Курсова робота «Оборотний капітал підприємства, аналіз і оцінка продуктивності його використання», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 09.10.2007 10:44 · від Юля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність, місце і роль оборотного капіталу у забезпеченні фінансово-господарської діяльності підприємств 2. Фінансово-економічна характеристика діяльності ВАТ «Полтавський тепловозоремонтний завод» та постановка аналітичної роботи на ньому 3. Аналіз структури та динаміки, джерел формування оборотного капіталу ВАТ «Полтавський тепловозоремонтний завод 3.1. Аналіз структури та динаміки оборотного капіталу ВАТ «Полтавський тепловозоремонтний завод» 3.2. Аналіз джерел формування оборотного капіталу ВАТ «Полтавський тепловозоремонтний завод» 4.Аналіз ефективності використання оборотного капіталу ВАТ «Полтавський тепловозоремонтний завод» 5.Шляхи покращення ефективності використання оборотного капіталу ВАТ «Полтавський тепловозоремонтний завод» Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Підсумовуючи все вищесказане у курсовій роботі, можна сказати, що

оборотний капітал – це фінансові ресурси виробничих підприємств, які інвестуються ними на формування оборотних активів з метою отримання прибутку, перебуваючи в постійному кругообороті, переходять з однієї функціональної форми в іншу і можуть бути перетворені в кошти протягом одного року або одного операційного циклу, забезпечуючи тим самим безперервність процесу господарської діяльності. Від раціональності його розміщення та ефективності використання залежать процес матеріального виробництва, фінансові результати та фінансова стійкість підприємства.

Щодо досліджуваного підприємства, то протягом 2003 – 2005 років відбулося збільшення середньорічної вартості майна та капіталу з 58345,05 тис.грн. до 82076,10 тис.грн., що свідчить про розширення обсягів виробництва та збільшення виробничих можливостей підприємства і заслуговує позитивної оцінки. Відбулися зміни і у структурі майна заводу, а саме: вартість основних засобів у 2004 році проти 2003 зменшилась на 8575,40 тис.грн., а у 2005 році проти 2004 збільшилась на 5708,80 тис.грн. ВАТ ТРЗ має досить застарілі та зношені основні засоби і дуже повільними темпами їх оновлює. Середньорічна вартість оборотних активів постійно збільшується. Так, протягом 2003-2005 років вона збільшилась на 25674,95 тис.грн., або на 197,40%. Зростання середньорічної вартості оборотних активів викликано нарощуванням обсягів реалізації протягом періоду, що аналізується.

Протягом досліджуваного періоду збільшилась середньооблікова чисельність працівників на 44 особи, спостерігалося також підвищення середньомісячної заробітної плати з 546,29 грн. у 2003 році до 1092,57 грн. у 2005 році.

За період, що аналізується збільшився чистий дохід від реалізації продукції з 50020,10 тис.грн до 120255,30 тис.грн., але при цьому слід відмітити, що у 2005 році чистий дохід зростав меншими темпами, ніж собівартість продукції, що призвело до зменшення суми отриманого у 2005 році чистого прибутку.

Значною мірою діяльність підприємства залежить від забезпеченості його оборотним капіталом. Як узагальнюючі, підсумкові результати аналізу оборотного капіталу ВАТ “Полтавський тепловозоремонтний завод” можна виділити наступні висновки:

1. Становище оборотних активів у структурі майна є панівним. Їх питома вага у загальній вартості майна постійно збільшується з % у 2003 році до 65,25% у 2005 році. Середньорічна вартість оборотних активів збільшилась з 26413,80 тис.грн. у 2003 році до 52088,75 тис.грн. у 2005 році.

2. Найбільш питому вагу у структурі оборотного капіталу ВАТ ТРЗ складають розрахунки з дебіторами та інші оборотні активи (54,59 %; 65,29 % та 55,49 % відповідно по роках 2003, 2004, 2005).

3. Питома вага дебіторської заборгованості за товари має тенденцію до зменшення і складає у 2003 році – 40,68% питомої ваги загальної вартості оборотних актитвів, у 2004 – 32,86%, у 2005-25,55%, але це відбувалося за рахунок появи заборгованості з бюджетом та за виданими авансами, а сума цієї заборгованості мала тенденцію до зростання і залишається досить значною, що свідчить про труднощі в реалізації виробленої продукції.

Як вже зазначалося вище, у 2004 та 2005 роках виникла дебіторська заборгованість за виданими авансами, яка складає 27,56% та 23,72% у загальній вартості оборотних активів.

Інші статті розрахунків з дебіторами через їх малий розмір мали порівняно незначний вплив на структуру оборотного капіталу.

4. Питома вага запасів у загальній сумі оборотних активів є значною і складає 44,79%; 33,28%; 37,65% відповідно у 2003, 2004, 2005 роках. Слід зазначити, що основною складовою частиною запасів у 2003-2004 роках є виробничі запаси, що пов’язано з характером діяльності підприємства. Їх розмір у 2004 році порівнянні з 2003 роком збільшився на 1758,2 тис.грн. і склав 6907,1 тис.грн., а питома вага зменшилась на 4,14 п.п. У 2005 році проти 2004 відбулося зменшення суми виробничих запасів на 1756,4тис.грн., а питома вага зменшилась на 6,3п.п. і складала 8,8% загального обсягу оборотних активів заводу.

Незавершене виробництво у загальному обсязі оборотних активів становить 15%, 8,32% та 9,61% відповідно по роках 2003, 2004 та 2005. Протягом періоду, що аналізується відбувалося збільшення обсягів незавершеного виробництва з 4013,3 тис.грн. до 5620,6 тис.грн

Готова продукції за 2003-2005 роки збільшився з 2799,9 тис.грн. до 11227,6 тис.грн. Це свідчить про нагромадження продукції на складі, разом с тим завод платить витрати по зберіганню готової продукції, пов’язаних зі складськими витратами. Аналогічну ситуацію маємо і з товарними запасами.

5. Розмір грошових коштів ТРЗ невеликий, питома вага найбільш ліквідної частини оборотних активів у їх загальній вартості зростала протягом 2003-2005 років з 0,61% до 6,83%. У 2005 році завод придбав акції іншого підприємства за аналогічною сферою діяльності на суму 122,4 тис.грн. Збільшення частки грошових коштів у складі оборотних активів є позитивним показником у фінансово-господарській діяльності ВАТ.

Питома вага витрат майбутніх періодів у вартості оборотних активів ВАТ “Полтавський тепловозоремонтний завод” є незначною і не перевищує 0,03%. За період, що аналізується вартість витрат майбутніх періодів збільшилась з 2,9тис.грн. до 19,5 тис.грн.

Отже, у структурі оборотного капіталу ВАТ ТРЗ в 2003 – 2005 роках відбулись не надто серйозні зміни. Розрахунки з дебіторами та запаси зберегли вагому частку у його структурі.

7. Основним джерелом формування оборотних активів заводу був власний оборотний капітал. Так, у 2003 році власний оборотний капітал становив – 15334,6 тис.грн, у 2004 – 25124,8 тис.грн., у 2005 - 28990,8 тис.грн. Але хоча і відбувається збільшення розмірів власного оборотного капіталу, його питома вага в загальній сумі джерел формування має тенденцію до зниження (частка власного оборотного капіталу у формуванні оборотних активів складала 57,32%, 54,98% і 49,55% відповідно по роках 2003, 2004, 2005). Це свідчить про те, що збільшується питома вага та обсяги позикових коштів у формуванні оборотних активів ВАТ. Розмір позикових коштів у 2004 році проти 2003 збільшився на 9159,4 тис.грн. (2,34 %), а у 2005 році проти 2004 на 8940,1 тис.грн. (5,43%). Збільшення частки позикових коштів є негативною тенденцією, так як збільшується фінансова залежність підприємства від зовнішніх джерел формування.

Слід зазначити, що підприємство мало довгострокові зобов’язання у виді відстрочених податкових зобов’язань у 2004 році на суму 500,7 тис.грн, у 2005 році – на 84,8 тис.грн. та короткострокові кредити банків у 2003 році на суму – 335,5 тис.грн, у 2004 – на 5250,8 тис.грн., у 2005 – на 1121,2 тис.грн. Зменшення цих пунктів є позитивним моментом у діяльності ВАТ (підприємство своєчасно розраховується за короткостроковими кредитами та має хороші стосунки з банком).

Векселі видані займають незначну частку у залучених коштах. Але їх питома вага у джерелах фінансування оборотних активів зростає з 0,2% у 2003 році до 0,6% у 2005 році, а сума з 52,4 тис.грн. до 350,8 тис.грн., що свідчить про нестачу грошових коштів у заводу для розрахунків за товари і послуги.

Немаловажним джерелом формування оборотних активів є також і кредиторська заборгованість. У 2003 році кредиторська заборгованість становила 41,23% загальної суми оборотного капіталу заводу, що дорівнює 11029,6 тис. грн., у 2003 році – 32,32%, або 14825,4 тис.грн., у 2005 році – 47,79%, або 28311,0 тис.грн. Збільшення розмірів кредиторської заборгованості пов’язане зі збільшенням розмірів дебіторської заборгованості.

Таким чином, протягом 2003-2004 років оборотний капітал був в основному сформований за рахунок власних коштів, а у 2005 році за рахунок позикових коштів, більшу частину яких склала кредиторська заборгованість.

8. Показники ефективності використання оборотного капіталу у 2005 році порівняно із 2004 роком змінились у певних напрямках: погіршення фондовіддачі оборотних активів відбулось за рахунок того, що темпи росту середньорічного розміру оборотних активів нижче темпів росту виручки від реалізації, а збільшення середньорічного розміру оборотних активів вплинуло на збільшення виручки. Взаємодія цих факторів і призвела до збільшення виручки.

Рентабельність оборотних активів заводу також знизилась. Це відбулось за рахунок зменшення фінансового результату діяльності підприємства.

Під впливом збільшення розміру оборотних активів та зниження рентабельності оборотних активів чистий прибуток заводу знизився.

Зменшення інтегрального показника свідчить про неефективне використання оборотного капіталу тепловозоремонтного заводу у 2005 році.

9. Аналізуючи показники оборотності оборотного капіталу, зробимо наступні висновки про те, що у 2003 році оборотний капітал проходив всі стадії кругообороту за 190,19 днів, у 2004 – за 168,53 днів, у 2005 - за 155,94 дня. Отже оборотність оборотного капіталу за період 2003-2005 років прискорилась. Це пояснюється тим, що темпи росту виручки вищі ніж темпи росту середніх залишків оборотних коштів.

Коефіцієнт оборотності збільшився з 1,89 до 2,31 раз, а коефіцієнт закріплення оборотних активів навпаки зменшився з 0,528 до 0,433.

Прискорення оборотності призвело до вивільнення оборотних коштів з обороту. Так, у 2004 році вивільнення складало 4637,76 тис.грн., у 2005 році – 4205,56 тис.грн.,

З вищесказаного можна зробити висновок, що головним завданням при здійсненні фінансово-господарської діяльності заводу є збільшення частки власного оборотного капіталу у загальній його сумі.

Збільшення питомої ваги власного оборотного капіталу ВАТ “Полтавський тепловозоремонтний завод” повинно проходити в контексті вирішення завдань стратегії управління оборотним капіталом. Досягненню поставленої нами основної мети покращення стану оборотних активів заводу сприятиме подальше прискорення їх оборотності та більш активне формування виробничих запасів за рахунок власних джерел капіталу.

Для більш ефективного використання оборотного капіталу заводу потрібно, по-перше, оптимізувати розмір оборотних активів, які обслуговують господарські потреби товариства, шляхом нормування обсягів окремих груп обігових активів; по-друге, дослідити кожний етап кругообороту активів для визначення понаднормативних активів, активів, що не використовуються в господарському обігу або приносять збитки; по-третє, розробити програми ліквідації виявлених активів та вивільнення грошових коштів, що в них вкладені.

Підприємство має велику дебіторську заборгованість, що має негативний вплив на фінансовий стан підприємства, оскільки значна частина грошових коштів вилучається з обігу. Тому ВАТ ТРЗ необхідно проводити всебічну оцінку партнерів підприємства, яким надається комерційний або споживчий кредит, з точки зору їх надійності як дебіторів; визначати максимальну суму боргу, який надається одному дебітору; використовувати різні форми забезпечення боргових зобов’язань; юридично оформлювати всі документи, що регламентують взаємовідносини з дебіторами, їх обов’язки щодо обсягів, термінів та умов повернення боргу. Необхідно проводити постійний контроль за ходом погашення заборгованості окремими дебіторами, їх оперативне інформування про порушення термінів проведення розрахунків. За несвоєчасне проведення розрахунків було б доцільно застосовувати штрафні санкції.

Робота управлінського апарату заводу повинна передбачати підвищення ефективності використання оборотного капіталу шляхом додержання раціональних пропорцій в його структурі, а також здійснення заходів, спрямованих на підвищення прибутку від основної діяльності. В цьому повинно допомогти ефективне управління та планування оборотних активів.

Як зазначалось, основними напрямками в цій роботі є збільшення обсягів діяльності при одночасному прискоренні оборотності оборотних активів, виявлення незадіяних активів та їх реалізація або здача в оренду, раціональне використання власного оборотного капіталу, недопущення його вилучення в необоротні активи, прострочену і нереальну до стягнення дебіторську заборгованість.

Вирішення такого завдання ВАТ “Полтавський тепловозоремонтний завод”, як найбільш раціональне використання оборотного капіталу при ефективній аналітичній та плановій роботі, буде сприяти його фінансовій стабілізації і підвищення ефективності поточної фінансово-господарської діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення