Дипломна робота «Облік, аналіз, аудит матеріальних витрат», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 05.08.2014 15:54 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту та аналізу матеріальних витрат 6 1.1. Економічна сутність матеріальних витрат, їх визнання та оцінка 6 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури щодо обліку, аудиту та аналізу матеріальних витрат 16 1.3. Передумови організації та методологічні основи обліку, аналізу та аудиту матеріальних витрат 21 Висновок до розділу 1 29 Розділ 2. Сучасний стан та удосконалення обліку матеріальних витрат 31 2.1. Матеріальні витрати у системі фінансового обліку та обліку для оподаткування 31 2.2. Удосконалення обліку матеріальних витрат в системі прийняття управлінських рішень 40 2.3. Організація матеріальних витрат в автоматизованих системах обліку 43 2.4. Трансформація обліку матеріальних витрат до МСФЗ та досвіду роботи провідних держав світу 48 Висновок до розділу 2. 51 Розділ 3. Проектування системи аудиту та економічного аналізу матеріальних витрат 53 3.1. Розробка та апробація методики аудиту матеріальних витрат 53 3.2. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи аналізу матеріальних витрат 67 3.3. Розробка та апробація методики загального аналізу матеріальних витрат 75 3.4. Факторний аналіз матеріальних витрат на підприємстві 80 Висновок до розділу 3 83 Висновки і пропозиції 85 Список використаних джерел 88 Додатки 96

Висновок

Робота написана на основі підприємства ТОВ "СТВ-БЕРЕГИНЯ", що займається будівництвом. Сьогодні вся будівельна галузь відновлюється після світової економічної кризи, що особливо негативно вплинула на будівельну галузь. В ході аналізу ми бачимо, що об'єкт дослідження не може відновити ефективність діяльності докризового періоду навіть в 2010 році. Так підприємство є фінансово залежним, нестабільним, неплатоспроможним, неліквідним. Однак чисельність персоналу залишається стабільною. Підприємство планує в 2011 році покращити свій фінансовий стан.
На досліджуваному підприємстві матеріальні витрати є основним елементом виробництва.
Об'єктом матеріальних витрат є матеріальні ресурси, до складу яких включають сировину, матеріали, комплектуючі вироби та ін., з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції (робіт, послуг). Характерною особливістю (ознакою) матеріальних ресурсів є їх разове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість продукції.
З економічної точки зору матеріальні витрати — це вартість сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, що підлягають монтажу або додатковій обробці на цьому підприємстві, допоміжних або інших матеріалів, використання яких можна прямо віднести на конкретний об'єкт.
Облік матеріальних витрат на досліджуваному підприємстві регулюється нормативно-правовими документами. На першому рівні - це Податковий кодекс, який визначає склад матеріальних витрат, а також Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та аудиторську діяльність. Другим рівнем нормативних актів, що регулюють облік матеріальних витрат є інструкції із застосування плану рахунків, а також положення (стандарти) бухгалтерського обліку. На третьому рівні нормативно-правові документи, що регулюють облік в будівельній галузі. І останній четвертий рівень показує регулювання на рівні підприємства.
Облік матеріальних витрат на підприємстві здійснюється відповідно до наказу про облікову політику. Підприємство використовує журнально-ордерну форму обліку. ТОВ "СТВ-БЕРЕГИНЯ" відноситься до малих підприємств, тому веде спрощену систему обліку та використовує спрощені форми звітності. З метою оперативної підготовки даних до звітності для обліку матеріальних витрат використовується рахунки 8-го класу обліку. Для узагальнення витрат за методом їх участі у виробництві, в подальшому витрати списуються на рахунки 9-го класу.
В роботі рекомендовано проводити синтетичний облік більш вдосконалено. Це дозволить групувати матеріальні витрати за центрами відповідальності чи виробничими об'єктами. Для цього окрім звичайних субрахунків, потрібно створити ще додаткові помітки, з яких можна буде встановити кількість затрачених матеріалів за кожним видом робіт.
Для вдосконалення калькуляції та підрахунку витрачання запасів також запропоновано дотримання документів, в яких визначаються нормативні використання запасів на виконання певних видів будівельних послуг.
З метою прискорення та виключення помилок пропонується запровадити автоматизовану систему бухгалтерського обліку шляхом впровадження програмного забезпечення 1С: Підприємство 8.0.
Це дозволить без зусиль проводити калькулювання будівництва та складання управлінської та податкової звітності.
З метою забезпечення реалізації пропозиції по введенню додаткових шифрів для обліку матеріальних витрат, потрібно організувати і номенклатурний облік і матеріальних ресурсів будівельного підприємства.
Використання програмного забезпечення дозволить реалізувати і єдиний метод вибуття запасів - нормативний, який часто є досить складним в умовах неавтоматизованого обліку.
В ході аудиту встановлено, що при обліку матеріальних витрат виявлено деякі порушення:
1. внаслідок інвентаризації виявлено невідповідність матеріальних запасів обліковим залишкам;
2. податкові накладі виписані із порушенням, що не дозволяє деякі із матеріальних витрат віднести до складу валових;
Помилки обліку виправлені та зроблено відповідні запаси в обліку. В результаті аудиту складено висновок, в якому пропонується ведення внутрішнього обліку на підприємстві.
Аналіз ефективності матеріальних витрат проводився за допомогою коефіцієнтного аналізу матеріаломісткості та матеріаловіддачі продукції.
Матеріаловіддача продукції з кожним роком падає. Це пов'язано із погіршенням фінансового стану в цілому. Так в 2010 році використання матеріальних ресурсів було нерентабельним, оборотність матеріальних активів зменшується, що сповільнює виведення коштів, вкладених в матеріальні ресурси.
В роботі проведено регресивний аналіз залежності прибутку від матеріальних ресурсів та матеріальних витрат. Виявлено залежність цих показників в 98%. За результатами аналізу встановлено, що з ймовірністю більше 50% та похибкою в 5% залежність можна виміряти формулою: Y = -1,37 X1 + 4,66 X2 -184,55, де х1 - витрати матеріальних запасів, х2 - залишки матеріальних запасів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення