Дипломна робота «Організаційно-правові та економічні засади створення та функціонування банків України», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 25.10.2007 08:38 · від Merlin · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні засади проведення розрахунково-касового обслуговування комерційних банків 1.1. Економічна сутність розрахунково-касового обслуговування 1.2. Види розрахунково-касового обслуговування в Україні 1.3. Нормативно-правові аспекти розрахунково-касового обслуговування 2. Дослідження сучасного стану розвитку розрахунково-касового обслуговування в Україні 2.1. Аналіз сучасного стану розвитку банківської системи України за 2004 – 2006 роки 2.2. Механізм проведення розрахунково-касового обслуговування у комерційних банках 2.3. Місце іноземних банків у процесі кредитування в економіку країн центральної та східної Європи 3. Сучасні тенденції та перспективи розвитку банківського бізнесу на прикладі банку «Аваль» 3.1. Аналітична оцінка фінансової діяльності банку «Аваль» за 2004-2005 роки 3.2. Аналіз маркетингової політики банку 3.3. Напрями вдосконалення банківського бізнесу в Україні Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Дослідивши організаційно-правові та економічні засади створення та функціонування банків України слід зробити наступні висновки:

По-перше для того щоб розкрити сутність теми даної дипломної роботи нами було досліджено історико-економічні передумови становлення та розвитку банківських систем. Ми дійшли висновку, що сучасна банківська система яка є одночасно складною і різноманітною та відграє значне місце в економіці будь-якої країни, пройшла складний еволюційний шлях розвитку.

Окрім цього нами було досліджено нормативно-правові аспекти регулювання діяльності банківських установ в Україні. В результаті чого було зроблені наступні висновки:

Функціонування вітчизняної банківської системи регулюється Конституцією України, численними законами України (основними з яких є Закон "Про Національний банк України" і Закон "Про банки і банківську діяльність"), а також багатьма підзаконними нормативними актами. Однак цілісної системи, яка б ефективно регулювала суспільні відносини у сфері діяльності банківських установ, поки що не створено. Це пояснюється, тим, що нині існує велика кількість підзаконних нормативних актів, котрі часто суперечать один одному і, як наслідок, викликають чимало питань не лише щодо функціонування самої банківської системи, банківських установ, а й щодо відносин між клієнтом і банком.

Як свідчить досвід останніх років, намагання удосконалити правову базу шляхом внесення окремих поправок є недостатньо ефективним і недоцільним, оскільки існує цілий блок проблемних ситуацій у банківській системі, які взагалі не відображені в законодавстві й регулюються підзаконними нормативними актами. У зв'язку з цим виникла об'єктивна потреба в кодифікації нормативно-правових актів України, які нині забезпечують функціонування вітчизняної банківської системи, доповнивши їх необхідними правовими нормами.

Враховуючи тенденції суспільного розвитку, сьогодні найприйнятнішою є підготовка Банківського кодексу України, в якому б сповна враховувався як власний досвід нашої країни у кодифікації, так і законодавча практика економічно розвинутих європейських держав.

Основним результатом прийняття Банківського кодексу України повинно стати значне підвищення надійності, ефективності банківської системи України та наближення її параметрів до показників діяльності банківських систем країн — лідерів за рівнем економічного розвитку.

Прийняття Банківського кодексу України посилить стійкість і стабільність банківської системи нашої держави, оскільки кількість взаємонеузгоджених рішень значно зменшиться; її функціонування стане прогнозованішим, а інтереси всіх учасників банківських правових відносин більше захищеними.

По-друге досліджуючи сучасний стан розвитку банків України ми дійшли наступних висновків, що банківська система нашої країни, незважаючи на складнощі, обумовлені політичною ситуацією в державі, посилення нестабільності валютного, фінансового ринків, протягом 2005 року розвивалася динамічніше, ніж інші сектори економіки й залишилася найбільшим сегментом фінансового ринку країни. Що підтверджують наступні показники діяльності банківської системи України.

Серед основних показників, які характеризують фінансовий стан банківської системи взагалі і банків, зокрема, виділяють показник динаміки активів за звітний період. Упродовж 2005 року активи банківської системи України в цілому збільшилися — на 79.6 млрд. грн., або на 59%, порівняно із 2004 роком.

Інший показник який характеризує фінансовий стан це обсяг кредитного портфеля банківської системи України який в цілому за 2005 р. зріс на 54.8 млрд. грн, або на 63%.

Абсолютний розмір власного капіталу є найголовнішим показником "здоров'я" та надійності банку. За 2005 рік власний капітал банківського сектору економіки зріс на 7.0 млрд. грн. і за станом на 01.01.2006 р. становив 25.5 млрд. грн.

Якщо розглядати абсолютний розмір поточного прибутку, який є одним із найголовніших показників діяльності будь-якого суб'єкта підприємництва. То слід відмити наступну тенденцію, що за результатами 2005 року абсолютна більшість вітчизняних банків мала додатне значення цього показника, поточні збитки зафіксовано лише у восьми банків. Прибуток банківської системи, в цілому, за минулий рік дорівнював 2.2 млрд. грн.

Також слід зазначити що жоден із проаналізованих вище показників сам по собі, безвідносно до інших, не є остаточним свідченням стабільності чи негараздів у тій чи іншій банківській установі.

У даній дипломній роботі нами було визначені особливості банківського капіталу, як одного із головних показників діяльності. Зокрема, ми відмітили що базельська конвенція про достатність капіталу, 1988 року, заклала принципи регулювання капіталу більш як у 100 країнах світу, в тому числі в Україні.

Проаналізувавши тенденцію останніх років, яка засвідчила зростання капіталу банківських установ України доцільно зауважити, що рівень капіталізації банків залишається недостатнім, про що свідчать відношення капіталу до ВВП, яке дорівнює лише 4.4% (для порівняння: в Росії цей показник становив 37.2%).

На нашу думку, до основних напрямів подальшої капіталізації банківської системи і підвищення ефективності функціонування банківського капіталу можна віднести:

урегулювання дивідендної політики — вона має бути збалансованою і стабільною;

регулювання розміру капіталу державою; таке регулювання здійснюється в основному з метою зменшення ризику банкрутств;

підтримку довіри населення до банківської системи країни (за останні чотири роки вклади населення, не враховуючи Ощадбанк, збільшилися в 2,5 рази — майже до 12 млн. осіб);

прискорення переходу банків на акціонерну форму власності (нині більш як 40% українських банків пайові).

Ці заходи сприятимуть введенню нового порядку збільшення капіталу і полегшать виконання низки економічних нормативів.

Отже, банкам України слід продовжувати процес накопичення власного капіталу, збільшувати акціонерний капітал, раціонально управляти власним капіталом. Успішність подальшої капіталізації банківської системи нашої країни залежить від вибраних самими банками методів і способів управління капіталом

По-третє визначивши сучасні тенденції та перспективи розвитку банківського бізнесу на прикладі банку «Аваль», слід зауважити, що на сьогоднішній день Банк Аваль входить до банківської холдингової групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ (станом на 1 січня 2006 року група володіла 93,5 %. акцій банку). Він є одним із найбільших банків у нашій країні. Посідає перше місце серед усіх банків України за розміром статутного капіталу, а також займає провідні позиції на ринку фінансових послуг.

Фінансовим результатом діяльності Банку «Аваль» в 2004 р. і 2005 р. став чистий прибуток відповідно 11 706 тис. грн і 18 244 тис. грн, тобто у 2005 році темп росту прибутку склав 156 % порівняно з 2004 роком. Це сталося, насамперед, за рахунок збільшення процентного та комісійного доходів, а також зменшення сплаченої суми податку на прибуток. Проаналізувавши фінансовий стан Банку «Аваль» слід зауважити що даний банк є надійним банком.

Також дослідивши сучасний стан розвитку банківської системи взагалі та Банку «Аваль» зокрема, нами були запропоновані напрями вдосконалення банківського бізнесу в Україні.

Одним із основних шляхів вдосконалення банківського бізнесу в Україні є застосування сучасного технологій банківського маркетингу. В основу якого покладено стратегію максимального задоволення потреб клієнтів, спрямовану на істотне підвищення рентабельності і конкурентоспроможності банків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?