Дипломна робота «Номінація в індустрії моди xx-xxi ст.», 2016 рік

З предмету Філологія · додано 02.12.2016 20:48 · від Юлия · Додати в закладки
165 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Загальні риси номінації.6 1.1. Номінація як спосіб утворення нових лексичних одиниць.6 1.2. Предмет теорії номінації, її структура та функції.7 1.2.1. Засоби номінації.8 1.3. Типи номінації.9 1.3.1. Автономна та неавтономна номінації.10 1.3.2. Первинна і вторинна номінація.11 1.3.3. Концептуальні засади поняття вторинна номінація.12 1.3.4. Запозичена номінація.14 Висновки до першого розділу.15 Розділ 2. Особливості англійської лексики моди хх-ххі століть.16 2.1. Лексико-семантичне поле «fashion».17 2.2. Неологізми у фешн-індустрії.21 2.3. Запозичення в лексиконі індустрії моди.24 2.4. Особливості деривації лексики моди.26 Висновки до другого розділу.32 Розділ 3. Лексико-морфологічний аналіз номінацій індустрії моди на матеріалі сучасних видань.33 3.1. Специфіка мови журналів Vogue, Vanity Fair та Harper’s Bazaar.35 3.2. Морфологічні особливості номінації в індустрії моди.41 3.3Лексичні особливості сучасних фешн- текстів.46 Висновки до третього розділу.48 Висновки. 49 Список використаної літератури.52 Додаток. 50

Висновок

В даній роботі було здійснено дослідження номінацій англійської мови в індустрії моди, шляхів їх утворення, загальномовних особливостей та класифікації. Для досягнення цієї мети було виконано низку завдань, а саме здійснено огляд теми на основі теоретичних матеріалів та виконано практичне дослідження сучасної лексики у сфері моди на основі друкованих видань та їх он-лайн варіантів.
Теоретично досліджено поняття «номінація», розглянуто можливі визначення цього терміну та його інтерпретацію. Також до уваги було взято особливості предмету, структури, функцій та засобів номінації. В роботі було розглянуто специфіку типів номінації, з урахуванням точок зору різних вчених (Н. І. Мігіріна, Т. А. Журавльова, А. А. Уфімцева, О. О. Тараненко, Н. Д. Арутюнова та ін). Найважливішим критерієм при класифікації типів номінаціє є характер вказання іменем на дійсність, за яким виділяється автономна та неавтономна номінація. Також виділяють первинну та вторинну номінацію. Первинні процеси номінації в сучасних мовах трапляються досить рідко, а вторинна номінація, тобто використання існуючої одиниці в якості імені для нового позначення, слугує засобом поповнення лексичного складу мови.
В другому розділі було розглянуто особливості англійської лексики моди ХХ-ХХІ століть. Особлива увага приділялася лексико-семантичному полю терміну «fashion», проблематиці визначення цього поняття та одиницям, які належать до його близької периферії. Також було здійснено дослідження неологізмів у фешн-індустрії, способів їх творення та специфіки вживання.
Оскільки запозичення є важливим джерелом поповнення англійської лексики моди, в роботі було розглянуто їх варіанти, які перейшли з французької, італійської, іспанською, німецької та інших мов.
Досліджуючи англійську лексику моди не можна не згадати морфологічні способи утворення нових лексичних одиниць, тобто деривацію. У лексиці моди представлені одиниці, утворені за допомогою лінійної (морфологічної, зовнішньої) та нелінійної (внутрішньої) деривації. Крім того, існують деякі випадки оказіональної деривації. До найпродуктивніших лінійних засобів словотвору в лексиці моди належать суфіксація, префіксація та словоскладання. Найважливішими суфіксами є -er та -ing.
Префіксація представлена в соновному одиницями, утвореними за допомогою префіксів over- та under-. Важлтву роль також відіграють префікси латинського та давньогрецького походження (super-, hyper-, ultra- та інші).
До менш продуктивних засобів лінійної деривації належить усічення, при якому ові лексеми утворюються за допомогою відсікання ініціальної частини слова (наприклад tux від tuxedo).
Важливу роль відіграють також копулятивні засоби номінації, такі як словоскладання, яке являє собою поєднання двох основ для набуття нового значення. Найчастіше відбувається уточнення або розширення вихідного значення. До способів деривації також належать телескопія (поєднання ініціальної частини першої основи та кінцевої частини другої основи), акронімізація (поєднання ініціальних частин твірних основ) та редуплікація.
В третьому розділі було здійснено детальне дослідження номінацій індустрії моди в сучасних друкованих виданнях. Для створення повної картини було подано короткий екскурс і особливості становлення журналів моди та лінгвістичну специфіку написання їх текстів.
Для практичного дослідження було обрано три журнали моди: Vogue, Fanity Fair та Harper’s Bazaar, які є флагманами у фешн-індустрії. Вибрані з даних видань номінації моди можна поділити на однокомпонентні (наприклад jorts, jeggings, flats), двокомпонентні (wrap dress, pencil skirt, trench coat ) та багатокомпонентні(mannish-style wide-leg trousers, studded black leather belt). На сьогодні існує тенденція економії мовних зусиль, яка призвела до утворення та використання різноманітних абревіатур та скорочень, таких як d-b - double-breasted та tux - tuxedo. Досить часто певні одиниці одягу повертаються в моду в зміненому вигляді, тобто отримують так зване «друге життя» в колекціях відомих дизайнерів, які також дають речам нові найменування (gaiter - Roland Mouret, neats - Anna Sui).
Отже, номінації в індустрії моди – це процес та результат найменування певних предметів, як новоутворених та модернізованих на новий лад. Номінація слугує неповторним засобом поповнення лексичного складу мови у будь-якій сфері, тобто сприяє його розширенню та універсалізації, пристосуванню до потреб сучасного суспільства.

Коментар модератора

Дана робота є авторською — її текст унікальний, містить посилання на використану літературу. Робота є повнотекстовою, відповідає темі та змісту, містить всі перелічені додатки та здана на високу позитивну оцінку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 165 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?