Курсова робота «Облік та контроль готівкових грошових коштів підприємства», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 25.01.2008 12:43 · від nickbrown · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку і контролю готівкових грошових коштів 1.1. Економічна суть касових операцій 1.2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази з обліку готівкових грошових коштів 1.3. Проблеми обліку і контролю готівкових грошових коштів в Україні Розділ 2. Організація обліку касових операцій на підприємстві 2.1. Інформаційна база обліку готівкових грошових коштів 2.2. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій 2.3. Документування касових операцій 2.4. Шляхи вдосконалення обліку готівкових грошових коштів Висновки і пропозиції Список використаної літератури Практичне завдання

Висновок

В ході дослідження виявлено, що грошові кошти є найбільш ліквідними активами вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки.

Згідно П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинне мати касу.

Вся готівка понад суми встановлених лімітів підприємства повинна здаватись для зарахування на поточний рахунок у порядку та в строки, встановлені і узгоджені з установою банку, в якому відкритий поточний рахунок.

Нині бухгалтерам і аудиторам доводиться працювати в умовах, коли кожного місяця змінюється не один десяток законодавчих актів. Невідповідність одних нормативних актів іншим, неузгодженість законодавчих положень у самих нормативних актах, редакційні неточності все це дуже ускладнює як сам облік, так і контроль за його достовірністю.

Таким чином, методика контролю використання оборотних активів повинна включати контроль їх наявності, забезпечення і джерел; структури й динаміки їх змін; відхилень від нормативу; оборотності та кількості оборотів. Застосування такої методики контролю сприятиме повнішому виявленню резервів зростання платоспроможності, ліквідності, обсягів реалізації продукції суб’єктів господарювання. Особливу увагу слід приділяти дослідженню напрямів прискорення оборотності оборотних активів.

Контроль використання оборотного капіталу має першорядне значення для ефективного функціонування підприємства в умовах ринкових відносин.

Управління грошовими потоками підприємства характеризує основні функції регулювання грошових коштів, які повинні здійснюватись різними прийомами, способами. Грошові кошти забезпечують проведення поточних операцій. В діяльності підприємства між вхідними і вихідними грошовими потоками завжди є тимчасовий розрив, тому підприємство повинно тримати вільні грошові кошти на поточному рахунку.

Для обліку грошових коштів, під якими розуміють грошові знаки національної валюти України призначено активний рахунок 30 «Каса». На підприємстві касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами. Приймання касою підприємства готівки, у тому числі й одержаної з банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства. При прийманні готівки видається квитанція за підписами головного бухгалтера або особи, уповноваженої керівником підприємства, і касира, засвідчена печаткою (штампом) підприємства.

Здаючи готівку з каси підприємства до установи банку, як і при будь-якій іншій видачі, також оформлюють видатковий касовий ордер і відображають цю операцію в касовій книзі підприємства. Як підтвердження того, що готівку одержано, банк видає квитанцію до об’яви на внесення готівки. Банк реєструє всі здійснені операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку в спеціальній виписці з особового рахунку з доданням виправдовуючи документів. Таким чином, виписка – це фактично другий примірник особового рахунку підприємства, відкритого банком.

Важливою умовою забезпечення раціонального економічного використання ресурсів, посилення боротьби з крадіжками є удосконалення обліку грошових коштів. З метою попередження можливих зловживань, пов’язаних з нарахуванням та виплатою заробітної плати необхідно детально продумати кожен етап облікової роботи стосовно нарахування заробітної плати, утримань та видачі грошей, щоб крадіжки та розтрати грошових коштів на цій ділянці облікової роботи стали неможливими.

Операції за рухом грошових коштів підлягають суцільній перевірці. Здійснюючи контроль касових операцій, слід керуватися Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Контроль каси підприємства повинен здійснюватись в такій послідовності: інвентаризація каси, перевірка дотримання Положення про ведення касових операцій, документальна перевірка прибуткових і видаткових касових операцій. Особливо ретельно необхідно аналізувати повноту і своєчасність оприбуткування грошей у касу, одержаних із поточних рахунків підприємств у банку, встановлювати шляхом зустрічної і взаємної звірки даних банківських виписок із рахунків підприємств, корінців чекових книжок, прибуткових касових ордерів і записів у касовій книзі.

Для удосконалення обліку готівкових грошових коштів пропонується в бухгалтерії підприємства використовувати комп’ютерну бухгалтерську програму «1С:Бухгалтерія 7.7.».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення