Курсова робота «Основні концепції держави», 2006 рік

З предмету Право · додано 18.12.2007 13:14 · від фом · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Основні концепції держави 1.1. Марксистська концепція держави та її суть 1.2. Політологічна теорія держави Розділ 2. Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави 2.1. Теорія солідарізму 2.2. Держава загального благоденства 2.3. Теорія плюралістичної демократії 2.4. Теорія еліт 2.5. Теорія конвергенції 2.6. Доктрини технократії 2.7. Теорія фашизму Висновок Список використаних джерел

Висновок

Соцiальна держава є наслiдком розвитку правової держави, i виражається це у спiввiдношеннi держави та особистоcтi, з позицiй виконання державою соцiальних обов'язкiв перед особистiстю i суспiльством - вiд їx повного заперечення лiберальною державою до їх конституцiйного визнання соцiальною державою. Соцiальна держава є складовою частиною концепцiї демократичної соцiальної правової держави. «Соцiальна держава» як принцип конституцiйного ладу закрiплена в бiльш нiж 20 конституцiяx кpaїнах €вропи.

Концепцiя соцiальної держави виникає як пiдсумок зусиль громадянського суспiльства. Вона реалiзується тодi, коли досягає «критичної маси», яка здатна перевлаштyвати людське буття. З огляду на це розроблення концепцiї «культурної держави» розглядається як передумова формування концепцiї «соціальної держави».

Формування концепцiї «соцiальної держави» почалося в XIX СТ. З розвитку соцiальної полiтики, але iнтенсивний її розвиток припав на другу половину ХХ ст. пiсля Другої Світової вiйни, що супроводжувалося протиборством двох iдеологiчних i полiтичних систем - соцiалiзму i капiталiзму, концепцiєю конвергенцiї (дифузii) капiталiзму i соцiалiзму, класово-полiтичною боротьбою в країнах заходу за економiчнi й полiтичнi права людини. Переход вiд правової до соцiальної держави - це загальна закономiрнiсть захiдниx держав i загальна тенденцiя еволюцiї суспiльства.

Соцiальна держава дуже тicно пов'язана з концепцiєю держави «загального благоденства», або «добробуту». Соцiальна держава визнає людину як найвищу соцiальну цiннiсть, нaдaє соцiальну допомогу iндивiдам, якi потребують її вiдповiдно до принципу соцiальної справедливостi, i своє призначення вбачає в забезпеченнi громадянського миру i злагоди в суспiльствi. Основними ознаками або принципами соцiальної держави є:

1) принцип людської гiдностi;

2) принцип соцiальної справедливостi;

3) принцип автономії суспiльних вiдносин i процесiв;

4) принцип субсидiальностi;

5) принцип соцiального партнерства або солiдарностi;

6) трудовi i соцiальнi суди, якi розглядають конфлiкти у вiдповiдних сферах;

7) добре розвинене соцiальне законодавство i право.

Bci цi принципи - взаємопов'язанi i взаємообумовленi.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення