Дипломна робота «Система стратегічного менеджменту організації (на прикладі тов «молочний дім»)», 2011 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 02.12.2014 18:07 · від Тарас · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти системи стратегічного менеджменту організації. 1.1. Поняття, сутність і мета системи стратегічного менеджменту організації. 1.2. Методика аналізу та дослідження системи стратегічного менеджменту. 1.3. Класифікація стратегій підприємства та методика їх впровадження. Висновки до розділу 1. Розділ 2. Оцінка стану системи стратегічного менеджменту тов «молочний дім». 2.1. Характеристика факторів зовнішнього впливу ТОВ «Молочний Дім». 2.2. дослідження факторів внутрішнього середовища ТОВ «Молочний Дім». 2.3. Аналіз результатів стратегічного контролю на підприємстві ТОВ «Молочний Дім». Висновки до розділу 2. Розділ 3. Вдосконалення системи стратегічного менеджменнту тов «молочний дім». 3.1. Розробка новаційної концепції підвищення ефективності господарювання досліджуваного підприємства. 3.2. Рекомендації щодо впровадження конкурентних стратегій на підприємстві ТОВ «Молочний Дім». Висновки до розділу 3. Висновки. Перелік посилань. Додатки.

Висновок

Отже, стратегічне управління являє собою процес, за допомогою якого менеджери здійснюють довгострокове керівництво організацією, визначають специфічні цілі діяльності, розроблюють стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі релевантні (найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а також забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які постійно розвиваються і змінюються.
Стратегія – це специфічний управлінський план дій, спрямованих на досягнення встановлених цілей. Вона визначає, як організація функціонуватиме та розвиватиметься, а також яких підприємницьких, конкурентних та функціональних заходів i дій буде вжито для того, щоб організація досягла бажаного стану.
Для розробки стратегії кожне пiдприємство має усвiдомити такі важливi елементи своєї дiяльностi: місiю, конкурентнi переваги, особливості організації бізнесу, ринки збуту, де діє фірма, продукцію, ресурси, структуру, виробничу програму, організаційну культуру.
У численній науковій літературі приділяється значна увага дослідженню методології стратегічного управління. Результати цих досліджень знайшли своє відображення в наукових працях І. Ансоффа, І. Березіна, Б. Бермана, М. Бухалкова, О.Віханського, Р. Грімінгера, С. Дібба, П. Дойля, П. Друкера, В. Кінга, Ф. Котлера, В.Краснова, М. Мак-Дональда, Х. Мінцберга, В. Нємцова, С. Попова, М. Портера, І.Решетнікової, А. Стрікленда, А. Томпсона, Р. Фатхутдинова, З. Шершньової та ін. Варто зауважити, що більшість літературних джерел присвячено застосуванню систем стратегічного управління в умовах досконалих ринкових відносин і не враховують особливості адаптації методологічного інструментарію стратегічного управління до сучасних вітчизняних реалій.
Таким чином, за результатами проведеного аналізу характеристики зовнішнього середовища підприємства, робимо висновок, що на сучасному етапі становлення ринкових відносин, вагомий вплив на діяльність ТОВ «Молочний Дім» відіграв вступ України до СОТ, який спричинив покращення умов діяльності імпортерів, тим самим знизив конкурентні переваги досліджуваного підприємства.
Соціально-економічні та технологічні фактори характеризуються зниженням своїх показників, що зумовлено негативним впливом післякризового періоду, а саме: в молочній галузі спостерігається поступове зниження обсягів виробництва; падіння обсягів споживання молочної продукції однією особою за рік; темпи зростання реальної заробітної плати населення суттєво нижче відповідних показників номінальної заробітної плати; негативна тенденція щодо падіння обсягів інвестицій, зокрема у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; поступове підвищення вартості виробничих потужностей у сфері виробництва харчових продуктів.
Для аналізу зовнішнього середовища безпосереднього впливу розглянули такі основі його складові: постачальників; конкурентів; споживачі. Основні інгредієнти для виробництва молочних продуктів ТОВ «Молочний Дім» закуповує в компаній-лідерів у своєму сегменті. На сьогоднішній день рівень конкуренції серед молочних компаній дуже високий. Так, на ринку кисломолочної продукції шістка провідних виробників займає частку ринку близько 50,1%, серед яких «Лакталіс-Україна» займає 3 місце. Споживчий ринок ТОВ «Молочний Дім» можна розділити на 3 групи: гіпер- і супермаркети, великі продуктові магазини, малі продуктові магазини.
Для аналізу внутрішнього середовища компанії було сформульовано існуючі стратегічні задачі підприємства: завоюванні лідируючих позицій на ринку молочної продукції України та збільшення росту дохідності господарювання; розширення виробничої потужності і постійне покращення якості продукції; збільшення експортних продаж та досягнення вищої цінової премії, зосередившись на збільшенні обізнаності споживачів про бренд і якість; постійне удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів відповідно до вимог наукових досліджень; освоєння і запровадження нових видів продукції; навчання керівників, спеціалістів і працівників; постійне управління, моніторинг, аналіз результативності та покращення процесів системи менеджменту якості.
На основі аналізу фінансового стану підприємства, було виявлено, що коефіцієнт фінансової залежності збільшився на 3,46, що свідчить про нераціональне співвідношення загального майна підприємства на 1 грн. власних коштів; коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (фінансування) більший від нормативного, тобто, свідчить про високу заборгованість підприємства; від’ємне значення коефіцієнту забезпечення власними оборотними засобами свідчить про неспроможність фінансувати оборотні активи за рахунок власних оборотних засобів; коефіцієнт страхування бізнесу 0,0, що свідчить про ризикове становище досліджуваного підприємства.
Розглянувши можливості підприємства ТОВ «Молочний Дім», слабкі і сильні сторони, провівши аналіз загроз, що виходять із зовнішнього середовища, визначили стратегії фірми: освоєння нових ринків збуту, за рахунок експорту своєї продукції за кордон, яка відповідає міжнародній якості; при підвищенні конкуренції на ринку втримати свої позиції та не втратити своїх клієнтів, за рахунок використання у продукції винятково натуральних інгредієнтів; значний знос основних фондів, що використовуються у виробничому процесі, можливо зменшити за рахунок залучення інвестицій у технології виробництва.
В міру ускладнення умов зовнішнього середовища, змін технології, на якій базується робота підприємств, поява нових цілей висуває на перший план необхідність застосування обґрунтованої ідеології стратегічного управління. За таких умов значну увагу доцільно приділяти факторам ефективного господарювання підприємства, зокрема ключовим концепціям та конкурентним перевагам. На нашу думку, однією з найкращих концепцій, яка допомагає зрозуміти взаємопов’язаність різних видів діяльності підприємства та вплив одного на інший є концепція М. Портера «Ланцюжок цінності». Складання повного ланцюга цінності є достатньо трудомістким процесом, проте, його виконання дозволяє підприємству зрозуміти природу витрат підприємства та знайти оптимальну модель його поведінки в цьому ланцюгу для досягнення своїх конкурентних переваг.
В ході дослідження стратегічного управління організації ТОВ «Молочний Дім» було виявлено, що для успішної діяльності підприємства в умовах становлення ринкових відносин, постає питання у якісному та ефективному плануванні. Виявивши і оцінивши основних конкурентів, підприємство повинне розробити конкурентні стратегії, за допомогою яких вона зможе отримати та утримувати конкурентну перевагу, запропонувавши товари вищої споживчої цінності. На підприємстві необхідним є формування «стратегічного набору», який характеризується системою стратегій різного типу на певний відрізок часу, що відбиває специфіку його функціонування та розвитку, рівень претендування на певне місце й роль у зовнішньому середовищі.
Отже, рекомендації щодо впровадження конкурентних стратегій на підприємстві ТОВ «Молочний Дім» направлені на наступні позиції: зміна постачальників сировини, автоматизація виробництва, реструктуризація структури персоналу і системи мотивації, та видіх на нові сегменти споживачів, за рахунок розробки нового товару.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?