Курсова робота «Прибуток підприємств як частина національного доходу», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 07.12.2007 12:47 · від Grey_S · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Сутність прибутку у фінансово – господарській діяльності підприємства.7 1.1. Економічна суть та значення прибутку в умовах ринкової економіки 7 1.2. Джерела формування прибутку 11 1.3. Прибуток підприємства – складова частина національного доходу держави 1.4. Раціональність використання прибутку підприємством 17 2. Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства на прикладі АКБ “Укрсоцбанк” 24 2.1. Аналіз формуванням прибутку в АКБ “Укрсоцбанк” 24 2.2. Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк” 26 3. Проблеми формування прибутку на підприємстві 30 3.1. Джерела максимізації прибутку на підприємстві та його вплив на добробут підприємства. 3.2. Проблеми зростання і перерозподілу національного доходу України 39 Висновки 44 Список використаних джерел 47

Висновок

Роблячи висновок, перш за все потрібно вказати на очевидну надзвичайно важливу роль прибутку як на рівні окремого підприємства, для якого він є чи не єдиною та достатньою ціллю ведення підприємницької діяльності, так і на макроекономічному рівні, тобто на рівні держави, для якої прибуток підприємств має бути головним джерелом надходження коштів до бюджетів різних рівнів. В кінцевому результаті прибуток підприємств впливає на фінансове і політичне становище держави та загальний добробут населення країни.

Крім того, варто зазначити, що прибуток досить складне та багатогранне явище. Структура та склад прибутку, які були описані в першому розділі, дають підстави стверджувати, що цій економічній категорії потрібно приділяти багато уваги при управлінні підприємницькою діяльністю, адже прибуток виступає не лише як ціль господарської діяльності, а і як критерій визначення ефективності ведення господарства, стану продуктивності праці, якості продукції. Разом з тим, прибуток здійснює стимулюючий вплив на зміцнення комерційного розрахунку. Важливе значення має не лише наявність прибутку, а і його величина, яка повинна бути достатньою для задоволення усіх потреб підприємства та здійснення видатків для безперешкодного відновлення виробничого процесу. За рахунок прибутку фінансується матеріальне оновлення та вдосконалення виробничих фондів, збільшення фонду заробітної плати. На величину прибутку впливає цілий комплекс макроекономічних та мікроекономічних чинників. Їх вплив дуже складний та суперечливий, проте в умовах становлення ринкової економіки в Україні зниження собівартості продукції та технічне вдосконалення мають носити першочергове значення на шляху максимізації прибутку.

Попри життєво важливе значення прибутку для підприємства, прагнення будь-якими шляхами отримати високий прибуток з ціллю збільшення фонду оплати праці призводить до зростання обсягу грошової маси в обігу, яка не забезпечена товарними ресурсами. Звідси – подальший ріст цін, інфляції, емісії грошей. Таким чином, абсолютне збільшення прибутку підприємства не завжди об’єктивно відображає підвищення ефективності виробництва в результаті трудових досягнень колективу. Для реальної оцінки рівня прибутковості потрібно користуватися методами комплексного аналізу прибутку за технічними факторами.

Вирішальне значення прибуток має і для розширення обігових коштів на підприємстві, без наявності прибутку в достатній кількості не можливо здійснювати збільшення обсягів виробництва, яке має бути також економічно обґрунтованим, не можна в цій ситуації стверджувати і про фінансову стабільність підприємства.

Тож, як ми бачимо, багатоаспектне значення прибутку з переходом економіки держави на основи ринкового господарства збільшується.

Прибуток має не тільки функціональний, а й інституціональний характер, який виявляється передусім у податковому законодавстві. Тому комбінування або спеціалізація виробництва, приводить до зміни суми сплачених податків. А це, разом зі зміною необхідного розміру обігових коштів, безпосередньо відображається на прибутку підприємства. Методи аналізу прибутку, які враховують вплив цього фактора, підвищують обґрунтування управлінських рішень у галузі утворення господарюючих об’єднань та розукрупнення підприємств. У процесі дослідження було встановлено: якщо розглядати структуру виробництва на підприємстві з позицій обсягу виготовленої продукції, то спостерігається така закономірність: чим більше за розміром підприємство, чим більше воно виготовляє продукції, тим вищий в нього рівень комбінування виробництва. В зв’язку з цим для забезпечення рівних умов господарювання усім суб’єктам ринкових відносин необхідно удосконалити податкове законодавство, передбачивши в ньому встановлення залежності розміру податкової ставки від обсягу одержуваного прибутку.

Чинні методики аналізу прибутку не достатньою мірою враховують вплив фактора часу. Як правило, це здійснюється за допомогою дисконтування витрат та прибутку, тобто приведення різночасових витрат до одного моменту часу. Необхідність такого підходу диктується тим, що капітал - це зростаюча за часом вартість.

У сучасній економіці вплив фактора часу на фінансові результати діяльності стає більш різнобічним. Його вплив відображається також через встановлені законами часові інтервали розрахунку прибутку та сплати з нього податків, термін реалізації продукції та віднесення витрат виробництва на собівартість продукції. Таким чином, не фактор часу сам по собі впливає на фінансові результати діяльності підприємств, а різні фактори виробничої та фінансової діяльності, які виявляють себе з перебігом часу. За інших рівних умов у випадку менших встановлених інтервалів часу розрахунків прибутку підприємство сплачує більшу суму податку на прибуток і навпаки. Це пов’язано з тим, що чинне законодавство здебільшого не дозволяє спрямовувати прибуток поточного року на покриття збитків минулого періоду. Складається парадоксальна ситуація, яка полягає в тому, що фактично за чинним законодавством оподаткуванню підлягає не тільки прибуток, а й збитки.

Реалізація вищевикладеного буде сприяти підвищенню ефективності господарювання як на рівні підприємства, на мікроекономічному рівні, так і на рівні господарського комплексу країни в цілому.

В кінцевому підсумку - це один з багатьох шляхів виходу економіки України з критичного стану, в якому вона зараз знаходиться.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення