Дипломна робота «Правове становище антимонопольних органів: сучасний стан та проблеми вдосконалення», 2017 рік

З предмету Право · додано 30.05.2017 16:37 · від Alinka · Додати в закладки
150 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Правові основи правового становища антимонопольних органів 1.1. Історія становлення та розвитку антимонопольних органів в Україні. 7.1.2. Завдання та функції сучасних антимонопольних органів в Україні. 16.1.3. Система антимонопольного законодавства. 22 Розділ 2. Система антимонопольних органів та її характеристика 2.1. Органи державного регулювання відносин економічної конкуренції в Україні. 32.2.2. Структура, повноваження та організація діяльності Антимонопольного комітету України. 36.2.3. Компетенція територіальних відділень Антимонопольного комітету України. 48. Розділ 3. Порядок розгляду антимонопольними органами справ про порушення антимонопольного законодавства 3.1. Підстави для початку розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства. 56.3.2. Характеристика правового становища осіб, що беруть участь у справі про порушення антимонопольного законодавства. 61.3.3. Процедура розгляду справи про порушення антимонопольного законодавства. 65.3.4. Рішення у справах про порушення антимонопольного законодавства, його оскарження та виконання. 73. Висновки. 80 Список використаних джерел. 84

Висновок

У результаті дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства України та практики його застосування, теоретичного осмислення низки наукових праць, були виокремлені особливості правового статусу Антимонопольного комітету України, шляхи вдосконалення правового регулювання його діяльності, а також обґрунтуванні напрями розвитку відповідного законодавства. Сформульовано ряд пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вирішення окресленого завдання.
Контроль за дотриманням конкурентного законодавства, запобігання, виявлення і припинення його порушень, контроль за економічною концентрацією є головними завданнями діяльності антимонопольних органів з огляду на історичний розвиток антимонопольних органів України. Виконання цих завдань вимагає застосування комплексного підходу, що ґрунтується на поєднанні методів економічного і правового аналізу, за допомогою яких, зокрема, встановлюється наявність монопольного становища на певному ринку, ущемлення чи обмеження прав субʼєктів господарювання, впливу на конкуренцію, обсяг відповідальності за протиправні дії, санкції щодо порушників законодавства в сфері економічної конкуренції тощо.
Метою державного захисту конкуренції в Україні є створення умов для розвитку та ефективного функціонування системи ринкової економіки шляхом запобігання та припинення будь-яких дій, які завдають чи можуть завдати шкоди конкуренції. Забезпечення функціонування дієвої та ефективної системи захисту конкуренції на ринку не виключає застосування владно-регулюючих і примусових заходів державного управління, проте, в сфері конкуренції вони мають додатковий характер і використовуються лише у разі виявлення порушень встановленого державою конкурентного режиму.
На нашу думку, обґрунтованим видається визначення системи антимонопольних органів як сукупності самостійних, відокремлених структурних підрозділів, наділених певним колом прав та обовʼязків (повноваженнями), які виконують їх в межах наданої їм компетенції. Система антимонопольних органів є складовою апарату державного управління, а діяльність Антимонопольного комітету України та його органів в сфері здійснення регулювання конкуренції є різновидом господарсько-управлінської діяльності, яка полягає у практичному здійсненні функцій державного регулювання господарських відносин в Україні.
Необхідним було б на законодавчому рівні визначити систему органів державного управління, провести розподіл повноважень з метою усунення дублювань повноважень, а також запровадити систему особистої та колегіальної відповідальності посадових осіб органів державного управління за рішення, що приймаються в сфері економічної конкуренції.

Функціями Антимонопольного комітету України є напрямки його діяльності, що характеризуються однорідністю та цільовою спрямованістю. Компетенцією Антимонопольного комітету України є сукупність юридично встановлених повноважень (прав і обовʼязків), що визначають його місце в системі органів влади та коло суспільних відносин, у яких Антимонопольний комітет України юридично компетентний. Антимонопольний комітет України – це специфічний орган, який повинен бути незалежним для того, щоб бути обʼєктивним та уникнути упередженості у своїй практичній діяльності.
Напрямками можливого використання в Україні позитивного світового досвіду діяльності антимонопольних органів названо вдосконалення контрольних та юрисдикційних повноважень компетентних державних органів щодо захисту економічної конкуренції. При вдосконаленні чинного законодавства перевага має надаватись контрольним та юрисдикційним процедурам, здійснюваним Антимонопольним комітетом України у звʼязку із оперативністю їх провадження та високою результативністю.
На нашу думку, процедуру розгляду справи про порушення антимонопольного законодавства можна визначити як певну систему обовʼязкових процесуальних дій, які проводяться антимонопольним органом, і спрямовані на встановлення обʼєктивної істини у справі.
Розгляд справ про адміністративні порушення антимонопольного законодавства має свої особливості, які дозволяють стверджувати, що зазначене провадження посідає особливе місце серед інших адміністративних процедур. Виокремлено три особливості названої процедури.
Перша особливість стосується кола субʼєктів, які уповноважені розглядати справи про порушення антимонопольного законодавства: суди і Антимонопольний комітет України та його органи. Проблемою є те, що чинне законодавство чітко не визначає, в яких випадках справа про адміністративне порушення антимонопольного законодавства має розглядатися судами, а в яких – Антимонопольним комітетом України або його структурними підрозділами. Вважається, що всі справи про адміністративні порушення антимонопольного законодавства мають вирішувати Антимонопольний комітет України та його органи, а оскаржувати рішення, прийняте Антимонопольним комітетом України та його органами, слід до суду. Така система має забезпечити найбільш ефективний, повний, обґрунтований та обʼєктивний розгляд справи про адміністративне правопорушення у відповідній сфері.
Друга особливість проявляється в процедурі розгляду справи. Якщо субʼєктом розгляду є суд, то процедура розгляду буде судовою зі всіма притаманними такій процедурі ознаками, якщо ж субʼєкт розгляду є структурним підрозділом Антимонопольного комітету України, то розгляд буде здійснюватися у позасудовому порядку.
Третьою особливістю є неоднакове нормативне врегулювання судового та позасудового порядку розгляду зазначеної категорії справ.
Для вдосконалення правового становища антимонопольних органів пропонуємо внести зміни до чинного законодавства України, а саме:
1. Викласти ч. 6 ст. 221 Закону «Про Антимонопольний комітет України» в такій редакції: «За розголошення комерційної таємниці працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 20 до 80 мінімальних розмірів оплати праці»;
2. Викласти п. 4 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у такій редакції: «Третьою особою є особа, залучена до участі у справі у звʼязку з тим, що рішення може суттєво зачепити її права та інтереси, охоронювані цим Законом. Третя особа може виступати на стороні заявника, або на стороні відповідача. Про визнання третьою особою органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження, про що повідомляються особи, які беруть участь у справі»;
3. Викласти ч. 1 ст. 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у такій редакції: «Заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у 30-денний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 150 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?