Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит виробничих запасів підприємства», 2007 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 22.11.2007 11:39 · від wepr · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Аналіз теоретичних аспектів обліку та аудиту виробничих запасів на підприємстві 1.1. Огляд законодавчих джерел з питань обліку та аудиту виробничих запасів 6 1.2. Економічна сутність та види виробничих запасів підприємства 14 Розділ 2. Організація обліку виробничих запасів на підприємстві “укргазенергосервіс” 29 2.1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 29 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 35 2.3. Побудова облікової політики на підприємстві 42 2.4. Порядок документального оформлення операцій з виробничими запасами.51 2.5. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів 60 Розділ 3. Аналіз, контроль і аудит виробничих запасів на підприємстві “укргазенергосервіс” 65 3.1. Аналіз виробничих запасів підприємства 65 3.2. Аудит та контроль виробничих запасів. 70 3.3. Інвентаризація як засіб контролю виробничих запасів підприємства 75 Розділ 4. Шляхи підвищення ефективності обліку та аудиту виробничих запасів 81 4.1. Ефективна організація обліку і аудиту виробничих запасів на підприємстві 81 4.2. Організація обліку виробничих запасів підприємства із використанням комп’ютерних технологій 95 Висновки та пропозиції 113 Список використаної літератури 120 Додатки 126

Висновок

Господарська діяльність підприємства передбачає використання значних виробничих запасів. Для того, щоб стабільно здійснювати процес виробництва продукції на підприємстві, постійно мають бути оборотні засоби в матеріальній формі. Так, підприємство повинне мати в необхідних розмірах запаси сировини і матеріалів, насіння, кормів, нафтопродуктів та інших цінностей. При їх витрачанні збільшуються витрати на виробництво, результатом якого є створення готової продукції.

Виробничі запаси посідають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства різних сфер діяльності і визначенні результатів господарської діяльності та при висвітленні інформації про фінансовий стан. Запаси відносять до складу оборотних активів, оскільки можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.

Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів для перепродажу, компоненти готової продукції, наливні чи насипні речовини (нафта, борошно) тощо. Елементи, які включаються до складу запасів, залежать від особливостей підприємства. Машини та обладнання, що є основними засобами для одних підприємств, для підприємства, що їх виготовляє, є готовою продукцією, а для підприємства, що здійснює їх перепродаж – товаром.

Аналіз використання матеріальних ресурсів проводиться за наступними етапами:

1 етап. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами; обґрунтування оптимальної потреби в матеріальних ресурсах. Такий етап передбачає: оцінку ритмічності поставок; визначення обсягів та асортименту партій, що постачаються; аналіз якості отриманих від постачальників матеріальних ресурсів; оцінку кількісних та вартісних втрат продукції в результаті.

2 етап. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів. Цей етап включає оцінку таких показників, як: матеріаломісткість, матеріаловіддача, коефіцієнт використання матеріалів, питома матеріаломісткість, питома параметрична матеріаломісткість, конструктивна питома матеріаломісткість.

3 етап. Оцінка впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на величину матеріальних витрат.

Матеріаломісткість, як і матеріаловіддача, залежить від обсягу валової (товарної) продукції та суми матеріальних витрат на її виробництво. В свою чергу обсяг валової (товарної) продукції у вартісному вираження може змінитися за рахунок кількості виготовленої продукції, її структури та рівня відпускних цін. Сума матеріальних витрат також залежить від обсягу виготовленої продукції, її структури, витрачання матеріалів на одиницю продукції та вартості матеріалів. В результаті на матеріаломісткість спричиняють вплив наступні фактори: структура продукції (збільшення частки матеріаломісткої продукції призводить до збільшення загальної матеріаломісткості); рівень матеріальних витрат на окремі вироби, або питома матеріаломісткість; ціни та матеріали; відпускні ціни на продукцію.

При надлишковому запасі потрібно більш високі питомі (віднесені до одиниці часу) капітальні вкладення. З іншого боку, при недостатньому запасі питомі капітальні вкладення знижуються, але частота розміщення замовлень і ризик дефіциту зростає. Для кожного з зазначених крайніх випадків характерні значні економічні втрати.

Таким чином, рішення щодо розміру замовлення і моменту його розміщення можуть ґрунтуватися на мінімізації відповідної функції загальних витрат, що включають витрати, обумовлені втратами від надлишкового запасу і дефіциту.

При виконанні дипломної роботи ми визначили, наскільки досліджуване підприємство забезпечене матеріальними ресурсами, а саме:

- проаналізували систему ведення обліку виробничих запасів;

- визначили характер виробничих матеріальних запасів і зміну їх структури;

- перевірили обґрунтованість норм виробничих запасів і потребу в матеріальних ресурсах;

- розкрили методику аудиту виробничих запасів;

- виявили можливості прискорення руху виробничих запасів і потреби у матеріальних ресурсах;

- намітили заходи щодо зниження понаднормативних і зайвих запасів матеріалів.

Перевіряючи розрахунки бухгалтерського обліку, з’ясували, чи враховані зміни в номенклатурі та асортименті призначеної до випуску продукції, чи враховані зміни питомих норм витрат на одиницю продукції, чи враховані заходи спрямовані на підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення організації виробництва і праці. При великій номенклатурі визначили потребу у тих матеріалах, які мають найбільш питому вагу у собівартості продукції.

Визначення потреби і забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів тісно пов’язані з їх нормуванням. Норма – це завдання, яке фіксує гранично допустимі витрати конкретного матеріального ресурсу на виробництво одиниці продукції чи виконання одиниці роботи.

Виробничі запаси розглядають як частину матеріальних ресурсів, які не задіяні у виробничому процесі, але їх наявність на підприємстві у передбачених розмірах є об’єктивною умовою ритмічної роботи.

Застосування автоматизації обліку збільшує продуктивність праці бухгалтерів, підвищує її якість.

Застосування автоматизації обліку на підприємстві вимагається часом, тобто на сьогодні багато органів (зокрема податкова інспекція) вимагає переходу на подачу звітності в електронному вигляді.

Безпосередній зв’язок оперативного аналізу з управлінням вимагає своєчасного його проведення. Тому автоматизація обробки аналітичної інформації на сучасному етапі стає необхідною

На досліджуваному підприємстві автоматизація за допомогою комп’ютерів та бухгалтерських систем для ведення обліку не використовується. Що призводить до низьких темпів роботи облікового апарату. Внаслідок цього звіти (річні, квартальні, а також помісячно) складаються із запізненнями. В свою чергу це призводить до невірного, запізнілого прийняття управлінського рішення.

Для того, щоб приймати рішення з питань управління в динамічних ринкових ситуаціях адміністрації потрібна своєчасна, оперативна і аналітична інформація про наявність виробничих запасів, витрати, доходи і результати діяльності підприємства. У цьому зв`язку виникає потреба створення та організації такого внутрішньогосподарського обліку, котрий, як частина бухгалтерського обліку, виконував би завдання, пов`язані з управлінням не тільки підприємством в цілому, а і його внутрішніми підрозділами. Важливою передумовою організації внутрішньогосподарського обліку є організація автоматизованих робочих місць з обліку й аналізу виробничих запасів.

Для ефективного управління необхідна раціональна організація обліку, аудиту та аналізу.

Що ж стосується фінансового стану досліджуваного підприємства, то зміни, які відбулися за звітний період в балансі підприємства, в основному, відносяться до змін залучення короткострокового капіталу (зменшення на 10,7%), яке відбувається за рахунок погашення кредиторської заборгованості та збільшення оборотних активів підприємства у сфері обігу на 7,0%. З цього можна зробити висновок про збільшення ділової активності.

Коефіцієнт швидкої ліквідності на підприємстві має значення на кінець періоду 0,43, що означає - на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має лише 43 коп. ліквідних активів. Це є низьким значенням даного показника, однак на підприємстві велика частка грошових коштів вкладена в запаси.

Перевищення термінів погашення кредиторської заборгованості над дебіторською дає підстави говорити про неплатоспроможність підприємства. На фоні цих показників рентабельність підприємства досить низька, тому керівництву необхідно розробити шляхи підвищення прибутковості підприємства.

Для забезпечення організації та ведення обліку на підприємстві створена бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером. Вона має централізовану структуру.

Кожен бухгалтер підприємства виконує обов’язки згідно посадових інструкцій, які розроблені головним бухгалтером.

Для забезпечення швидкого та правильного відображення в обліку господарських операцій підприємству необхідно затвердити порядок обробки інформації, тобто скласти графік документообігу.

Усі первинні документи на досліджуваному підприємстві потрібно складати у відповідності до законодавчих вимог. Організація обліку на підприємстві здійснюється за ручною та частково автоматизованою журнально-ордерною формою.

Досліджуваному підприємству необхідно проводити інвентаризацію, та призначити матеріально-відповідальних осіб.

Для встановлення відповідності внутрішньо-фірмових документів, організації та ведення бухгалтерського обліку проводити аудит облікової політики.

Необхідно поліпшення системи обліку і контролю основних фондів, яка б дозволяла приймати конструктивні рішення по підвищенню ефективності їх використання за рахунок більш швидкого оволодіння новими потужностями, підвищення змінності праці машин та обладнання, удосконалення організації матеріально-технічної бази, ремонтної служби, підвищення кваліфікації робітників, технічного переоснащення підприємства.

Пропонується провести підвищення кваліфікації кадрів.

Необхідно покращити забезпечення бухгалтерії підприємства нормативно-правовими, законодавчими та методичними документами, для більш швидкого реагування на зміни у законодавстві та уникнення порушень і сплати штрафів при перевірці державними контролюючими органами.

Узагальнюючи результати теоретичної, практичної роботи щодо вдосконалення організації, аналізу та аудиту виробничих запасів на сільськогосподарському підприємстві відповідно до вимог, вважаємо необхідним:

1. При вдосконаленні аналізу виробничих необхідно враховувати галузеві особливості, що суттєво впливають на зміст і організацію аналізу виробничих запасів, а саме:

- тісний зв`язок виробництва з виконанням договірних зобов`язань сільськогосподарськими підприємствами за обсягами, видами і термінами поставок тварин;

- сезонність і масовість виробництва;

- безперервність виробничого процесу;

- широку номенклатуру продукції, що виробляється з одного виду сировини і необхідність її комплексного використання.

2. При вивченні методологічних питань організації аналізу виробничих запасів важливе значення має визначення економічної суті поняття “виробничі запаси”. Оптимізація виробничих запасів зумовила зниження собівартості готової продукції та незавершеного виробництва, що поліпшує платоспроможність сільськогосподарських підприємствах, забезпечує безперервність виробництва, прискорює оборотність запасів.

3. Вибір методу обліку виробничих запасів та їх оцінка повинні здійснюватись як з урахуванням набутого вітчизняного досвіду так і досвіду зарубіжних країн. Зокрема, заслуговує на увагу запровадження на сільськогосподарських підприємствах оцінки виробничих запасів при їх вибутті за методом середньозваженої величини. Такий метод дає можливість оптимізувати виробничі запаси.

4. Суттєвий вплив на удосконалення обліку виробничих запасів має запровадження в практику господарської діяльності сільськогосподарських підприємствах засобів сучасної обчислювальної техніки і відповідного програмного забезпечення. Це сприятиме створенню автоматизованих робочих місць бухгалтера на різних рівнях руху економічної інформації, що, на нашу думку, є найбільш раціональним способом збору і обробки даних про виробничі запаси та надає обліковій інформації значно більшої аналітичної оперативності.

5. Для сільського господарства характерний нетривалий технологічний процес виробництва готової продукції. Це змушує аналізувати більшу кількість економічних показників в коротший проміжок часу, ніж в інших галузях промисловості.

6. Методика аналізу сезонних коливань наявності виробничих запасів дає можливість порівнювати рівень ритмічності кожного постачальника окремо не тільки у звітному періоді, але і в попередньому, визначати тенденції виконання внутрішньовиробничих завдань.

7.Існуючий спосіб складання первинних документів в організації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах – процес трудомісткий і недосконалий. Це пов`язано з тим, що сільськогосподарські підприємства щоденно здійснюють операції з декількома постачальників.

Враховуючи думки різних авторів можна стверджувати, що виробничі запаси відіграють особливу роль в не лише як матеріальна основа діяльності, їхнє раціональне і економічне використання - одна з основних умов ефективної діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення