Курсова робота «Аналіз фінансового стану», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 17.10.2007 21:35 · від мария · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 7 1.1. Аналіз фінансового стану підприємства, його необхідність і значення 7 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 13 Розділ 2. Аналіз фінансового стану закритого акціонерного товариства «Укррос – центр інформаційних технологій» 20 2.1. Загальна характеристика закритого акціонерного товариства «Укррос - Центр Інформаційних технологій» 20 2.2. Аналіз динаміки та структури валюти балансу, аналіз майнового стану 26 2.3. Аналіз платоспроможності та ліквідності акціонерного товариства 32 2.4. Аналіз фінансової стійкості ЗАТ «Укррос-ЦІТ» 36 2.5. Аналіз ділової активності ЗАТ «Укррос - ЦІТ» 38 Розділ 3. Шляхи удосконалення фінансового стану закритого акціонерного товариства «укррос - центр інформаційних технологій» 42 3.1. Загальні напрямки покращення фінансового стану ЗАТ «Укррос - ЦІТ» 42 Висновки 53 Список використаної літератури 58 Додатки 61

Висновок

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність – обов'язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов'язані аналізувати свою фінансову діяльність.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності акціонерного товариства. Однак партнерів акціонерного товариства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, які можна визначити на основі офіційної фінансової звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Закрите акціонерне товариство «Укррос – Центр Інформаційних Технологій» має достатню фінансову стійкість. Про це свідчить ряд показників. Значення коефіцієнту загальної ліквідності лише у 2004 році не відповідало нормативу і становило 0,85. У 2005 та 2006 роках даний коефіцієнт був більший за одиницю. Але ж високі показники загальної ліквідності не завжди свідчать про стабільний фінансовий стан акціонерного товариства і про ефективність його діяльності. Це може бути наслідком наявності у нього понаднормативних виробничих запасів.

Коефіцієнт фінансової стійкості на протязі трьох років суттєво змінювався. З точки зору фінансового менеджменту можна сказати, що структура фінансових ресурсів була задовільною, незважаючи на наявність дебіторської заборгованості, яка пов’язана із традиційними складнощами збуту продукції в нашій економіці.

Коефіцієнт автономії має значення, яке знаходиться майже в межах прийнятого,лише за останній рік він був трохи менший за норматив, що засвідчує високу ступінь незалежності підприємства від зовнішнього фінансування. А отже, значення показника дає підстави вважати, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. Збільшення коефіцієнту автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності, підвищує гарантії погашення підприємством своїх зобов’язань та розширює можливості залучення коштів ззовні.

Аналізуючи структуру пасиву балансу, як позитивний момент фінансової стійкості підприємства слід відзначити високу частку власного капіталу (у середньому 53%).

Не може не привернути увагу при аналізі той факт, що прибутковість акціонерного товариства рік від року дуже варіюється. А у цілому -знижується, що обумовлено великою собівартістю. В наш час практично не можливо знайти підприємство, яке не мало би проблем із власним фінансовим станом.

Раціональне формування і використання чистого прибутку під-приємства може базуватись тільки на глибокому та всебічному аналізі факторів, що сприяють його формуванню та використанню, пошуку резервів його зростання. Останнє передбачає передовсім подолання кризи неплатежів, поліпшення ціноутворення, поліпшення управління формуванням і використанням чистого прибутку підприємства.

Щоб зменшити фінансовий ризик, необхідно робити прогноз щодо економічної рентабельності підприємства, рівня інфляції.

Потрібно відмітити, що підприємство відчуває гостру потребу у фінансових ресурсах. Але у нинішніх умовах труднощі в отриманні необхідних матеріальних ресурсів зумовлені з підвищеним диспаритетом цін. Як наслідок – зниження доходності.

Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в скрутному стані через нестачу грошових коштів. Готова продукція на складі не дуже користується попитом через високу ціну, яка обумовлена великою собівартістю.

Оскільки на ЗАТ «Укррос - ЦІТ» існує дві великі проблеми – проблема збуту та оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути основну увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою або із знижкою, потрібно знижувати собівартість продукції.

Негативно характеризує підприємство показник оборотності дебіторської заборгованості. Керівництву треба звернути на це увагу і з’ясувати причини такого становища.

Зміни, що відбулись в структурі дебіторської заборгованості, свідчать про погіршення розрахункової дисципліни в бік погіршення платоспроможності, що може бути викликано проблемами пов’язаними з оплатою продукції (робіт, послуг) Товариства або активним наданням споживчого кредиту покупцям, тобто відволіканням частини поточних активів та іммобілізації частини оборотних засобів із виробничого процесу. Підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться. Наявність заборгованості дебіторів спричиняє фінансові труднощі, оскільки підприємство може відчувати нестачу фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати та інше.

Нами було виявлено основні фактори, які мають вагомий вплив на рентабельність продаж за допомогою багатофакторного аналізу.

Для акціонерного товариства досить важливим питанням є управління дебіторською заборгованістю як на стадії формування дебіторської заборгованості, так і на стадії її інкасації. Управління цим процесом передбачає прийняття управлінських рішень щодо протилежних процесів: зменшення безнадійної дебіторської заборгованості з одного боку, і зростання обсягів реалізації — з іншого.

Вкрай необхідне впровадження нової техніки, технологій, автоматизації виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги витрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

На мій погляд, для стабілізації фінансового положення закритого акціонерного товариства «Укррос - Центр Інформаційних технологій» необхідно обрати цільові найбільш ефективні заходи, необхідні для конкретного випадку. Зокрема: перегляд поточної стратегії діяльності Товариства, збільшеним доходів, зниження витрат, продаж активів, комбіновані зусилля. На нашу думку, окрім вищезгаданих заходів фінансової стабілізації промислового виробництва слід також включити тактичні прийоми для поліпшення фінансового стану акціонерного товариства (використання акредитивної форми розрахунків, використання послуг банків по факторинговому обслуговуванню, використання лізингових операцій).

Таким чином, практичне застосування запропонованих заходів стабілізації виробництва на основі проведеного дослідження буде сприяти успішному вирішенню завдань фінансової стабілізації та стійкості ЗАТ «Укррос - ЦІТ» на сучасному етапі розвитку економіки.

Також було запропоновано інтегральний підхід перспектив розвитку фінансового стану підприємства. Увага до побудови моделі діагностування пояснюється тим, що результати дослідження фінансового потенціалу Товариства дають більше уявлення щодо перспектив розвитку акціонерного товариства шляхом виявлення тенденцій змін інтегрованих показників. Такий підхід дає змогу також прогнозувати кризовий стан і банкрутство.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.

Для того щоб з допомогою потенціалу управління привести рушійні сили економічного поля в дію, на акціонерному товаристві повинен існувати налагоджений механізм перетворення наявних можливостей в результати діяльності. Розробка такого механізму пов'язана з подоланням кризового стану, припиненням спаду, стабілізацією ситуації, виживанням у скрутних умовах і уникненням банкрутства. Саме тому на ЗАТ «Укррос –ЦІТ» постала необхідність запровадження нового підходу до управління. Комплексний підхід до управління дасть можливість проводити гнучку політику, здатну пом'якшити негативні наслідки загального спаду.

Головним завданням на перспективу для закритого акціонерного товариства є розробка рекомендації щодо запобігання кризових ситуацій в роботі підприємства та пропозиції заходів щодо їх фінансової стабілізації.

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі в Україні відіграє об'єктивний аналіз фінансового стану підприємств, провадження принципів фінансового менеджменту на високому рівні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення