Дипломна робота «Аналіз проблем розвитку органiчного виробництва та пошук шляхiв їх усунення на прикладі ПАТ «Карлсберг Україна»», 2015 рік

З предмету Економіка · додано 13.06.2016 13:51 · від Наталья · Додати в закладки
150 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Роздiл 1. Теоретичнi засади дослiдження органiчного виробництва 1.1. Сутнiсть органiчної продукцiї та органiчного виробництва 1.2. Історична ретроспектива та сучасні свiтовi тенденцiї розвитку ринку органiчної продукцiї 1.3. Нормативно-правове регулювання органiчного виробництва Висновок до роздiлу Роздiл 2. Аналiз сучасного стану виробництва та переробки органічної продукції в українi 2.1. Оцiнка ринку органiчної продукцiї в сучасних умовах України 2.2. Екологізація діяльності підприємств харчової промисловості в контексті перспектив розвитку органічного виробництва (на прикладі ПАТ «Карлсберг Україна») 2.3. Аналiз впливу екологізації діяльності на ефективність господарської дiяльностi ПАТ «Карлсберг Україна» Висновок до роздiлу Роздiл 3. Перспективи розвитку виробництва та переробки органiчної продукції в українi 3.1. Пропозицiї щодо оптимiзацiї господарської дiяльностi ПАТ «Карлсберг Україна» 3.2. Шляхи розвитку органiчного виробництва в Українi Висновок до роздiлу Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Протягом останнiх десятилiть вiдбувається стрiмкий розвиток органiчного сектору в бiльшостi країн свiту. Проведене дослiдження дозволило встановити наступнi тенденцiї розвитку свiтового ринку органiки:
1) попит концентрується в розвинених країнах;
2) зростає попит в країнах, що розвиваються;
3) вiдбувається консолiдацiя гравцiв ринку;
4) посилюється державна пiдтримка виробникiв органiчної продукцiї;
5) постiйно розширюється асортимент органiчних продуктiв i товарiв.
В цiлому органiчне виробництво в свiтi має значнi перспективи розвитку та величезний потенцiал, враховуючи постiйне пiдвищення кiлькостi екологiчних катастроф, наявнiсть перiодичних конфлiктiв навколо харчових продуктiв, зростання рiвня свiдомостi споживачiв щодо майбутнього та майбутнього своїх дiтей, стану навколишнього середовища.
Органiчне виробництво є прiоритетним напрямом розвитку сiльського господарства, дозволяє реалiзувати концепцiю збалансованого розвитку агросфери за рахунок соцiально-економiчної i природно-ресурсної збалансованостi i має на метi забезпечення суспiльства безпечними та якiсними продуктами харчування, а також збереження та покращення стану навколишнього природного середовища.
Екологiзацiя сiльського господарства передбачає комбiнування i кооперування в галузях комплексу iнновацiйних технологiй, спрямованих на економiчне зростання галузi, захист довкiлля як взаємозалежних i взаємодоповнюючих елементiв стратегiчного розвитку АПК, що гарантуватиме населенню високу якiсть продовольства.
Таким чином, органiчне виробництво забезпечує вихiд екологiчно безпечної продукцiї, яка є результатом органiчного виробництва – процесу, що забезпечує вирощування сiльськогосподарської продукцiї, використовуючи лише бiологiчнi ресурси та не завдаючи шкоду навколишньому середовищу.
Проведене дослiдження дозволяє уточнити визначення сутностi органiчного сiльськогосподарського виробництва як такого, що вiдповiдає певним, законодавчо закрiпленим, правилам органiчного виробництва. Поняття екологiчно чистої продукцiї є бiльш широким, нiж органiчної. Органiчна продукцiя обов’язково є екологiчно чистою, проте остання не обов’язково є органiчною.
Основними причинами повiльного розвитку органiчного виробництва в країнi є недосконала нормативно-правова база, вiдсутнiсть нацiональної системи сертифiкацiї, належного iнформацiйного забезпечення, розвиненої мережi каналiв збуту.
Площi земель пiд органiчним виробництвом збiльшились за останнi десятилiття в декiлька десяткiв разiв. Свiтовими лiдерами за часткою органiчного виробництва є країни Захiдної Європи (Швейцарiя, Австрiя, Iталiя, Швецiя, Чехiя, Великобританiя, Нiмеччина, Нiдерланди, Францiя, Iспанiя та iн.). За обсягом споживання органiчних продуктiв лiдирує Нiмеччина, а в розрахунку на душу населення – Данiя, Швейцарiя, Австрiя. Нiмеччина. Найбiльшими iмпортерами органiчно вирощених продуктiв є США, ЄС та Японiя. Найменший розвиток органiчне сiльське господарство отримало в Iсландiї, Iрландiї та на Мальтi.
Недолiком органiчного виробництва є зниження врожайностi культур, вiд чого терпить збитки товаровиробник, а для заохочення його займатись таким виробництвом необхiдна дотацiя держави та пiдвищення цiни. Дбаючи про збереження власного здоров’я i охорону довкiлля, попит на дорогу органiчну продукцiю з кожним роком зростає, особливо в економiчно розвинутих країнах.
Досвiд iнших країн свiдчить, що необхiдна узгоджена та цiльова програма пiдтримки органiчного сiльського господарства, одним iз етапiв якої має бути розвиток та впровадження нацiонального плану дiй, розробленого пiд керiвництвом вiдповiдальних органiв державної влади iз залученням учасникiв органiчного сектора на етапах розробки та впровадження, наприклад, асоцiацiй виробникiв, трейдерiв, сертифiкацiйних органiв тощо.
Ринок органiчної продукцiї в Українi вимагає значних iнвестицiй для подальшого росту. Багато виробникiв органiчної продукцiї ще не досягли рiвня самоокупностi або використання своїх прибуткiв для реiнвестування у бiзнес, розвиток ринку, зростання компетенцiї, впровадження технологiй та пiдвищення конкурентоспроможностi з метою органiзацiї виробничо-збутових ланцюгiв та пiдвищення рiвня продажу органiчної продукцiї. В Українi спостерiгається низька конкуренцiя серед виробникiв, а в деяких товарних групах iнодi навiть її повна вiдсутнiсть.
Рiвень споживання органiчних продуктiв в Українi на душу населення становить лише 0,10 євро на рiк. Водночас, за даними Федерацiї органiчного руху, у Нiдерландах цей показник становить 35,80 євро, Швецiї – 75,40, Данiї – 138,60, Нiмеччинi – 70,70 євро.
Внутрiшнiй споживчий ринок органiчних продуктiв в Українi не перевищує 14,5 млн євро, тодi як у Францiї, наприклад, його обсяг становить 4,17 млрд євро, а в Нiмеччинi — 7,04 млрд євро.
Серед свiтових лiдерiв органiчного руху Україна посiдає лише 21 мiсце, посiдаючи при цьому почесне перше мiсце за площею сертифiкованої органiчної рiллi (зернобобовi та олiйнi культури) у схiдноєвропейському регiонi, хоча ця площа становить лише 0,7 загального обсягу сiльськогосподарських угiдь країни.
Компанiя Carlsberg Ukraine входить до 20-ки найбiльших платникiв податкiв України, а також один iз кращих роботодавцiв України. Carlsberg Group – найбiльший датський iнвестор на територiї України.
Скорочення ринку пива України в 2014 роцi склало 9,3% (данi галузевої органiзацiї "Укрпиво"). При цьому обсяги продажiв компанiї в натуральному вираженнi за даними AC Nielsen скоротилися на 6,5% порiвняно з минулим роком. Падiння обумовлене макроекономiчною ситуацiєю в Країнi, а також додатковими регуляторними обмеженнями для пивоварної галузi, зокрема пiдвищенням акцизу на 42,5%. Але навiть в умовах економiчної нестабiльностi Carlsberg Ukraine утримує частку 27,9% в натуральному вираженнi вже другий рiк поспiль.
Стан економiчної кризи та падiння внутрiшнього виробництва у галузях народного господарства України, а також несприятливi погоднi умови протягом 2015 року призвели до скорочення внутрiшнього платоспроможного попиту на пиво, i, як наслiдок, до скорочення обсягу ринку пива в 2015 роцi. Втiм, при поверненнi економiки країни до зростання, ринок пива має великi перспективи розвитку, оскiльки рiчне споживання пива в Українi на душу населення набагато нижчий показник у порiвняннi з iншими Європейськими країнами. Отже, галузь пивоварiння України має великi перспективи для розвитку. У 2016 роцi компанiя ПАТ "Карлсберг Україна" планує збiльшити виробництво пива та напоїв у порiвняннi iз минулим роком.
Загалом можна стверджувати про достатньо високий рiвень функцiонування ПАТ «Карлсберг Україна». Мiжнароднi стандарти, iмплiментованi на нацiональному грунтi, дають прогресивний результат в довгостроковому перiодi. Проте, враховуючи нестабiльну економiчну та полiтичну ситуацiю, а також реформи Уряду, що спрямованi на скорочення деяких галузей пiдприємницької дiяльностi, майбутнє господарювання компанiї залежить вiд її можливостей до адаптацiї та сформованого високого рiвня конкурентних переваг.
До головних проблем, що впливають на дiяльнiсть ПАТ «Карлсберг Україна» фахiвцi вiдносять: недосконалiсть дiючого законодавства; вiдсутнiсть промислової полiтики, спрямованої на пiдтримку вiтчизняного виробника; значний податковий тиск та високi проценти за кредитами. Негативним фактором, який впливає на прибутковiсть пiдприємства, є зростання ставки акцизу на пиво, зростання цiн на сировину (солод, хмiль), вантажнi перевезення, удорожчання енергоносiїв (газу, електроенергiї, води). Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень оцiнюється експертами на рiвнi 50%.
ПАТ «Карлсберг Україна» може започаткувати у 2016 роцi нову рекламну кампанiю на пiдняттi тренду органiчної продукцiї, нацiонального пива виробленому на екологiчномому хмелi та зернових, без використання пестицидiв, синтетичних мiнеральних добрив, регуляторiв зростання та ГМО.
Пропонуємо зосередити увагу ПАТ «Карлсберг Україна» на просуваннi брендiв Warsteiner, Harp та König Ludwig, оскiльки саме вони претендують пiд звання найбiльш органiчним та мають найкращi показники прибутковостi у премiум сегментi.
Ринок органiчних продуктiв в Українi невпинно розвивається й розширює iнформацiйний простiр для обiзнаностi споживачiв про кориснi властивостi цих продуктiв харчування. Водночас активно здiйснюється формування свiтового ринку органiчної продукцiї й для того, щоб наша держава зайняла на ньому достойне мiсце, вона має пiдтримати вiтчизняних товаровиробникiв дотацiями, забезпечити нормативно-правовими i законодавчими актами, максимально сприяти розвитку цiєї сфери.
Враховуючи наявнiсть великих площ родючих i екологiчно чистих ґрунтiв – в умовах зростання попиту на органiчну продукцiю в Європейському Союзi та iнших країнах свiту – Україна має перспективи розвитку експортного потенцiалу, посилення економiчних зв’язкiв за одночасного використання технологiй, що сприяють збереженню i вiдновленню якiсних характеристик ґрунтiв, покращенню економiчного, соцiального та екологiчного стану країни.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 150 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?