Дипломна робота «Місцеві податки та збори», 2006 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 15.10.2007 18:24 · від asaxu · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Місцеві податки та збори як основне джерело формування місцевих бюджетів 1.1. Місцеві бюджети та основні джерела їх формування 1.2. Місце і роль податкових надходжень 1.3. Законодавче регулювання надходжень до місцевих бюджетів Розділ 2. Аналіз місцевих податків та зборів у формуванні дохідної частини бюджету 2.1. Аналіз дохідної частини бюджету м. Вінниця 2.2. Аналіз надходжень місцевих податків та зборів до бюджету м. Вінниця Розділ 3. Шляхи удосконалення місцевих податків і зборів та надходжень до місцевих бюджетів 3.1. Удосконалення та підвищення ефективності доходів місцевих бюджетів 3.2. Шляхи та напрями удосконалення місцевого оподаткування в Україні Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Практичне дослідження процесу формування місцевих бюджетів довело, що на сьогоднішній день місцеві органи влади не володіють достатніми фінансовими ресурсами для організації управління економікою і соціальною сферою на своєму рівні, а податки хоч і є основним джерелом наповнення місцевого бюджету у м. Вінниця, але у фіскальній сфері накопичено численні суперечності, які заважають ефективному функціонуванню системи оподаткування. Це обумовлено цілою низкою обставин:

- високими рівнем концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті країни, що знижує значення регіональних і місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих для населення задач (власні доходи бюджету м. Вінниця становлять в середньому лише 9,3% від усіх доходів бюджету);

- домінуючою роллю доходів у структурі надходжень коштів до місцевого бюджету і низькою часткою закріплених за територіями податкових платежів (частка загальнодержавних регулюючих податків і зборів становить 65,9 – 68,9% у загальній структурі доходів бюджету м. Вінниця, в той час як місцеві лише 3 - 6%);

- діючою практикою формування місцевих бюджетів, при якій збережений поки що в своїй основі механізм централізованого встановлення нормативів відрахувань від доходів бюджету м. Вінниця, хоча вони й знаходяться у протиріччі з принципами бюджетної децентралізації;

- тенденцією встановлення видатків униз по бюджетній системі без відповідного підкріплення дохідними джерелами, що призводить до дотаційності бюджету м. Вінниця (частка трансфертів в доходах бюджету м. Вінниця складає в середньому 18,7%).

Основними причинами незначної питомої ваги місцевих податків і зборів в доходах бюджету м. Вінниця є:

- відміна справляння Готельного збору, який приносив досить вагомі надходження до місцевого бюджету (всередньому 400000 грн. в рік);

- адміністрування місцевих зборів витрати на адміністрування яких перевищують надходження від них до бюджету (гастрольний збір, збір за право проведення кіно- та телезйомок, збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей, частка яких в доходній базі бюджету міста Вінниця є досить назначною);

- переміщення податкового тягаря на все більш вузький сектор

та коло платників податків. У результаті безпрецедентної нерівно

мірності фіскального навантаження на різні групи суб'єктів господарювання створюється суттєвий податковий тиск. Це супроводжується масовим наданням податкових пільг, що, в свою чергу, формує масове небажання інших суб'єктів господарювання сплачувати податки (зокрема плата за землю приносить надходження до бюджету м. Вінниця всередньому в розмірі 16 млн.грн. в рік, а розмір пільг по даному виду платежів складає 5 млн.грн., що становить 31,1% надходжень плати за землю до місцевого бюджету);

Таким чином, аналіз проблем функціонування місцевого бюджету дає змогу зробити висновки щодо здійснення заходів, спрямованих на покращання умов формування місцевих бюджетів.

По-перше, необхідно чітко розподілити компетенції щодо розв’язання конкретних завдань між центральними органами влади і органами регіонального та місцевого самоврядування, і поступово здійснювати перехід до децентралізації державних фінансів. Так, на державному рівні (за рахунок коштів державного бюджету) повинні фінансуватися лише ті видатки, котрі пов’язані з забезпеченням загальнодержавних потреб: оборона країни, утримання законодавчої і виконавчої влади, розвиток фундаментальної науки, структурна перебудова економіки. Фінансові ж проблеми місцевого рівня раціонально вирішувати за рахунок коштів відповідних бюджетів.

У зв’язку з цим необхідно розподілити джерела податкових надходжень між центральними і місцевими владами в жорсткій ув’язці з виконуваними ними функціями, що повинно знайти своє відображення у законодавстві про місцеве самоврядування. До місцевих, зокрема, можна було б віднести помайнові податки, податок на землю, податок на промисел, збір за забруднення навколишнього середовища, а можливо – і податок з доходів фізичних осіб. У всякому випадку за рахунок власних податкових джерел місцеві органи влади повинні фінансувати до 60-80 % своїх потреб.

По-друге, необхідно вдосконалити механізм міжтериторіального фінансового вирівнювання. Практика показала, що такий метод регулювання місцевих бюджетів як вилучення надлишків бюджетних коштів до бюджету вищого рівня та застосування індивідуальних підходів до встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів має багато недоліків: він не тільки негативно виливає на дохідну базу місцевих бюджетів, а й позбавляє місцеві органи влади стимулів до збільшення своїх доходів. Спираючись на зарубіжний досвід, необхідно створити спеціальні бюджетні фонди фінансового вирівнювання територій. А перерозподіл доходів між бюджетами одного рівня доцільно було б здійснювати з урахуванням податкової сили територій та мінімального рівня, до якого повинні вирівнюватись фінансові можливості цих територій. Тому вже сьогодні назріла необхідність визначення обґрунтованого нормативу бюджетної забезпеченості кожної області, району, міста з урахуванням економічного, соціального, природного й екологічного стану відповідних територій. Існування таких показників дасть змогу визначити реальний розмір фінансових ресурсів для задоволення необхідних потреб регіонів, а також значно вдосконалити процедуру бюджетного планування.

Подолання комплексу структурних проблем податкової системи стосовно місцевого оподаткування є ключовим завданням раціоналізації податкової системи, яка забезпечує підвищення дохідної бази місцевих бюджетів. Процес проблем системи оподаткування включає багато взаємопов'язаних завдань, які досить чітко поділяються на окремі напрями, що характеризуватимуть нову структуру податкової системи:

1) ліквідація другорядних у фіскальному плані податків;

2) пошук альтернативних об'єктів оподаткування;

3) реформування окремих податків.

Розширення податкової бази місцевого оподаткування в м. Вінниця має здійснюватись за рахунок таких основних чинників:

- значне піднесення фіскальної ролі місцевих податків і зборів;

- відновлення таких місцевих зборів як готельний збір надходження від якого становили вагому частку у доходній базі місцевого бюджету;

- скасувати місцеві збори, витрати на акумуляцію яких вищі, ніж надходження (гастрольний збір, збір за право проведення кіно- та телезйомок, збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей);

- розширити в розумних межах (з урахуванням реальних можливостей, умов м. Вінниця, а також набутого досвіду, в тому числі й історичного) як переліку місцевих податків і зборів, так і повноважень органів місцевого самоврядування щодо їх запровадження і справляння;

- надання статусу місцевих окремим загальнодержавним податкам і зборам, які здатні забезпечити поступлення коштів, достатніх для фінансування місцевих потреб;

- розвиток місцевих податків і зборів, які відображають політику органів місцевого самоврядування в галузі зайнятості, соціального захисту населення, охороні навколишнього природного середовища;

- перенести тягар місцевих податків і зборів на місцевих жителів, бо в цьому випадку місцеві органи державного управління нестимуть відповідальність перед ними, а отже, ефективніше надаватимуть суспільні блага та послуги;

- одержувачі послуг місцевих органів управління мають вносити плату за такі послуги, якщо споживання цих послуг є конкурентним і може бути обмежене тими, хто платить. Плата за споживання послуг, яка мас на меті покриття витрат на їх надання, дозволяє підвищити ефективність надання суспільних послуг місцевими органами державного управління. При цьому розміри місцевих зборів не повинні виходити за межі покриття витрат на послуги, за які вони стягуються;

- важливо, щоб видатки на адміністрування та забезпечення дотримання платниками правил добровільної сплати місцевих податків були невисокими;

Аналізуючи всі ці вимоги, можна дійти висновку, що податкова реформа має відбуватися еволюційним шляхом. Кардинальна реформа податкової системи у найближчий час недоцільна через відсутність:

- реальних умов здійснити відчутне і швидке зниження податкового навантаження;

- впевненості, що вивільнені внаслідок зменшення податкового

навантаження кошти будуть спрямовані на виробничі потреби;

- адекватності між отриманими вигодами та втратами (матеріальними і моральними), що виникнуть внаслідок реалізації податкових змін;

- умов для запобігання ухиленням від сплати податків;

- виваженої державної політики видатків.

Виходячи з вище викладеного, доцільно реформування податкової системи проводити поетапно.

Нова структура податкової системи повинна забезпечити достатній рівень надходжень до бюджету та сприятиме розвитку економіки України.

Таким чином, вирішення цих та інших проблем стосовно формування і використання місцевих бюджетів в значній мірі визначило б розширення економічної самостійності м. Вінниця. Адже те, наскільки воно політично незалежне і фінансово забезпечене, справляє істотний вплив на формування демократичних, ринково орієнтованих систем і підвищує шанси на успіх реформ.

Місцева влада часто постає перед необхідністю робити непростий вибір місцевих податків, цілей, на які будуть спрямовані її видатки, та методів управління і стимулювання процесів економічного розвитку. З цієї причини фінансування і формування бюджету місцевої влади є однією з найважливіших сфер державних фінансів, і тому потребує свого подальшого дослідження та пошуку нових підходів до реформування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Аналітичний та синтетичний облік місцевих податків та зборів — Сопко В.В.