Дипломна робота «Облік, контроль та аудит операцій на рахунках в банку», 2007 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 22.11.2007 11:43 · від wepr · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку, контролю та аудиту операцій на рахунках в банку 6 1.1. Законодавче регулювання обліку грошових коштів 6 1.2. Економічна сутність, види та принципи організації грошових Розрахунків 9 1.3. Банківські рахунки: види та порядок їх відкриття 16 1.4. Форми безготівкових розрахунків підприємства 24 Розділ 2. Облік, контроль та аудит операцій на рахунках в банку на підприємстві «Рось-К» 36 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 36 2.2. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства 47 2.3. Організація та порядок ведення обліку грошових розрахунків Підприємства 57 2.4. Облік розрахунків за допомогою різних платіжних інструментів 76 2.5. Контроль та аудит безготівкових розрахунків 95 Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку, контролю та аудиту операцій на рахунках в банку 101 3.1. Інформаційні технології в системі обліку і контролю безготівкових коштів 101 3.2. Комп»ютерні технології в обліку і аудиті грошових коштів на базовому підприємстві 120 Висновки та пропозиції 128 Список використаної літератури 134 Додатки 138

Висновок

Бухгалтерський облік надає користувачам для прийняття рішень повну, правдиву і неупереджену інформацію про фінансове становище, результати діяльності і рух коштів підприємства, які необхідні для забезпечення єдності виробництва й обігу і опосередковують зміну форм руху авансованого капіталу з грошової форми в товарну, і навпаки - з товарної в грошову, внаслідок чого обрану тему вважаємо актуальною.

Дипломна робота містить три розділи.

У першому розділі міститься теоретична інформація про облік і аудит грошових коштів на рахунках в банку на підприємстві. В ньому розглядаються: економічна сутність грошового обігу та їх оцінка, загальний порядок ведення операцій з грошовими коштами, їх документальне оформлення.

Другий розділ містить інформацію про облік, аналіз та аудит операцій на рахунках в банку на прикладі підприємства «Монастирищенський центр соціального обслуговування непрацездатних громадян», діяльність якого спрямована на облік та об'єднання одиноких непрацюючих громадян, їх працевлаштування, усунення неосвідченості, створення первинних організацій, розвиток власної матеріальної бази.

В цьому розділі нами був проведений фінансово-економічний аналіз його стану, вертикальний і горизонтальний аналіз балансу даного підприємства. Горизонтальний аналіз полягає в порівнянні кожної статті балансу і розрахунку змін абсолютних і відносних величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень. Вертикальний аналіз балансу передбачає розрахунок відносних показників.

ТОВ «Рось-К» має наступні поточні рахунки у банку в національній валюті:

- поточний рахунок для зберігання грошових коштів та здійснення всіх банківських операцій;

- кредитний – призначений для обліку кредиту, отриманого способом оплати розрахункових документів.

З поточного рахунка Підприємство оплачує операції, що забезпечують виробничо-господарську, комерційну та іншу діяльність; розрахунки за товарно-матеріальні цінності з постачальниками і покупцями продукції; надані і отримані послуги; сплата обов'язкових платежів до бюджету і державних фондів; операції, пов'язані із забезпеченням власних соціально-побутових потреб, та інші операції відповідно до статутної діяльності підприємства. З поточного рахунка банк видає готівку на оплату праці, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, дивідендів (доходів), на господарські та інші потреби. Видачу готівкових грошових коштів, а також безготівкові перерахування з поточного рахунка підприємства банк проводить на підставі наказів власника рахунка або з його згоди (акцепту).

Безготівкові розрахунки між суб'єктами підприємницької діяльності здійснюються у національній валюті України через установи банків шляхом перерахування коштів з рахунка платника на рахунок одержувача, за різними формами, наявність яких пов'язана з використанням різних видів розрахункових документів.

Здійснюються вони за допомогою таких форм розрахункових документів: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; векселями; платіжними вимогами; інкасовими дорученнями (розпорядженнями).

Розрахунки платіжними дорученнями є однією з найбільш поширених форм розрахунків як при міжміських, так і міських розрахунках. За допомогою платіжних доручень Підприємство здійснює розрахунки з постачаль-никами і підрядчиками у разі передоплати або за домовленістю; з бюджетом по податках та інших платежах; з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування; з органами Міністерства зв'язку за послуги тощо.

Підприємство одержує готівку з вищезазначених рахунків в установах банків у межах готівкових коштів і витрачає її на цілі, які визначені в грошовому чеку і не суперечать чинному законодавству.

Синтетичний облік наявності і руху грошових коштів на поточному рахунку підприємства в національній валюті ведеться на активному рахунку ЗІ «Рахунки в банках», субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті», по дебету якого відображають надходження (зарахування) коштів, а по кредиту — списання використаних коштів.

Третій розділ містить інформацію про шляхи вдосконалення обліку та аудиту операцій на рахунках в банку за допомогою комп'ютерних технологій, що на сьогоднішній день є одним із найважливіших показників і передумов успішного ведення бізнесу.

Виходячи з результатів проведеного дослідження, зробимо наступні висновки:

- у підприємства при здійсненні виробничо – фінансової діяльності, а також виконанні різного роду зобов’язань, виникають різного роду грошові розрахунки – платежі, які в процесі купівлі – продажу сировини, готової продукції, матеріальних цінностей, можуть набирати готівкової і безготівкової форми;

- організація безготівкових розрахунків передбачає їх здійснення записом (переводом) коштів з рахунку покупця (платника коштів) на рахунок постачальника (отримувача коштів) або заліком взаємних розрахунків між покупцем і постачальником продукції;

- при побудові системи розрахунків підприємство виходить з вимог найбільшого зближення моменту здійснення платежу з моментом відвантаження продукції або отримання цінностей, послуг, недопущення необґрунтованої дебіторської або кредиторської заборгованості, максимальної економії платіжних коштів для здійснення розрахунків та можливості забезпечення більш ефективного контролю за використанням грошових коштів;

- готівкова форма розрахунків застосовується, в основному, для обслуговування населення – виплата заробітної плати, матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. Розвиток ринкових відносин збільшив можливість застосування готівкової форми розрахунків. Згідно з вимогами законодавчої бази України, підприємства мають право розраховуватися між собою за відвантажену продукцію, сировину, матеріали готівкою, отриманою з власних рахунків у межах наявних коштів або з виручки від реалізації товарів (робіт, послуг). На даному підприємстві проводяться розрахунки готівкою з іншими підприємствами та фізичними особами за реалізовану продукцію. При цьому, підприємство дотримується правил, визначених Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні №72 від 10.02.2001р.;

- на даному підприємстві грошові розрахунки здійснюються як в готівковій, так і безготівковій формі. Самим поширеним видом розрахунків для даного товариства являються розрахунки платіжними дорученнями (попередня оплата). Ці розрахунки на підприємстві займають основне місце в безготівковому платіжному обороті. Не виправдовують себе на даному підприємстві розрахунки векселями в тому змісті, що за відпущену продукцію підприємство не може своєчасно отримати гроші, тому порушуються терміни розрахунків з постачальниками, бюджетом та іншими підприємствами і службами;

- частково використовує підприємство такий вид розрахунків, як розрахункові чеки (у випадках, коли з постачальниками працюють рідко);

- висока платіжна дисципліна на підприємстві підвищує якість розрахунків, прискорює їх швидкість і надходження коштів на рахунок постачальника, що сприяє зменшенню дебіторської заборгованості, скорочує потреби в банківських кредитах;

- видача готівки під звіт підзвітній особі проводиться за умов подання повного звіту за раніше виданими авансами, тобто в разі подання до бухгалтерії авансового звіту про витрачені (частково витрачені) кошти та одночасного повернення до каси підприємства залишку готівки, виданої під звіт;

- розрахункові документи складаються на бланках, форми яких визначені нормативними документами. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банку, суми податку на додану вартість і кодів бюджетної класифікації несе головний бухгалтер. Розрахунковий документ (за винятком розрахункового чека) виписується в кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків (але не менше, ніж два, з використанням електронно – обчислювальних та друкарських машин, за один раз із використанням копіювального або самокопіювального паперу);

- економічна, фінансова та бухгалтерська робота на даному підприємстві ведеться згідно із законодавчими документами та відповідає його вимогам.

Виходячи з проведеного дослідження матеріалів ТОВ «Рось-К» можна сказати, що підприємство є на сьогодні розвиненим підприємством з налагодженою виробничою та торгівельною діяльністю.

Вивчення ринків збуту готової продукції та сфери споживачів визначило можливість розширення обсягів реалізації такої продукції, тому згідно із стратегією підприємства на 2005 рік змінили підходи до розвитку та структури посередницької діяльності. Підприємство не лише само шукає своїх покупців, але й самі заохочують споживачів до купівлі програм. Це відбувається у зв’язку певної стратегії, яку розробив менеджер. На основі цієї стратегії покупці розуміють, що купівля програмного комплексу є вигідним як з точки зору матеріального забезпечення та надійності програм, а також постійне оновлення їх у зв’язку із зміною законодавства та ростом потреб споживачів.

Аналіз показників даної фірми дає змогу зрозуміти як вивчення ринку втілюється в життя та відображається у фінансових результатах. Майже усі показники покращуються з року в рік і дають гарантію процвітання підприємства.

Приділяється велика увага вдосконаленню управління підприємством, посередницькій стратегії, заохоченню кожного із працівників до більш якісної праці і просуванню по службі.

Проте, для більш ефективної роботи облікового апарату, а відповідно, і підприємства, можна внести наступні пропозиції:

- удосконалити посадові інструкції для всіх облікових працівників, менеджерів, аналітиків, працівників облікового апарату;

- проводити поточний контроль за своєчасним погашенням дебіторської та кредиторської заборгованості;

- своєчасно проводити дійовий аналіз фінансового стану фінансово – господарської роботи підприємства, що дасть можливість порівнювати дослідження за різні періоди та вчасно впливати на результати роботи підприємства;

- більш ефективно використовувати обчислювальну техніку (комп’ютери), наявну на підприємстві;

- розробити оперограми первинних документів, які використовуються при обліку різних видів грошових розрахунків.

На даному підприємстві налагоджується управлінський облік, у системі якого відтворюється інформація про витрати на виробництво продукції, на реалізацію її та зберігання, результат від господарської діяльності кожного підрозділу. Управлінський облік планується здійснити завдяки діяльності працівників, які повинні відповідати за виникнення тієї чи іншої операції. Організується Центр відповідальності, структурний елемент підприємства, у межах якого менеджер несе відповідальність за доцільність здійсненої операції.

Інформація управлінського обліку є комерційною таємницею підприємства, тобто не підлягає поширенню і має конфіденційний характер.

Адміністрація підприємства самостійно встановлює склад, терміни і періодичність подання внутрішньої звітності. Ця облікова система практично не регламентується законодавством.

На підприємстві робота працівників – аналітиків комп’ютеризована програмним забезпеченням «Парус», що дає можливість швидкого проведення розрахунків, динаміки показників роботи підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення