Дипломна робота «Управління платоспроможністю і ліквідністю підприємства», 2006 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 17.11.2007 23:49 · від shmusic · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи управління платоспроможністю і ліквідністю підприємства 1.1. Теоретичні аспекти управління платоспроможністю і ліквідністю 6 1.2. Методики розрахунку стану платоспроможності і ліквідності підприємства 16 1.3. Коригування поведінки неплатоспроможного підприємства 28 Розділ 2. Аналіз господарської діяльності та показників платоспроможності і ліквідності ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів» 2.1. Техніко-організаційна характеристика ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів” 40 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ “ВЗТА” 53 2.3. Оцінка показників платоспроможності і ліквідності ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів” 64 Розділ 3. Вдосконалення управління платоспроможністю і ліквідністю ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів” 3.1. Пропозиції та рекомендації щодо покращення платоспроможності і ліквідності ВАТ “ВЗТА” 81 3.2. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю ВАТ «ВЗТА» 91 Розділ 4. Охорона праці 4.1. Організація охорони праці на ВАТ “ВЗТА” та аналіз стану охорони праці 96 4.2. Пропозиції та рекомендації по поліпшенню умов і охорони праці на підприємстві 103 Висновки та пропозиції 105 Список використаної літератури 113 Додатки 116

Висновок

Дослідивши розділи, що складають дану роботу, можна зробити наступні підсумки:

У першому розділі розглянуто теоретико-методологічні основи управління платоспроможністю і ліквідністю підприємства.

Отже, однією з ключових ознак фінансової стійкості підприємства є його платоспроможність і ліквідність. Аналіз платоспроможності необхідний не тільки для підприємства з ціллю оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але й для зовнішніх інвесторів. Перед тим як видати кредит, кредитор повинен впевнитись в платоспроможності позичальника.

До факторів, що впливають на збільшення ліквідності слід віднести:

 одержання довгострокового кредиту;

 інвестування капіталу;

 прибутки;

 амортизаційні відрахування;

 скорочення дебіторської заборгованості;

 скорочення запасів;

 повернення наданих позик;

 продаж необоротних активів.

Розглянемо фактори, що впливають на зменшення ліквідності:

 погашення довгострокових позик;

 грошові виплати;

 збитки;

 податки на дохід від дооцінки активів;

 інвестиції в основні засоби;

 збільшення дебіторської заборгованості;

 погашення короткострокових кредитів;

 використання резервних фондів.

Ліквідність підприємства характеризується такими показниками:

 коефіцієнт покриття ( загальної ліквідності) (КП);

 проміжний коефіцієнт покриття (ПКП);

 коефіцієнт швидкої (абсолютної) ліквідності (КШЛ).

Підприємство для підтримання своєї платоспроможності повинно max будувати свої платіжні стосунки з кредиторами і свої платіжні календарі, щоб цей показник постійно перебував на рівні 1. Показниками низької платоспроможності підприємства є наявність:

 недоїмок з платежів до бюджету;

 простроченої заборгованості підприємства робітникам і службовцям із заробітної плати і прирівняних до неї платежів;

 непогашених у встановлений строк банківських кредитів;

 заборгованості постачальникам за матеріальні цінності і послуги, не сплачені в строк.

На нинішньому етапі слід виділити 2 основні особливості кризового стану підприємств України: високу собівартість продукції і відсутність попиту на неї, зростання обсягів кредиторської і дебіторської заборгованостей, майже половина з яких прострочена. Частка у загальній кількості підприємств, як і раніше, досить велика і дорівнює 43%.

Загальні причини неплатоспроможності та банкрутства українських підприємств зумовлені впливом як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.

До факторів, що відображають вплив зовнішнього середовища, слід віднести:

 форсовану лібералізацію економічної діяльності в умовах відсутності конкуренції;

 недостатній розвиток ринкової інфраструктури;

 непередбачувані зміни нормативно-правової бази;

 непристосованість українських підприємств до існування в умовах ринкової економіки, зумовлену розглянутими вище причинами;

 значне зменшення сукупного попиту на продукцію вітчизняного виробництва у зв'язку з падінням купівельної здатності населення та споживачів інших категорій;

 відсутність протекціоністської політики з боку держави.

Внутрішні фактори, що визначають кризовий стан підприємства, можуть бути зведеш до двох основних груп:

3. відставання від вимог ринку (за асортиментом, що пропонується, за ціною, якістю та ін.);

4. незадовільне фінансове керівництво підприємством.

Таким чином, запропонований механізм поведінки неплатоспроможного підприємства, що ґрунтується на оцінці й аналізі фінансової стійкості, дає змогу:

 визначити рівень фінансової стійкості підприємства;

 визначити групу, до якої належить підприємство у відповідності із запропонованою класифікацією;

 визначити коло підприємств, що потребують реорганізації, санації або ліквідації;

 розробити комплекс управлінських рішень для оздоровлення підприємства з недостатнім рівнем фінансової стійкості.

У другому розділі було проведено аналіз господарської діяльності та показників платоспроможності та ліквідності ВАТ «ВЗТА».

Відкрите акціонерне товариство “Вінницький завод тракторних агрегатів” (колишній чавунно-ливарний завод “Молот”) був заснований 18 червня 1880 року. У 1994 році Вінницький завод тракторних агрегатів був перетворений у відкрите акціонерне товариство “Вінницький завод тракторних агрегатів”.

Метою діяльності АТ є:

 задоволення потреб народного господарства та населення в продукції виробничо-технічного призначення, товарах широкого вжитку та послугах населенню;

 отримання прибутків від своєї діяльності.

Майно АТ складається з основних засобів та оборотних засобів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі АТ.

Засновником ВАТ "ВЗТА" є держава в особі міністерства машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України.

Акціонерами АТ є:

 держава в особі органу уповноваженого управляти державним майном;

 юридичні особи різних форм власності України та інших країн;

 фізичні особи України та інших країн, що набули права власності на акції АТ в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

Управління ВАТ "ВЗТА" здійснюють:

 загальні збори;

 спостережна рада;

 правління товариства;

 ревізійна комісія.

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розрахуватися за борговими зобов’язаннями.

Структура динаміки основних показників наведена у таблиці 2.1., з якої видно:

На кінець 2005 року чистий дохід (виручка) від реалізації продукції в порівнянні з 2003 роком зросла на 3227,1 тис. грн. (43456,7-40229,6), тобто на 8% (43456,7/40229,6*100-100). Проте, така тенденція до зростання спостерігалась недовго. Проте, згідно таблиці 2.1, можна помітити, що у 2005 році порівняно з 2004 роком собівартість знизилась на 6360,8 тис. грн.

В результаті аналізу звітних показників можна зробити висновок, що підприємство покращило свою діяльність порівняно з 2005 роком, про те що ефективність виробництва у 2004 році порівняно з 2003 була дещо вищою. Отже, керівнику необхідно переглянути стратегію управління підприємством.

Згідно з проведеним аналізом рентабельність власного капіталу підприємства показує, що у 2005 році, порівняно з 2003 роком збільшилась на 0,01 тис. грн. (0,0003-0,02), тобто на 50% (0,03/0,02*100-100), а порівняно з 2004 роком зменшилась на 0,01 тис. грн. (0,03-0,04), тобто на 25% (0,03/0,04*100-100), що підтверджує необхідність у залучених коштах.

Слід відмітити, що підприємство вживало заходи щодо підвищення ефективності виробництва, які призвели до збільшення рентабельності необоротних засобів на 100% у 2005 році, порівняно з 2003 роком, тобто на 0,02 тис. грн. (0,04-0,02). Проте, така тенденція спостерігалася недовго, так як даний показник порівняно з 2004 роком знизився на 33,33 % (0,04/0,06*100-100), або на 0,02 тис. грн. (0,04-0,06).

Незадовільним явищем є зниження коефіцієнта загальної оберненості капіталу на протязі всіх періодів.

Відносні показники фінансової стійкості підприємства показують що на сьогодні воно знаходиться у нестійкому стані.

В цілому, в результаті проведеного аналізу, виявилось, що підприємство не є досить ефективним, адже тенденція до зниження притаманна майже всім вищерозглянутим показникам, що направлені здійснити об’єктивний аналіз і виявити найбільш точний фінансово-економічний стан підприємства.

Оцінка показників платоспроможності необхідна не лише для підприємства з ціллю оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але й для зовнішніх партнерів. Перед тим як видати кредит, банк повинен впевнитись в кредитоспроможності позичальника. Підприємствам, які бажають вступити в економічні взаємовідносини, важливо знати про фінансовий стан партнерів, якщо виникає питання про надання йому кредиту або ж перенесення терміну виплати. В таких випадках визначається коефіцієнт грошової платоспроможності, коефіцієнт розрахункової платоспроможності, коефіцієнт ліквідної платоспроможності. Згідно таблиці 2.3. проведемо аналіз вище перерахованих показників платоспроможності.

На підприємстві було виявлено такі недоліки, що вплинули на зниження у 2005 році рівня платоспроможності:

– недоїмки з платежів до бюджету;

– прострочена заборгованість підприємства робітникам і службовцям із заробітної плати і прирівняних до них платежів;

– непогашені у встановлений строк банківські кредити;

– заборгованість постачальникам за матеріальні цінності і послуги, несплачені в строк.

Аналіз динаміки загальної суми таких прострочених платежів характеризує стан роботи підприємства, спрямований на зниження платоспроможності.

Третій розділ було спрямовано на вдосконалення управління платоспроможністю та ліквідністю ВАТ «ВЗТА».

Здійснивши оцінку і аналіз господарської економічної діяльності, а також ліквідності та платоспроможності ВАТ “ВЗТА”, виявилось, що керівництво заводу здійснювало таку діяльність, що при визначенні показників ліквідності, їх значення не наближалося до нормативних. Отже, необхідно здійснити ряд заходів, які б покращили ситуацію, а також допомогли б активам заводу стати більш ліквідними.

Розрахунком коефіцієнту встановлення У= 6місяців (0,91), який наближається до нормативного значення, свідчить, що підприємство має реальну можливість відновити платоспроможність, при умові, що керівництво здійснить різного роду заходи, які підвищать платоспроможність та фінансову стійкість заводу взагалі.

На збільшення рентабельності виробництва здійснює вплив ефективне використання основних фондів. Великим резервом збільшення продуктивної роботи виробничого устаткування є максимально можливе скорочення його простоїв. Це може бути спричинено: незадовільною організацією технічно - профілактичного обслуговування та ремонту устаткування; виробничим браком працівників; перебоями в забезпеченні робочих місць матеріалами. Всі вище перераховані недоліки притаманні виробничому процесі на заводі.

Ще однією складовою до покращення фінансового стану підприємства є реорганізація та мотивація кадрової політики.

Важливу роль у підвищенні платоспроможності та ліквідності відіграє дебіторська заборгованість. Так, наприклад, у 2005 році дебіторська заборгованість на ВАТ “ВЗТА” становила 7759,75 тис. грн., що на 2363,25 тис. грн. (7759,75-5396,5) більше ніж у 2004 році. Основні причини її зростання – це відсутність постійного контролю за погашенням боргів, продажем у кредит.

До основних факторів, що впливають на дебіторську заборгованість і на які необхідно звертати увагу є:

 аналіз кредитоспроможності потенційних покупців;

 встановлення та додержання критичного рівня дебіторської заборгованості;

 скорочення продажів в кредит терміном понад 1 року, що може бути підставою появи сумнівної дебіторської заборгованості;

 підписання договору щодо передоплати дебіторської заборгованості, або надання застави за товар у вигляді швидколіквідних активів;

 повідомлення покупців про наявність санкцій за прострочення оплати.

У 2005 році кредиторська заборгованість значно зросла і становила 11575,2 тис. грн. припустимо, що за рахунок проведених заходів керівництво відшкодувало 25 % кредиторської заборгованості, що становитиме 2893,8 тис. грн. (11575,2*0,25). Отже, зменшення кредиторської заборгованості вплине на значення коефіцієнта автономії.

На основі вище викладеного матеріалу з метою зміцнення платоспроможності та ліквідності ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів» пропонуємо:

1. Щорічно проводити аналіз, оцінку платоспроможності та ліквідності підприємства.

2. Провести реорганізація та мотивацію кадрової політики;

3. Слідкувати за обсягом зростання та своєчасністю погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

4. Розробити комплекс заходів, що призупинять негативні тенденції розвитку підприємства (реструктуризація боргів; корекція збутової і цінової політики; проведення витрат у відповідності із доходами).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення