Курсова робота «Методи та показники оцінки фінансового стану підприємства», 2004 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 23.09.2007 19:16 · від _alex_ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 1. Розділ 1. Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства 3 2. Розділ 2. Оцінка фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю “Техресурси” 9 3. Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю “Техресурси” 24 Висновки. 26 Список літератури. 31

Висновок

За підсумками проведеного дослідження у курсовій роботі можна зробити наступні висновки щодо фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта – товариства з обмеженою відповідальністю “Техресурси”.

У першому розділі курсової роботи розкрита сутність фінансового стану підприємства, розкриті поняття методів та показників його оцінки. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Мета фінансового аналізу - це інформаційно забезпечувати прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані про фінансовий стан підприємства. Ідеться про отримання відносно невеликої кількості ключових найінформативніших параметрів, що об’єктивно, всебічно характеризують фінансовий стан підприємства (платоспроможність, фінансова стійкість, рентабельність).

Предмет фінансового аналізу, тобто те, що вивчається в рамках даної науки - фінансові ресурси та їх потоки. Зміст і основне цільове направлення фінансового аналізу - оцінка фінансового стану і виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування господарського суб’єкту за допомогою раціональної фінансової політики. Досягнення мети здійснюється за допомогою притаманного даній науці метода. Метод фінансового аналізу - це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства.

У другому розділі курсової роботи автором був здійснений практичний аналіз фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю “Техресурси”. На підставі здійсненого аналізу можна зробити нижченаведені узагальнюючі висновки.

Економічна оцінка балансу Підприємства за 2002-2003 рр. засвідчує наявність як певних позитивних, так і окремих негативних тенденцій у його фінансово-економічній діяльності. Так, до позитивних тенденцій слід віднести зростання у 2003 році порівняно із 2002 роком валюти балансу на 32.7%, зростання оборотних активів на 34.1%, зокрема грошових коштів та інших активів на 17.8%. Такі зміни в балансі Підприємства мали позитивний вплив на фінансовий стан Підприємства.

Аналіз показав, що у фінансово-економічній діяльності Підприємства, окрім позитивних, стались також певні негативні зміни. До їх числа, зокрема, можна віднести такі: майже вдвічі більші, ніж зростання загальної валюти балансу, темпи зростання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (54.2%); занадто високі темпи зростання витрат майбутніх періодів (на 26.1%); дуже високі темпи зростання поточних зобов’язань за розрахунками (на 571.9%) тощо.

Абсолютний розмір джерел власних коштів зріс на 617.4 тис. грн., проте в структурі майна відбулися зміни: питома вага власних коштів у валюті балансу знизилася на 6.9% (58.6% – 51.7%). Це також э негативною тенденцією у роботі Підприємства.

Динаміка абсолютних і багатьох відносних показників фінансової стійкості свідчить про вельми стійкий фінансовий стан Підприємства у 2002 та 2003 рр.

Але у 2003 році фінансова стійкість Підприємства дещо погіршилась. Так, якщо у 2002 році значення коефіцієнта автономії (відношення власних коштів до вартості майна) становило 0.59 (59%), то у 2003 році воно зменшилось до 0.52 (52%). Порівняно з 2002 роком різниця між фактичним і нормативним значенням коефіцієнту співвідношення позикових та власних коштів у 2003 році скоротилася: якщо у 2002 році вона складала -0.07 (0.71 – 0.78) відсоткових пункти, то у 2003 році – 0.00. Це не є позитивною тенденцією, оскільки, якщо у 2004 році вона збережеться, то фактичне значення коефіцієнту співвідношення позикових та власних коштів може перевищити норматив. Отже, за цим показником у 2002-2003 роках Підприємство може вважатися фінансово стійким, тобто запас фінансової стійкості Підприємства достатній для того, щоб воно вважалося надійним і перспективним діловим партнером.

У 2002 році фактична сума позикових коштів складала 71% до власних коштів при допустимому (нормативному) значенні у 78%. Це позитивно характеризує фінансову стійкість Підприємства. У 2003 році фактичний коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів дорівнював 0.93 відсоткових пункти та збігається зі значенням нормативу.

Оцінюючи ліквідність Підприємства, автор курсової роботи зробив висновок, що при зростанні за рік суми матеріальних запасів у межах необхідної потреби на 788.7 тис. грн. та при зростанні короткострокової кредиторської заборгованості на 20.7 тис. грн. нормативний коефіцієнт покриття збільшився на 0.32 пункти. Водночас фактичний коефіцієнт покриття зменшився на 0.30 пункти, що знижує ліквідність Підприємства за цим показником.

Загальний коефіцієнт покриття по Підприємству у 2002 року був вищим за нормативний на 0.33 відсоткових пункти. За період, що аналізується, він зменшився, тоді як нормативний показник виріс на 0.32 відсоткових пункти і став більшим за нормативний коефіцієнт покриття на 0.29 відсоткових пункти, що слід оцінити позитивно.

Проміжний коефіцієнт покриття за поточний рік порівняно з минулим зменшився на 0.05 відсоткових пункти і перевищив мінімально допустиме значення (0.7-0.8): у 2002 році на 0.17 і у 2003 році на 0.12 відсоткових пункти. Коефіцієнт абсолютної та поточної ліквідності за цей період зменшився із 0.17 до 0.13 або на 0.04 відсоткових пункти, що слід оцінити негативно.

За визначеними в роботі показниками платоспроможності Підприємство можна визнати цілком платоспроможним.

Відношення суми прибутку (до сплати податків) і постійних витрат до постійних витрат має тенденцію до збільшення (на 4.49 відсоткових пункти). Це свідчить про те, що Підприємство має можливість здійснювати постійні витрати. Індикатором платоспроможності Підприємства є відношення суми надходжень коштів і постійних витрат. У Підприємства цей показник становить 22.06 за 2002 рік і 57.58 за 2003 рік, тобто він збільшився на 35.53 відсоткових пункти. Це свідчить про те, що стан платоспроможності Підприємства покращився. Однак цей показник доцільно оцінювати в динаміці за більш тривалий період.

Показники, що характеризують можливість покриття довгострокової заборгованості, не можуть бути визначені, оскільки за період 2002-2003 рр. у Підприємства довгострокова заборгованість відсутня.

Відношення чистого прибутку до всієї суми активів має в Підприємства тенденцію до зростання, що свідчить про збільшення його прибутковості.

Згідно наведених в розділі розрахунків, ділова активність Підприємства у 2003 році у порівнянні з 2002 роком покращилась. Коефіцієнт оборотності активів, який характеризує ефективність використання Підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення, збільшився на 0.07 відсоткових пункти. Покращилась діяльність Підприємства в частині роботи з кредиторами: коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільшився на 0.02 відсоткових пункти, а строк погашення кредиторської заборгованості зменшився на 0.37 днів. Дещо погіршились показники Підприємства, що характеризують швидкість обертання дебіторської заборгованості: коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшився на 0.56 відсоткових пункти, а строк погашення дебіторської заборгованості збільшився на 7.69 днів.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, який характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних цінностей Підприємства, збільшився на 0.26 відсоткових пункти, а середня тривалість одного обороту запасів зменшилась відповідно на 11.63 днів.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача), який показує ефективність використання основних засобів Підприємства, збільшився на 24.12 відсоткових пункти. Це пов’язано з двома чинниками: зменшенням середньої вартості основних засобів та ростом чистого доходу Підприємства.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу, який показує ефективність використання власного капіталу Підприємства, збільшився на 0.55 відсоткових пункти.

У 2003 р. порівняно із 2002 р. змінилась структура прибутку Підприємства. Це виявилось наслідком різних темпів зростання різних структурних елементів прибутку Підприємства. Наслідком цього стали різни темпи зміни питомої ваги різних видів прибутку у чистому доході Підприємства від реалізації продукції: якщо питома вага у чистому доході валового прибутку у 2003 р. порівняно із 2002 р. збільшилась на 1.5 відсоткових пункти, то чистого прибутку - тільки на 2.5 відсоткових пункти. Отже, Підприємство у 2003 році знайшло потенціал для підвищення прибутковості.

Рентабельність діяльності Підприємства у 2003 році у порівнянні з 2002 роком покращилась. Коефіцієнт рентабельності активів, який характеризує ефективність використання активів, збільшився на 0.05 відсоткових пункти. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, який характеризує ефективність вкладення коштів у Підприємство, збільшився на 0.13 відсоткових пункти. Період окупності власного капіталу скоротився на 705.60, тобто темпи росту чистого прибутку значно перевищують темпи росту власного капіталу Підприємства.

Коефіцієнт рентабельності діяльності, який характеризує ефективність господарської діяльності Підприємства, збільшився на 0.03 відсоткових пункти. Коефіцієнт рентабельності продукції, який характеризує прибутковість господарської діяльності Підприємства від основної діяльності, збільшився на 0.04 відсоткових пункти.

В цілому можна зробити висновок про наявність у Підприємства реальних можливостей підвищення ліквідності, платоспроможності, ділової активності, фінансової стійкості та прибутковості, а також - і потенційних резервів поліпшення фінансового стану Підприємства.

Проведене дослідження в третьому розділі курсової роботи дозволяє зробити висновок про наявність у товариства з обмеженою відповідальністю “Техресурси” потенційних можливостей щодо поліпшення ліквідності і платоспроможності.

Для підвищення ліквідності і платоспроможності Підприємства пропонується:

1. систематично слідкувати щоб залишок готівки Підприємства не перевищував її надходження;

2. доцільно, щоб Підприємство використовувало для фінансування своїх потреб короткострокові кредити у межах, які б не погіршували суттєво його ліквідність і платоспроможність;

3. необхідно, щоб Підприємство систематично визначало, чи достатньо в нього грошей для погашення його зобов’язань, чого нині не робиться систематично.

З цією метою повинні аналізуватись такі тенденції:

1. надходження грошей від фінансово-господарської діяльності за винятком платежів по погашенню основного боргу та капітальних вкладень;

2. не рідше одного разу в квартал Підприємству необхідно оцінювати тенденції обсягу продажів та обсягу готівки. Якщо цей показник високий, то це свідчить про недостатню кількість грошових коштів, що може в майбутньому призвести до фінансових труднощів. Якщо ж цей показник низький, то це свідчить про надлишок готівки та про заздалегідь запланований надмірний залишок грошей.

З метою підвищення платоспроможності Підприємства необхідно систематично аналізувати:

1. доступність капіталу для погашення довгострокової заборгованості;

2. фінансове становище та результати ведення фінансово-господарської діяльності за тривалий час (3-5 років);

3. можливості реалізації нематеріальних активів;

4. прибутковість Підприємства.

Серед проблем в галузі підвищення фінансової стійкості товариства з обмеженою відповідальністю “Техресурси” особливе місце належить прискоренню обігу усіх видів коштів Підприємства і в першу чергу - оборотних коштів, від яких багато в чому залежить нормальне функціонування фінансово-кредитного механізму Підприємства. Як показав аналіз, у Підприємства склалась негативна тенденція до зниження власних оборотних коштів, надлишок яких у 2002 р. складав 156.5 тис. грн., а у 2003 р. тільки 0.9 тис. грн. Отже, хоча існуючих власних оборотних коштів у 2003 р. ще вистачає для розрахунків за короткостроковими зобов’язаннями, існує тенденція для виникнення їх нестачі вже у наступному році.

З метою підвищення фінансової стійкості цього Підприємства його фінансовій та іншим службам доцільно було б виконати наступні заходи:

1. знизити обсяги матеріальних запасів до рівня нормативних;

2. складати і детально аналізувати виконання фінансових планів Підприємства;

3. поглиблювати і систематично здійснювати комплексний аналіз фінансового стану Підприємства та деталізований аналіз фінансової стійкості, на основі яких вишукувати конкретні шляхи зміцнення фінансової стійкості Підприємства;

4. оптимізувати фінансові показники оцінки стійкості Підприємства у напрямку її зміцнення.

Таким чином, перше, що необхідно робити господарюючому суб’єкту - товариству з обмеженою відповідальністю “Техресурси”, - це систематично, детально і якісно аналізувати в динаміці оціночні абсолютні і відносні показники (коефіцієнти), які характеризують фінансовий стан підприємства взагалі. А практичне запровадження усіх пропозицій, внесених у третьому розділі курсової роботи дозволить істотно підвищити показники ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості і прибутковості, а отже - суттєво поліпшити фінансовий стан підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення