Реферат «Банківське кредитування житлового будівництва: сутність, види та перспективи розвитку», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 17.10.2007 21:38 · від Merlin · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Загальнотеоретичні та правові основи банківського кредитування житлового будівництва 1.1. Історико-економічні аспекти іпотечного кредитування 1.2. Характеристика фінансових інструментів іпотеки 1.3. Нормативно правове забезпечення кредитування житлового будівництва 2. Дослідження сучасного стану та особливостей механізму іпотечного кредитування 2.1. Аналіз сучасного стану житлового іпотечного кредитування 2.2. Механізм кредитування житлового будівництва 2.3. Міжнародний досвід іпотечного кредитування населення 3. Перспективи розвитку банківського кредитування житлового будівництва на прикладі АТ «Укрінбанк» 3.1. Характеристика діяльності та аналіз фінансового стану АТ «Український інноваційний банк» за 2004-2006 роки 3.2. Оцінка кредитної діяльності АТ "Укрінбанк" за 2004-2006 роки 3.3. Напрями розвитку кредитування житлового будівництва Висновки Список використаної літератури

Висновок

Дослідивши загальнотеоретичні та правові основи банківського кредитування житлового будівництва.

По-перше для того щоб розкрити сутність теми даної дипломної роботи нами було досліджено історико-економічні аспекти іпотечного кредитування. В результаті чого ми дійшли висновку, що термін іпотека еволюціонував з часів Римської імперії, вживалося слово “fiducia” - передане право власності, pignus - віддавати під заставу та “hypoteca” - право утримання. Отже Іпотека - це застава (gage - французькою мовою) “мертвого” (mort) активу -земельної ділянки або іншої нерухомості.

Юридичною та економічною передумовою виникнення іпотечного кредиту є наявність розвинутої системи права приватної власності на нерухомість і, насамперед, на землю. Без приватної власності на землю та інституціонального забезпечення її купівлі-продажу широкий розвиток іпотечного кредитування неможливий.

Окрім цього нами було висвітлено нормативно правове забезпечення кредитування житлового будівництва. В результаті чого було зроблені наступні висновки.

Розвиток кредитування житлового будівництва значною мірою залежить від законодавчого забезпечення захисту прав банків-кредиторів. До останнього часу брак відповідних гарантій практично унеможливлював розвиток даного виду кредиту, за таких умов він був непередбачуваним, неврегульованим і високоризикованим.

За останнє десятиліття XX ст. Україна пройшла початкові етапи земельної реформи, складовою якої став процес формування вітчизняного законодавства про іпотеку. Так вступив в силу з 1 січня 2004 року Закон України „Про іпотеку”, який вважається одним із найпрогресивніших на теренах Центральної та Східної Європи.

Закон України “Про іпотеку” системно регулює іпотечні відносини і зорієнтований на захист інтересів кредиторів. У ньому зроблено спробу вирішити низку проблем, що дасть змогу значно поліпшити практичне застосування кредитування житлового будівництва, уніфікувати правила його здійснення за загальноприйнятими міжнародними стандартами, розширити можливості для іпотечного кредитування та створити умови для становлення й успішного розвитку даного виду кредитування.

По-друге досліджуючи сучасний стан та особливості механізму іпотечного кредитування ми дійшли наступних висновків, що часовий лаг у рівнях розвитку іпотечних ринків України та інших східноєвропейців, скажімо, сусідньої Польщі, складає близько 3-5 років. Хоча становлення національних систем іпотечного кредитування у Польщі, Чехії, Угорщині та Україні відбувалося за приблизно однакових умов і було зумовлене нагальною необхідністю вирішення житлового питання, яке виникло в результаті трансформації планової економіки на ринкових засадах та згортання державних програм забезпечення населення житлом.

За прогнозами Української національної іпотечної асоціації, впродовж наступних трьох років національний ринок житлового іпотечного кредитування поступово зростатиме стабільними темпами і в 2009 р. досягне 12 080 млн доларів США, що становитиме 9% від ВВП. Загалом за умов стабільної соціально-економічної ситуації в країні та прогресивного розвитку банківського сектора іпотечний ринок України має хороші шанси для досягнення світових стандартів.

Перспективними для розвитку фінансування житлового будівництва України є механізми кредитування, які вже тривалий час використовуються у країнах Західної Європи та Північної Америки. Умовно їх поділяють на три трупи. До них відносяться механізми житлових заощаджень, механізми іпотечного кредитування та механізми змішаного кредитування, що поєднують певні риси першого та другого.

Житлова іпотека є загальноприйнятим інструментом розв'язку житлових проблем у ринкових умовах господарювання. Досвід США свідчить, що механізм іпотеки у цій країні за останні 30 років дає змогу щороку спрямовувати на житловий ринок близько 400 млрд доларів, вводити в експлуатацію в середньому 230 млн м2 житла, 70 % якого - індивідуальні будинки.

Узагальнюючи досвід провідних країн світу щодо реалізації програм житлового будівництва, можна виділити такі основні напрямки сприяння органів державної влади становленню і розвитку іпотеки:

 захист інтересів вкладників, позичальників і кредиторів шляхом розроблення та впровадження нормативних актів, методичних та інструктивних матеріалів;

 зниження ризиків кредиторів завдяки застосуванню урядових гарантій та систем страхування;

 субсидування цільових ощадних рахунків, призначених для придбання нерухомості, її реконструкції чи ремонту;

 безоплатні державні внески на ці рахунки, пропорційні обсягам заощаджень вкладників;

 оплата частини процентної ставки за іпотечним кредитом;

 вилучення із суми, оподатковуваної прибутковим податком, відсотків за іпотечним кредитом.

Серед чинників, що стримують розвиток кредитування житлового будівництва у країнах з перехідною економікою, - високий рівень відсоткової ставки, короткий термін кредиту, невисокий порівняно з розвинутими країнами рівень життя населення, використання недосконалих стандартів даного виду кредитування тощо.

По-третє, визначивши перспективи розвитку банківського кредитування житлового будівництва на прикладі АТ «Укрінбанк», слід зауважити, що проведений аналіз фінансово-господарської діяльності банку за 2004-2006 роки, дає можливість стверджувати, що цей банк є фінансово надійним. Але для більш ефективного розвитку АТ "Укрінбанк" на нашу думку, пожвавити діяльність банку, у напрямку кредитування житлового будівництва.

Кредитування житлового будівництва є складним бізнесом, в багатьох аспектах більш складним, аніж інші типи кредитування. Додаткові труднощі виникають через розмір та строки інвестицій в житло. Житло є одним з найбільш довго існуючих видів майна, не тільки через те, що воно є тривалим фізичним товаром, але також, на відміну від багатьох комерційних типів кредитів, не швидко виходить з користування. Оскільки будинок буде існувати протягом всього життя і довше, є можливим фінансувати повернення вартості будинку на строк життя, чи принаймні на строк, значно довший, ніж для більшості інших кредитів.

Надання кредитів на довгі періоди різко підвищує межі всіх ризиків. Економічні обставини як фізичних осіб, так і держав можуть радикально змінюватися протягом 10-15 років, на краще чи на гірше, впливаючи на спроможність повернення коштів (кредитний ризик), ситуацію з рухом грошових коштів позичальника, а також надійність та стабільність фінансової установи, фінансової системи в цілому, і власне держави. Отже для створення ефективного механізму кредитування житлового будівництва полягає у побудові його таким чином, щоб він найкращим чином протистояв невідомим, але вірогідним майбутнім поворотам та змінам.

З іншого боку, надзвичайна тривалість житла та стабільність його реальної економічної вартості (відносно до майже будь-якого виду майна) можуть, і в кінцевому рахунку повинні, слугувати основою механізму. Житло є одним з найкращих предметів застави, які відомі сучасній системі кредитування. Іншою частиною створення ефективного механізму кредитування житлового будівництва є ефективне використання будинків як забезпечення довгострокових кредитів.

Коментар модератора

У роботі відсутні додатки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення