Курсова робота «Оцінка кредиоспроможності позичальника»

З предмету Фінанси підприємства · додано 28.05.2016 22:06 · від Светлана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 4 Розділ 1. Теоретичні засади оцінки кредитоспроможності підприємства. 6.1.1. Сутність та значення оцінки кредитоспроможності підприємств. 6 1.2. Методика проведення оцінки кредитоспроможності на підприємстві. 10.1.3. Характеристика методів проведення кредитоспроможності позичальника зарубіжними банками. 13. Розділ 2. Оцінка кредитоспроможності пат «миронівський хлібопродукт». 17.2.1. Загальна фінансово-господарська характеристика підприємства ПАТ «Миронівський хлібопродукт». 17.2.2. Аналіз фінансово-господарського стану ПАТ «Миронівський хлібопродукт». 21.2.3. Оцінка кредитоспроможності ПАТ «Миронівський хлібопродукт». 27. Розділ 3. Напрямки удосконалення оцінки кредитоспроможності на пат «миронівський хлібопродукт». . 31. Висновки. 38 Список використаних джерел. 42 Додатки. 46

Висновок

ВИСНОВКИ

Для забезпечення якісного процесу надання кредиту потрібно правильно оцінити кредитоспроможність позичальника. Підводячи висновки курсової роботи ще раз доцільно підкреслити актуальність теми. Більш за всіх в інформації про кредитоспроможність підприємств потребують банки: їх прибутковість та ліквідність багато в чому залежать від фінансового стану позичальника. Зниження ризику при здійсненні кредитних операцій можливо досягнути на підставі комплексного вивчення кредитоспроможності клієнтів банка, що одночасно дозволить організувати кредитування з урахуванням меж використання кредита. Важливість та актуальність проблеми оцінки кредитоспроможності підприємства обумовили вибір теми.
У зв’язку з цим в курсовій роботі розглянуті теоретичні аспекти кредитоспроможності клієнтів банку, увага яким приділяється в трьох розділах роботи.
Спочатку ми проаналізувати теоретичні засади оцінки кредитоспроможності підприємства. На сьогодні не існує єдиного підходу до визначення поняття «кредитоспроможність», тому, на основі проведеного дослідження, було сформульоване наступне визначення цього поняття: кредитоспроможність - це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.
Існуюча на сьогоднішній день інтегральна методика оцінки кредитоспроможності, запропонована і введена в дію НБУ згідно "Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями" від 25.01.2012 № 23, дає можливість пристосовуватися до різних умов та враховувати галузеві особливості різних позичальників.
Таким чином, в першому розділі були розглянуті сутність, значення, цілі, методика проведення та зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності позичальників.
Також було здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ "Миронівський хлібопродукт" і проведено оцінку кредитоспроможності. Після повного та детального аналізу фінансово-економічної діяльності, в результаті виявили погіршення діяльності підприємства саме у 2014 році, це підтверджується результатами показників збитковості.
Проаналізувавши показники майнового стану підприємства, слід зазначити, що показники відповідають визначеним законодавством нормативамв. Так, в середньому основні засоби за 2012-2014 рр. зносилися на 20 %, що свідчить про гарний технічний стан основних засобів і підприємство встигає оновлювати засоби, що відпрацювали. За аналізований період коефіцієнт придатності основних засобів в середньому становить 80%, це означає, що 80 % основних засобів придатні для експлуатації, тобто вони морально та фізично незастаріли і на підприємстві вчасно і якісно проводиться оновлення основних фондів.
Аналізуючи показники ліквідності, привертає свою увагу той факт, що жоден з проаналізованих показників не відповідає нормальному їх значенню. Так, у підприємства є проблеми з абсолютною ліквідністю, тобто майже відсутні власні грошові кошти.
Загальний стан підприємства за показниками фінансової стійкості є кризовим. У 2014 році коефіцієнт автономії становить 0,09, це означає, що на підприємстві не достатньо власних коштів для здійснення виробничого процесу і воно значною мірою залежить від зовнішніх джерел фінансування.
Аналіз ділової активності показав, що ресурси підприємства недостатньо швидко обертаються. Негативним є надзвичайно низькі коефіцієнти оборотності активів, що виливається у довгі терміни обороту одного обороту активів та постійне його збільшення.
Звертає увагу аналіз показників рентабельності підприємства, які знаходяться на низькому рівні. За аналізований період спостерігається тенденція до поступового зменшення і отримання збитковості підприємства, що можна пов’язати із зменшенням чистого доходу від реалізації продукції та збільшенням заборгованостей і, як наслідок отримання чистого збитку. Так, у 2014 році на 1 гривню власного капіталу припадає -2,05 гривень чистого прибутку.
Для покращення даної ситуації у майбутньому, підприємство повинне підвищити забезпечення кредитними ресурсами та збільшити частку власного капіталу в обороті підприємства.
Провівши оцінку кредитоспроможності ПАТ "Миронівський хлібопродукт" ми побачили, що у 2012 та 2013 роках дане підприємство було віднесене до позичальників 2 та 3 класу відповідно, що свідчить про надійність підприємства у ці роки. Але у 2014 році ситуація змінилася і підприємство потрапило до 8 класу позичальника, це означає, що воно не є кредитоспроможним, погашення заборгованості за кредит та оплата відсотків за користування ним не буде здійснюватися відповідним чином, і в майбутні періоди необхідно бути докласти значних зусиль, щоб вийти з кризової ситуації.
Були розглянуті шляхи вдосконалення кредитоспроможності підприємства. Так, як при визначенні оцінки кредитоспроможності ПАТ "Миронівський хлібопродукт" спостерігалася ситуація нестабільності і значних коливаннях фінансових коефіцієнтів, які розраховувалися при визначенні інтегрального показника, то було запропоновано розробку кореляційно-регресійної моделі аналізу найвпливовіших фінансових коефіцієнтів. В результаті було визначено, що коефіцієнти детермінації для всіх коефіцієнтів більше 0,99, що всідчить про сильний зв'язок з інтегральним показником, окрім коефіцієнта рентабельності продажу за фінансовими результатами від операційної діяльності, для якого коефіцієнт детермінації R2= 0,074 < 0,5, що свідчить про слабкий тип зв'язоку з інтегральним показником.
Звичайно, що для комплексного аналізу кредитоспроможності недостатньо лише розрахувати показники, необхідно також їх зважити на галузеву приналежність, врахувати конкурентний аналіз та інші зовнішні фактори, щоб адекватно оцінити ситуацію. Тому було досліджено якісні індикатори кредитоспроможності ПАТ "Миронівський хлібопродукт". У 2014 році підприємство отримало кредит від Світового банку у розмірі 250 млн. долларів, що дасть змогу розрахуватися з усими зобов'язаннями, підвищить кредитоспроможність і сприятиме виходу з восьмого класу позичальника та подолання фінансової кризи. Таким чином, за характеристикою якісних індикаторів можно стверджувати, що підприємство ПАТ "Миронівський хлібопродукт" є кредитоспроможним.
Отже, аналізуючи все вищесказане в цілому, можна зробити висновок про те, що сучасна практика оцінки кредитоспроможності клієнтів банками потребує значного покращення – істотної модернізації, спрямованої на зниження ризиків та підвищення ефективності банківської та підприємницької діяльності. Проведення оцінки кредитоспроможності визначає ефективність аналізу фінансово-господарського стану підприємства та в майбутньому зможе вплинути на його функціонування в цілому. Без оцінки кредитоспроможності не можна досягти високого рівня виробничо-господарської діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?