Курсова робота «Мотивація як функція управління підприємством», 2004 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 26.09.2007 11:44 · від didro.86 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика мотивації підприємницької діяльності 5 1.1. Поняття мотивації підприємницької діяльності 5 1.2. Мотивація підприємницької поведінки: теоритико-методичні аспекти.8 1.3. Використання теорій мотивації в управлінні підприємством 14 Розділ 2. Сучасні теорії мотивації праці 17 2.1. Змістовні теорії мотивації 17 2.2. Процесуальні теорії мотивації 29 2.3. Нові теорії мотивації. Концепція партисипативного (спільного) управління 34 Розділ 3. Узагальнення суті сучасних теорій мотивації, їх подальша теоретична розробка 38 3.1. Порівняльний аналіз сучасних теорій мотивації 38 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення сучасних теорій мотивації 39 Висновки 42 Список використаних джерел 45

Висновок

Як ми бачимо, в основі діяльності підприємця лежить праця, за рахунок якої він і отримує прибуток. Для того, щоб отримати більший прибуток треба зробити так, щоб праця була результативною і ефективною.

Ефективність функціонування будь-якої підприємницької структури значною мірою залежить від раціонального використання трудових ресурсів. Людина найбільше знаряддя ефективної роботи підприємства. Тому пошук раціональних форм управління трудовими ресурсами входить до складу важливих завдань керівництва підприємства. Під впливом сучасних теорій мотивації в провідних фірмах нині склалася нова філософія управління персоналом [6, с. 5].

Узявши на озброєння змістові і процесуальні теорії мотивації, які доповнюють одна одну, та на основі моніторингу динаміки потреб, інтересів, трудових устремлінь, мотиваційного потенціалу працівників провідні фірми розробляють і використовують цілу систему форм і методів активізації трудової поведінки. Серед них треба назвати: програми залучення працівників до управління виробництвом; програми розвитку трудового потенціалу робочої сили; нетрадиційні форми організації робочого часу; програми реконструювання самого процесу праці; різноманітні методи матеріального стимулювання [20, с. 83].

Вбачається, що для підвищення ефективності господарювання в сфері підприємництва треба спиратися не тільки на сучасні теорії мотивації, а формувати механізм мотивації, в якому, як одна із складових частин, буде використовуватися та чи інша теорія.

Механізм мотивації як функції управління підприємством повинен забезпечувати, з одного боку, можливість задоволення за рахунок справедливої винагороди різноманітних потреб людини в процесі трудової діяльності, а з іншого - отримання очікуваних результатів праці, успішне досягнення цілей організації. Це — впорядкована сукупність дій з формування, актуалізації і задоволення потреб в залежності від результатів трудової діяльності й досягнення рівня намічених цілей. Конкретна система мотивації працівників повинна розроблятися з врахуванням специфічних особливостей підприємства — форми власності, характеру діяльності, рівня конкурентоспроможності, фінансових можливостей тощо.

Становлення цивілізованої ринкової економіки неможливе без повороту її до людини, без визнання виробника і споживача як суб'єктів реалізації економічних законів, рушіїв виробництва, поступового перетворення їх у самоцінність розвитку. Олюднення економічної діяльності, людський вимір економіки сприятиме, як це слідує з теорії людських відносин, людського капіталу, якості життя, самодетермінації суб'єктів виробництва, приближенню економічних процесів до моделі громадянського суспільства.

На наш погляд, утвердження статусу власника дозволить, по-перше, робітникові отримувати дохід від застосовуваної ним індивідуальної праці, що враховується за кількістю і якістю; по-друге, як члену виробничого колективу привласнювати частину колективного доходу, який створюється на основі спільного продуктивного використання засобів виробництва та є співвимірним з його трудовим вкладом; по-третє, як члену суспільства привласнювати частину валового національного продукту, надавану йому у формі різноманітних виплат та пільг.

Такий порядок не ігнорує індивідуального інтересу працівника, а, навпаки, робить його домінуючим, органічно поєднуваним з колективним та загальним інтересами. Це сприяє розширенню спектру соціально-трудових відносин.

Доки ринкові перетворення не будуть орієнтованими на зміни зарплато-стимулюючого блоку, всебічне прискорення інституту приватної власності на робочу силу у якості домінуючої форми власності, на подолання відчуження праці від власності на речові фактори виробництва, не можна очікувати бажаних результатів, активізації трудової діяльності.

Означені проблеми вимагають теоретичного осмислення. Пряме копіювання зарубіжного досвіду соціально-трудових відносин неприйнятне для України, яка відрізняється особливою соціально-економічною реальністю. Потрібний ґрунтовний аналіз та узагальнення досвіду ринкової трансформації праці, повніше врахування соціально-економічної дійсності, українського менталітету, досвіду попередніх економічних реформ та закономірностей світового розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення