Дипломна робота «Етноспецифічні особливості функціонування слів-реалій у складі фразеологічних одиниць в британському варіанті англійської мови», 2014 рік

З предмету Філологія · додано 21.11.2015 13:18 · від Дарина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні передумови дослідження .7 1.1. Фразеологізм та ідіома як мовні явища. Основні підходи до класифікації фразеологізмів.7 1.2. Шляхи утворення фразеологічних одиниць.18 2.1. Реалії як вияв самобутності народу.22 2.2. Лінгвістичний статус реалій та основні підходи до їх класифікації.23 Висновки до Розділу 1.31 Розділ 2. Фразеологізація реалій як лінгвістичний процес: шляхи, компоненти, специфіка.33 2.1. Типи та лексико-семантичні групи реалій, які найчастіше підлягають фразеологізації.33 2.2. Основні типи фразеологічних одиниць, які включають слова на позначення реалій.45 2.3. Когнітивні механізми, що лежать в основі фразеологічно зв’язаних значень слів, що позначають реалії.53 Висновки до Розділу 2.66 Загальні висновки.68 Resume.71 Додатки.73 Список використаних джерел.75

Висновок

Насамперед, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що вчені по-різному інтерпретують поняття «фразеологізму» та його властивості, однак загальноприйнятими ознаками фразеологічної одиниці є стійкість, відтворюваність, цілісність значення, надслівна будова, приналежність до номiнативного інвентаря мови. У зв’язку з цим, науковці, спираючись на ті чи інші властивості фразеологічних одиниць та, дотримуючись певних принципів (семантичного, функціонального, граматичного, генетичного тощо), запропонували ряд класифікаційних схем.
Особливе місце у лінгвістичних дослідженнях займає семантична класифікація фразеологізмів, яка була запропонована В. В. Виноградовим. Ця класифікація, по суті, започатковувала основи фразеології як лінгвістичної дисципліни.
Фразеологізми, будучи самостійними одиницями мови, відображають особливе ставлення до навколишнього світу носіями певної мови. Саме фразеологія у мові зберігає досягнення когнітивної людської діяльності, особливості національної психології, а також забезпечує діалог минулого з теперішнім та теперішнього з майбутнім.
Про реалії, як про показники колориту, а саме як про елементи національної самобутності у сучасному їх розумінні, почали говорити лише у 40-х р. ХХ ст. На даний час існує дві точки зору щодо визначення поняття реалії: 1) предмети-реалії як поняття й явища культури одного народу, що не мають відповідників у культурі іншого народу; 2) слова-реалії – мовні одиниці, що використовуються на позначення таких предметів, понять і явищ. Внаслідок того, що думки вчених стосовно визначення поняття «реалія» розходяться, на сьогоднішній день загальноприйнятої класифікації реалій не існує. Однак, найбільш розгорнутою класифікацією найбільш розгорнутою класифікацією реалій є запропонована в монографії С. Влахова та С. Флоріна.
У другому розділі за класифікацією С. Флорина та С. Влахова було визначено основні типи реалій, які найчастіше підлягають фразеологізації, за предметним поділом: географічні – 67% (“to be up the creek” – “бути дивакуватим”), етнографічні – 17 % (“it is not cricket” – “не чесно”) та суспільно-політичні − 11% (“to be on the woolsack” – “бути на роботі”); за часовим поділом: історичні – 85 % (“to be a shambles” − “бути в повному безладі, безпорядку”), сучасні – 15 % (“a pub crawl” – “тур по барах”).
В ході нашого дослідження ми виділили лексико-семантичні групи реалій: «їжа», «напої», «одяг», «титули». Більше того, враховуючи специфіку зібраного матеріалу, слова-реалії було згруповано наступним чином: «частини об’єднаного королівства», «міста», «графства», «райони», «вулиці», «символи». З’ясовано, що лексико-семантичні групи «їжа» (“to have a pudding-bag”− “мати везіння”), «міста» (“to send someone to Coventry” − “відмовлятися говорити з кимось, уникати”), «графства» (“Kentish fire” – “гомін несхвалення”), «райони» (“to talk like a Billingsgate fishwife” – “сваритися, як базарна баба”) є найбільш чисельними.
Здійснений аналіз ФО, які включають слова-реалії, за класифікацією проф. Куніна показав, що клас єдностей становить 60 % (“to have the pudding in the oven” – “бути вагітною”), напів’єдностей – 41% (“Welsh mile” – “миля з гаком”), напівзрощень – 25 % (“to grow up with the rituals of Henley and Wimbledon” – “вирости в заможній родині”), фразеологічних виразів – 17 % (“Better some of a pudding than none of a pie” – “Краще синиця в руках, аніж журавель в небі”), зрощень – 12 % (“Irish bull” – “абсурд, нісенітниця”).
Результати класифікації ФО за структурним критерієм доводять, що серед одиниць ілюстративного матеріалу найчастіше зустрічаються іменникові та дієслівні конструкції, а саме N+N (“pudding face”− “з товстим, нетямущим обличчям”), A+N (“Welsh cousin” – “далекий родич”), V+N (“to drown the shamrock” – “напитися в День Св. Патріка”). З’ясовано, що найчастіше ФО, які містять слова-реалії, виконують синтаксичні функції іменника (46%). Частота вживання ФО в якості дієслова становить 39 %, прикметника – 7%, прислівника − 5 %.
Здійснивши класифікацію фразеологічних одиниць за С. Г. Гаврином, яка базується на функціональному аспекті, ми дійшли до висновку, що групи, до яких входять метафоричні одиниці (“to twist the lions’ tail” – “дратувати Британію”), сполуки з метафоричними компонентами (“Canterbury story” – “довга, нудна історія”), стійкі порівняння (“to grin like Cheshire cat” – “шкіритися на всі зуби”), а також група афористичних фразеологізмів (“Good ale will make a cat speak” – “Що у тверезого на думці, те у п’яного на язику”) становлять найбільше число прикладів в межах зібраного ілюстративного матеріалу.
Досліджуючи когнітивні механізми, що лежать в основі фразеологічно зв’язаних значень слів, що позначають реалії, ми з’ясували, що зібраний ілюстративний матеріал містить всі три основні когнітивні механізми: метафора – 65 % (“Scotch mist” − “щось уявне, вигадане”), метонімія – 25 % (“to be on the woolsack” – “бути на роботі”), метафтонімія – 10 % (“Liverpool kiss ” – “удар в зуби”). Отримані при аналізі корпусу ФО з британським етнокультурним семантичним компонентом дані свідчать про те, що концептуальне переосмислення значення вільного сполучення слів
у переважній більшості випадків базується на метафоричному мапуванні.
Особливий інтерес нашого дослідження становить британська кулінарна реалія «пудинг», яка, будучи звичайною стравою для англійців, стала порівняно частотним об'єктом для образного переосмислення понять та явищ в системі англійської фразеології. Дослідження показало, що в основному представники британської лінгвокультури сприймають дану реалію як уособлення щастя простих людей, оскільки конотація цієї лексеми в складі ФО здебільшого має позитивне забарвлення. Наприклад, “to pick the plums out of the pudding” − “збирати вершки”, “the proof of the pudding is in eating” – “все перевіряється на практиці”, (пор.рос.) обед узнают по кушанью.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?