Дипломна робота «Методи менеджменту депозитних ресурсів банку», 2014 рік

З предмету Фінанси · додано 18.05.2015 15:47 · від Наталя · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні та методичні основи формування депозитних ресурсів банківськими установами 1.1. Суть, функції і класифікація депозитних ресурсів банків 1.2. Методика нарахування відсотків за депозитними вкладами 1.3. Сучасні методи управління залученими ресурсами банку Розділ 2. Аналіз депозитної діяльності банку як основа формування кредитних ресурсів 2.1. Аналіз пасивних операцій ПАТ “Астра банк” 2.2. Оцінка депозитної основи банку в сучасних умовах 2.3. Комплексна оцінка залучення і розміщення депозитних ресурсів банку Розділ 3. Сучасні методи менеджменту депозитних ресурсів банку 3.1. Механізм впровадження сучасних стратегій діяльності банків на ринку депозитів 3.2. Порядок впровадження інтегрованого управління пасивами і активами банків 3.3. Удосконалення систем страхування вкладів фізичних осіб в умовах фінансової нестабільності Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Впродовж 2011-2013 рр. спостерігався висхідний тренд депозитів по банківські системі України із різноспрямованою динамікою у ІІ-IV кварталах. Темпи зростання депозитів у національній валюті в річному обчисленні уповільнились, в іноземній – прискорились. Незважаючи на коливання впродовж років, темпи приросту депозитів нефінансових корпорацій прискорились. Зростання депозитів домашніх господарств протягом року уповільнювалось, особливо у II півріччі 2011р. Впродовж року нові депозитні договори укладались переважно з нефінансовими корпораціями. Їхній середній обсяг за попередні 12 місяців зростав, а договорів, укладених з домашніми господарствами, – зменшувався. За рік депозити резидентів зросли на 18,0%, або на 5,1 млрд. грн. (порівняно з 24,4%, або 81,7 млрд. грн., у 2010 році), – до 491,8 млрд. грн. на 01.01.2013 р. Уповільнення темпів приросту торкнулось депозитів у національній валюті (за рік зменшились до 17,2% порівняно з 38,3% у попередньому році). В іноземній валюті темпи приросту депозитів навпаки прискорились – до 19,2% порівняно з 9,6% у 2011 році.
Депозит (вклад) (від лат. depositum – переданий на збереження) – це грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі, у національній чи іноземній валюті, або в банківських металах, які банк прийняв від вкладника чи які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначеного такого строку і підлягає виплаті вкладнику згідно чинного законодавства. Депозитна операція – це операція із залучення коштів на вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.
У банківській практиці депозити класифікують за такими критеріями: за категоріями депонентів; залежно від строку і порядку повернення грошових коштів; за ознакою резидентності; за способом оформлення вкладу (депозиту); залежно від виду валюти, в якій залучені грошові кошти на вклади; залежно від можливості капіталізації нарахованих процентів; за характером сплати процентів; за характером довгострокового повернення коштів чи банківських металів.
При укладанні депозитного договору принципове значення мають номінал депозиту, номінальна чи фактична процентна ставка, оплата процентів за депозитом. Номінал депозиту – сума коштів на яку укладено депозитний договір. Номінальна процентна ставка – це процентна ставка, що вказана в договорі. Фактична процентна ставка – процентна ставка, розрахована шляхом застосування номінальної ставки до номіналу депозиту, збільшеного на суму сплачених раніше процентів.
Найважливішими характеристиками ефективності управління залученими коштами для будь-якого банку є: управління залученими коштами з найменшими можливими витратами; достатність наявних депозитів для фінансування кредитів і надання фінансових послуг, на які є попит.
Трансформація – це максимальне використання як ресурсів коштів на рахунках клієнтів з дотриманням припустимого рівня трансформації. Для того, щоб установити межу, після якої можливий напрямок короткострокових ресурсів у довгострокові інвестиції, розраховують коефіцієнти трансформації ресурсів, який визначає рівень невідповідності між активами і пасивами банку в кількісному вираженні. Коефіцієнт показує частку короткотермінових вкладів, що направляється в довгострокові вкладення.
Публічне акціонерне товариство “Астра банк” було створено рішенням Установчих зборів засновників у серпні 2007 року як універсальну кредитно-фінансову установу зі статутним капіталом у 70 млн. грн. Банк здійснював банківські операції на грошовому та валютному ринках відповідно з банківською ліцензією № 241 та письмового дозволу №241-3, виданих Національним банком України 13 липня 2010 року. За рейтингом НБУ на 01.12.2011 р. Банк входить у IV групу банків (активи менше 2000 млн. грн.) і посідає 70 місце серед 175 банків України. Діяльність Банку зосереджено на обслуговувані юридичних та фізичних осіб. Загальна кількість клієнтів Банку за 2011 рік зросла на 56% та за станом на 01.01.2013 р. складає 10,4 тис. Кількість клієнтів юридичних осіб збільшилась на 53% та складає 3,3 тис, та фізичних осіб – на 57%, до 7,1 тис. На кінець 2012 року, мережа банку налічує 23 відділення у м. Києві та в 5 обласних центрах України: Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів.
В структурі пасивів значну питому вагу займає капітал банку, частка якого зменшилась з 63,4% у 2011 р. до 15,7% у 2013 р. У структурі капіталу найбільшу питому вагу займає статутний капітал, який становив 150105 тис. грн., або 14,9% у 2013 р. Статутний капітал банку займав найбільшу частку у структурі банківського капіталу і коливався із 60,8% у 2011 р. до 14,9% у 2013 р; резервний фонд та інші фонди банку збільшувалися у структурі з 0,1% до 0,7% у 2013 р.; нерозподілений прибуток минулих років становив 1,2% у 2011 р. і 0,1% у 2013 р.; прибуток поточного року мав тенденцію до зменшення і склав 0,4% за 2013 р. Спостерігається зменшення обсягів власного капіталу банку впродовж 2011-2013 рр., який зменшився на 936975 тис. грн. і склав на 01.01.14 р. – 158837 тис. грн. За 2011-2013 рр. статутний капітал банку змінився становив 150105 тис. грн. Зменшення власного капіталу відбувалося за рахунок зменшення прибутків минулого та звітного років на 20684 тис. грн. та 18401 тис. грн.
Пасиви банку впродовж 2011-2013 рр. зменшились на 707038 тис. грн. або у 1,7 рази. За звітній період спостерігається зменшення власного капіталу на 6,9 рази або на 936975 тис. грн., зобов’язань у 0,7 рази або на 219937 тис. грн. У посткризовий період спостерігалося збільшення коштів юридичних осіб на 7882 тис. грн. та зменшення фінансових ресурсів залучених від фізичних осіб на 245893 тис. грн.
Банк залучав строкові кошти від фізичних осіб, які становили значну частку у депозитах банківських клієнтів і становили 45,8%, або 204029 тис. грн. у 2011 р. та 49,4% або 305317 тис. грн. у 2012 р. ПАТ “Астра банк” працює із клієнтами юридичними особами, які відкривають як поточні рахунки, так і утримують строкові вклади. Зокрема, поточні рахунки юридичних осіб зросли з 17,9% або 79520 тис. грн. у 2011 р. до 45,9% або 94988 тис. грн. у 2013 р. Строкові кошти корпоративних клієнтів мають тенденцію до зменшення і становили 28,2% або 98713 тис. грн. у 2011 р. та 44,0% або 91129 тис. грн. у 2013 р. Проведені розрахунки свідчать, що банк має достатній обсяг стабільних (строкових) фінансових ресурсів залучених як від фізичних, так і юридичних осіб.
Основними вкладниками банку є фізичні особи, частка яких становила на 01.01.14 р. 60% або 266 894 тис. грн. Серед корпоративних клієнтів переважають підприємства торгівлі – 44,4% або 91839 тис. грн., виробництва – 0,3% або 667 тис. грн., нерухомості – 0,3% або 612 тис. грн., будівництва та інших – 0,7% або 1510 тис. грн.
Впродовж 3-х років зменшилась частка зобов’язань у валюті балансу на 0,57 процентного пункти і становила на 01.01.14 р. – 84,28%. Коефіцієнт фінансово важеля збільшився на 4,898 і характеризує значне збільшення здатності банку залучати кошти на фінансовому ринку. ПАТ “Астра банк” характеризується тим, що зобов’язання у 5,3 рази перевищує капітал банку, тобто банк розміщає фінансові ресурси на ринку перш за все залученого походження.
Чистий прибуток банку зменшився за 2011-2013 рр. і склав на 01.01.14 р. 4444 тис. грн.
Виходячи із специфіки операцій банку, можна виділити стратегії його розвитку: депозитно-акумуляційна стратегія банку – це його тактика щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої комбінації їх джерел; кредитно-інвестиційна (види, умови, обсяги і структура активних операції, а також способи їх проведення і поведінка банку на відповідних сегментах ринку банківських послуг); дивізіональна (регіональна, продуктова, споживча) (способи адаптації кредитно-інвестиційної та депозитно-акумуляційної стратегії залежно від особливостей регіону, продуктів або конкретного кола споживачів).
Розробка депозитної стратегії розвитку банку – це комплекс дій із досягнення бажаної позиції банку на депозитному ринку та встановленої частки депозитів у залучених ресурсах. Стратегічні цілі банку на ринку депозитних послуг повинні відображати: ринкову позицію; інновації; використання ресурсів; прибутковість; систему управління.
Менеджмент пасивів повинен зводитися до ефективно управління активами і пасивам банку.
В сучасних умовах фінансової кризи у розвинених країнах для гарантування вкладів застосовується страхування депозитів, що створює гарантії вкладникам у випадку банкрутства банку та підвищує ступінь довіри до банківської системи. Система страхування депозитів виконує дві основні функції: фінансова підтримка банків; захист вкладників. З 1998 р. до теперішній часу розмір суми гарантованої компенсації за вкладами збільшився з 500 до 150000 грн., тобто за останні 13 років сума компенсації зросла у 300 разів.
Але за наявності системи гарантування вкладів, що регламентується державою, банківський депозит може розглядатися як менш ризикований актив, ніж цінні папери, випущені приватними позичальниками. Отже, одним з найбільш серйозних видів моральних ризиків є ризик, пов’язаний з наявністю Фонду гарантування вкладів населення. Перспективним методом його нейтралізації, на наш погляд, є імпліцитний захист депозитів.
Таким чином, реалізація проекту страхування депозитів значною мірою має зумовлений характер: у ряді випадків, коли керівний орган може володіти повноваженнями або може бути зобов’язаним діяти на свій розсуд, а межі, в яких ухвалюється рішення, є чітко встановленими.
На відміну від цього імпліцитний захист депозитів передбачає, що уряд повинен ухвалювати рішення в кожному конкретному випадку як щодо форми захисту, так і щодо способів його фінансування. Захист такого роду може призвести до того, що уряд виплачуватиме компенсацію безпосередньо депонентам. Як альтернатива, уряд може захистити депонентів, здійснивши заходи щодо переведення їхніх депозитів у життєздатний банк, сприяючи злиттю банку-банкрута з життєздатним банком або надаючи допомогу банку-банкрутові за рахунок державних коштів, можливо, шляхом ін’єкції нового капіталу або через купівлю активів за їх початковою обліковою ціною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?