ресурсами прямо залежить від структури капіталу на підприємстві. Структура капіталу може бути перешкодою для підприємства. Вона також прямо впливає на рентабельність, норму прибутку, коефіцієнтів ділової активності та оборотності на підприємстві. Саме таку картину її негативного впливу, коли в структурі балансу перевищують позикові кошти над власним капіталом, ми можемо спостерігати аналізуючи балансові дані та показники діяльності ВАТ “ Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе ”

Аналіз структури та динаміки статей балансу підприємства за 2002 – 2004 рр. показав, що воно на даний момент діяльності ВАТ “ Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе” залишається ліквідним, бо має достатньо ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань, і поступово виходить з негативної ситуації, що склалася протягом 2002 – 2003 років.

Зробивши аналіз показників рентабельності, можна зробити висновок, що підприємство, що аналізується у даній роботі, на даному етапі розвитку є рентабельним.

Фінансові ресурси ВАТ “ Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе” обертаються з кожним роком швидше і цей факт є позитивним для підприємства.

Підприємство за аналізований період володіло недостатніми розмірами власних оборотних активів, за допомогою яких мало б змогу розрахуватися за своїми зобов’язаннями.

Оборотний капітал в порівнянні з 2002 роком в 2004 році зменшився на 62056 тис. грн..

Щодо забезпеченості запасів джерелами формування, то підприємство на протязі 2002-2004 років не покривало свої запаси і затрати за рахунок власних оборотних коштів. За проведеним аналізом ми можемо зробити висновок що покриття запасів і затрат здійснюється за рахунок короткострокових і довгострокових позик, тобто ВАТ “ Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе” забезпечує забезпеченості запасів джерелами формування за рахунок загальної величини основних джерел формування запасів.

У 2002 року ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе ” мало нормальний фінансовий стан, бо запаси і втрати покривалися сумою власних джерел формування оборотних активів і довгостроковими позиченими джерелами А на протязі 2003-2004 фінансовий стан значною мірою погіршився і став нестійким.

Тобто ми бачимо що зросла залежність від позичених коштів і фінансова стійкість підприємства почала залежати від зовнішніх факторів.

Забезпеченість власними оборотними засобами є достатньою. Але поки що підприємство не є повністю забезпеченим власними оборотними засобами.

Незважаючи на те, що ВАТ“ Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе” має добрі результати по деяких показниках, ми бачимо, що за даними на 2004 рік воно має незадовільне фінансове становище, і, основною причиною є нестійкий фінансовий стан, який виражається через нестачу власних грошових коштів.

Оскільки на підприємстві існує дві великі проблеми – проблема оптимізації дебіторської і кредиторської заборгованості, на них потрібно звернути основну увагу.

Для покращення фінансового стану на підприємстві повинні бути проведені ряд відповідних заходів. Але без системного підходу, без комплексного оздоровлення фінансової ситуації, яка має бути узгоджена з конкретними особливостями діяльності, конкретними змінами процесів у кожній функціональній ланці підприємства, засоби його оздоровлення нагадуватимуть лише тимчасову "косметичну" операцію. Найважливішу увагу в системі заходів, слід приділити етапу відновлення та зміцнення рівня фінансової стійкості підприємства — запоруки усунення неплатоспроможності й фундаментальної основи фінансової стратегії на прискорення економічного зростання.

Причини, які зумовлюють невідповідність належному рівню фінансової сталості, можуть бути різними, однак усі вони поділяються на дві великі групи: поточні та стратегічні. До поточних причин слід віднести всі ті, які впливають на рівень фінансової стійкості підприємства. До стратегічних причин відносять ті, які впливають на досягнення належного рівня фінансової стійкості: помилки у стратегії управління, в політиці фінансування тощо.

Поточна невідповідність усувається оперативними методами фінансового менеджменту. Стратегічна невідповідність може ліквідовуватися за допомогою таких дій, як коригування або заміна цілей, здійснення диверсифікації, створення нових організаційних форм управління тощо. Для цього необхідно чітко уявляти можливості підприємства, вміння правильного вибору та визначення напрямків зміцнення фінансової стійкості, обґрунтування перспективних цілей і способів їхнього досягнення.

Загалом стратегічне управління фінансовою стійкістю — це діяльність, яка полягає у виборі дій щодо досягнення довготермінових цілей в умовах, що постійно змінюються, тобто це сфера діяльності вищого управлінського персоналу підприємства, яка полягає у забезпеченні стійкості фінансового стану підприємства у довгостроковій перспективі “за рахунок високої частки власного капіталу у загальній сумі джерел фінансових ресурсів підприємства".

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення