Дипломна робота «Управління кредитним портфелем комерційного банку», 2016 рік

З предмету Фінанси · додано 17.01.2017 18:35 · від Глонті Ірина Миколаївна · Додати в закладки
165 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади управління кредитним портфелем комерційного банку. 1.1. Сутність та види кредитного портфелю банку. 1.2. Нормативно-методологічні аспекти управління кредитним портфелем комерційного банку. 1.3. Методичні підходи щодо аналізу якості та оцінки ефективності управління кредитним портфелем банку. Висновки до розділу 1. Розділ 2. Оцінка ефективності управління кредитним портфелем пат кб «приватбанк». 2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ КБ «Приватбанк». 2.2. Аналіз кредитного портфелю банку. 2.3. Оцінка якості кредитного портфелю ПАТ КБ «Приватбанк». Висновки до розділу 2. Розділ 3. Напрями удосконалення управління кредитним портфелем пат кб «приватбанк». 3.1. Удосконалення політики управління кредитним портфелем банку ПАТ КБ «Приватбанк». 3.2. Прогнозування ефективності кредитного портфелю ПАТ КБ «Приватбанк. 3.3. Формування стратегії управління кредитними операціями банку. Висновки до розділу 3. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.

Висновок

Досліджуючи сутність кредитного портфеля банку було визначення три основні наукові підходи щодо трактування цього поняття. Так, науковці першого наукового підходу розглядають кредитний портфель як сукупність виданих позичок, тим самим враховують лише здійснення кредитної операції. Другий підхід, щодо трактування сутності кредитного портфеля, розглядають його значення у масштабах загальної діяльності банківської установи, як дієвий інструмент управління активами. Третій підхід відображає значення проведення кредитних операцій на макрорівні, тобто розгадається значення кредитного портфелю не тільки на рівні банку, а й на загальнодержавному рівні.
Дослідивши наукові підходи щодо трактування сутності кредитного портфеля було сформоване власне визначення. Так, кредитний портфель – це інструмент управління активними операціями банку, метою здійснення яких є підвищення ефективності діяльності, що досягається шляхом надання позичок за різними напрямками кредитування з врахуванням встановлених вимог.
Методичні підходи щодо оцінки ефективності управління кредитним портфелем банку побудовані на врахуванні співвідношення рівня ризику за кредитною операцією та обсягами доходів за нею. При формуванні методики оцінки ефективності управління кредитним портфелем доцільно додержуватися наступної послідовності дій: аналіз доходів за кредитними операціями; оцінку кредитних ризиків та аналіз ефективності управління кредитним портфелем.
В результаті оцінки ефективності управління кредитним портфелем ПАТ КБ «Приватбанк» у 2013-2015 рр. можна зробити наступний висновок. Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (далі ПАТ КБ «Приватбанк») - найбільший універсальний міжрегіональний комерційний банк України, орієнтований перш за все на платіжні операції для населення і юридичних осіб усіх форм власності. Банківський кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового використання. У асортименті послуг ПАТ КБ «Приватбанк» різноманітні кредитні програми як для населення, так і для корпоративних клієнтів. В структурі кредитного портфелю банку кредитний портфель юридичних осіб займав найбільшу питому вагу упродовж всього період дослідження.
Дослідивши стан кредитування ПАТ КБ «Приватбанк» слід відзначити позитивні тенденції, які уособлюють у собі постійне зростання розміру кредитного портфелю банківської установи. У структурі кредитного портфелю банку відбулося у 2015 році зростання частки короткострокових кредитів, що можна пояснити веденням політики мінімізації ризику, адже довгострокове кредитування напряму пов’язане із високими кредитними ризиками, які проявляються у великих збитках у зв’язку з інфляційним забезпеченням відсотків за вкладеними позиками і несвоєчасним поверненням кредитів. Основними видами отриманого забезпечення при кредитуванні юридичних і фізичних осіб виступають грошові кошти, застава нерухомості та інших ліквідних активів, поруки фізичних і юридичних осіб, однак поруки, товари в обороті та майнові права за контрактами не враховуються при розрахунках резерву під зменшення корисності. Якість кредитного портфеля ПАТ КБ «Приватбанк» погіршилася за період дослідження. Так, частка не прострочених та не знецінених кредитів зменшилася на 14,78 п.п. і складає 56,51% станом на 01.01.2016 року проти 71,29% у 2013 році. Значне збільшення частки знецінених кредитів на 13,91 п.п. (з 27,06% у 2013 р. до 40,97% у 2015 р.) в загальній сумі кредитів свідчить про низьку ефективність управління проблемною заборгованістю. Протягом досліджуваного періоду відбулося погіршення структури забезпечення за кредитними операціями ПАТ КБ «Приватбанк», також було встановлено підвищення питомої ваги незабезпечених кредитів.
Захищеність кредитного портфеля від можливих втрат у 2015 році порівняно з попередніми роками знизилася. Так, загальний коефіцієнт забезпеченості позик зріс із 0,561 у 2013 році до 0,683 у 2015 році. Проте рівень даних коефіцієнтів свідчить про недостатнє забезпечення позик. Що стосується збиткових позик, то формально рівень забезпеченості цих позик у звітному періоді був недостатній. Захищеність позик за рахунок створеного в банку резерву на покриття збитків за позиками у звітному періоді знизився на 16,59 п.п. Всі збитки були списані за рахунок резерву. Так, коефіцієнт покриття збитків у 2015 році становив 0.300, а у 2013 році – 0,466. Зазначені тенденції є негативними адже свідчать про підвищення ризиків кредитної діяльності банку. Однак, не зважаючи на деякі негативні зрушення, усі показники, що вказують на прийнятність ризику проведення кредитних операцій комерційним банком, знаходилися у межах встановлених нормативів. ПАТ КБ «ПриватБанк» здебільшого видає кредити, спрямовані на торгівельно-посередницькі цілі, які не потребують ресурсів на великий термін. Більш обережна політика банку стосовно довгострокових кредитів як найбільш ризикованих цілком виправдана. Хоча мали місце і проблеми з повернення кредитів.
На основі проведеного SWOT-аналізу сильних та слабких сторін кредитного портфеля «Приватбанку», можливостей та загроз організації управління кредитним портфелем банку та намічених альтернативних стратегій розвитку банку запропоновано наступні заходи з удосконалення політики управління кредитним портфелем банку: розробка та впровадження гнучкої системи визначення умов кредитування в залежності від економічної ситуації, фінансового стану банку та фінансових можливостей клієнта та визначення в ній ключових умов, що мають певну перевагу над умовами основних конкурентів; визначення жорсткіших вимог до оцінки кредитоспроможності позичальників на основі використання сучасних інноваційних та інформаційних технологій; проведення активно інформаційно-рекламної кампанії в установах та на сайті банку, а також засовах масової інформації з підтвердження доброї репутації банку та оперативного реагування на оприлюднення неправдивої чи дискредитуючої інформації про «Приватбанк», а також поглиблення застосування національно-патріотичних мотивів у документації, інформаційних, рекламних буклетах, корпоративних кольорах банку; розробка програми поглибленої співпраці з надійними постійними клієнтами банку, в тому числі з інших напрямків банківської діяльності; пошук та реалізація можливих напрямків співпраці з надійними банками розвинених країн та розширення кредитування банків ОЕСР; удосконалення процесу використання інформаційних технологій не лише щодо оцінки кредитоспроможності клієнтів банку, а й для моніторингу ситуації в регіонах держави та світі; складання прогнозу динаміки, структури, якості та ризиковості кредитного портфеля банку на основі оптимістичного, реалістичного та песимістичного сценаріїв зміни внутрішнього та зовнішнього середовища «Приватбанк»; організація роботи банку з проблемними позичальниками в використанням запропонованої системи підтримки прийняття рішень; напрацювання алгоритму дій в умовах виникнення кризових ситуацій у благополучних та стабільних регіонах та ознайомлення з ним персоналу банку в рамках підвищення кваліфікації працівників фінансової установи.
Окремої уваги при вирішенні проблем якості кредитного портфеля приділено питання щодо загальної суми кредитного забезпечення. Обумовлюється це тим, що під час видачі кредитів під заставу кредитор бере на себе великі ризики. З одного боку, заставні кредити варто вважати захищеними від ряду ризиків, проте з іншого боку – при видачі значної суми коштів позичальнику банківська установа отримує в заставу (іпотеку) певне майно, яке за час дії кредитної угоди може втратити свою ліквідність. Управління проблемними кредитами банку потребує адекватної оцінки якості кредитного портфеля. З цією метою побудовано модель оцінки якості кредитного портфеля банку шляхом розрахунку інтегрального показника за допомогою бальної системи скорингової оцінки груп показників якості кредитоспроможності позичальника та якості забезпечення кредиту з коригуванням суми балів на показник DPD відповідно до моделі ранжування прострочених кредитів «DPD credit ranging». Запропонована модель дає можливість отримати як кількісні, так і якісні характеристики кредитного портфеля банку.

Коментар модератора

Дана робота є авторською — її текст унікальний, містить посилання на використану літературу. Робота є повнотекстовою, відповідає темі та змісту, містить всі перелічені додатки та здана на високу позитивну оцінку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 165 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали