Дипломна робота «Облік витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) їх аудит і аналіз», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 05.08.2014 15:50 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту витрат та аналізу собівартості продукції 6 1.1. Економічна сутність, визнання, класифікація та оцінка витрат і собівартості виробництва продукції 6 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури щодо обліку, аудиту та аналізу собівартості виробництва продукції 26 1.3. Передумови організації та методології обліку, аудиту витрат та аналізу собівартості продукції на ДП «Ніжинське лісове господарство» 32 Висновки до розділу 1 43 Розділ 2. Організація й методика обліку витрат та собівартості виробництва продукції 45 2.1. Фінансовий облік витрат та калькулювання собівартості продукції 45 2.2. Особливості обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в системі податкових розрахунків 54 2.3. Облік витрат та собівартість виробництва продукції в системі прийняття управлінських рішень 61 2.4. Калькулювання собівартості продукції на підприємствах виробничої галузі 66 2.5. Трансформація обліку витрат і калькулювання собівартості продукції відповідно до вимог МСФЗ та досвіду провідних держав світу 73 2.6. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції в сучасних автоматизованих бухгалтерських системах 78 Висновки до розділу 2 89 Розділ 3. Розробка системи аудиту та аналізу собівартості виробництва продукції 91 3.1. Джерела, основні показники та методи аналізу витрат і калькулювання собівартості продукції 91 3.2. Аналіз собівартості виробництва продукції 97 3.3. Факторний аналіз собівартості продукції 101 3.4. Розробка методики аудиту витрат 103 Висновки до розділу 3 110 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ та техніки безпеки на базовому підприємстві 112 4.1. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці на підприємстві 112 4.2. Вдосконалення системи охорони праці на підприємстві 116 Висновок до розділу 4 122 Висновки та пропозиції 125 Список використаних джерел 126 Додатки 135

Висновок

В ході дослідження теми: «Облік, аналіз та аудит витрат і калькулювання собівартості продукції», можна зробити висновок, що питання витрат досліджувалося багатьма авторами, багато з них мають різні підходи до визначення витрат, однак всі сходяться в одному, що витрати підприємства це сума всіх затрат на створення продукції, виражена у грошовій формі.
Собівартість є витратами підприємства на виробництво, служить основою порівняння витрат і доходів, тобто самоокупності. Собівартість показує, скільки коштів витрачає підприємство на виготовлення продукції, що випускається ним або яку націнку зробити понад собівартість, тобто вона є основою ціноутворення.
Основним нормативним джерелом обліку собівартості є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Витрати на підприємстві необхідно обліковувати так, щоб вони відповідали і податковому законодавству. Саме тому основним нормативним регулятором обліку витрат є Податковий кодекс України з роз’ясненнями.
Досліджуване підприємство ДП «Ніжинське лісове господарство» займається лісовим господарством. Підприємство вирощує дерева та продає їх. На вирощування рослин витрачаються трудові та матеріальні ресурси, їх правильний облік дозволяє визначити собівартість продажу 1 дерева.
Підприємство має в штаті 10 осіб, однак працює на межі беззбитковості. Рентабельність виробництва – менше 1 %. Підприємство є фінансово стійким, ліквідним та має хороші довгострокові перспективи.
Фінансовий облік витрат та собівартості виробництва продукції ведеться на витратних рахунках. На підприємствах лісового господарства, що вирощують саджанці для обліку витрат на вирощування використовується рахунок 23 "Виробництво" та рахунки класу 9 та 8. В кінці місяця витрати закриваються на фінансові результати - рахунок 79 "Фінансові результати".
Аналітичний облік по рахунку 23 «Виробництво» ведеться за видами виробництв, статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. Хоча ДП "Ніжинське лісове господарство" не відноситься числа великих підприємства, аналітичний облік витрат ведеться за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності, оскільки продукція, яку випускає підприємство, є різноманітною і потребує точної та оперативної інформації щодо формування її вартості.
Окрім рахунків 9 класу, підприємство веде облік і на рахунках 8 класу. Це створює додаткове навантаження на бухгалтера, оскільки автоматизації обліку немає, однак бухгалтер має можливість отримати інформацію про витрати не тільки за приналежністю до виробничого процесу, а й сформувати витрати за їх елементами.
Обліковий процес на ДП "Ніжинське лісове господарство" ведеться за допомогою журнально-ордерної системи обліку. Для калькулювання використовується програма Ексель. З метою вдосконалення обліку на підприємстві, рекомендується впровадження автоматизації 1-С: Підприємство 8.0. Така програма дозволить вести і фінансовий, і збирати оперативно управлінську інформацію, і миттєво складати звітність в статистику.
Використання автоматизованого програмного забезпечення дозволяє вести облік відповідно до нормативів. Відзначимо, що розбіжностей в податковому обліку та фінансовому на підприємстві нема.
Отже, в ході написання роботи, виявлено, що найбільшу питому вагу у витратах складають матеріальні витрати. Так за 2011 рік вони склали 84,3% від загального обсягу витрат. Витрати на оплату праці становлять 5,5% загальних витрат. за останній рік витрати зросли на 219,5 тис.грн., а в порівнянні із показником за 2007 рік витрати операційної діяльності збільшились на 587,3 тис.грн.
За останній рік матеріальні витрати збільшились на 177,2 тис.грн, витрати на оплату праці зросли на 11 тис.грн, а витрати на соціальне забезпечення на 4 тис.грн. Інші витрати операційної діяльності збільшились на 88,6 тис.грн.
Натомість амортизаційні витрати за останній рік зменшились на 61,3 тис.грн.
Основним показником ефективності витрат є прибуток. Факторний аналіз показав вплив зміни витрат та доходів на прибуток підприємства. Найбільший вплив на зміну прибутку має збільшення витрат на 1 грн. доходу.
В роботі показано методику проведення аудиту на підприємстві. Розглянуто поетапну методику проведення аудиту витрат, а також проведено аудит:
- сировини і матеріалів. В ході контролю виявлено невірне документування операцій їх рухом сировини;
- оплати праці. Виявлено порушення з нарахованої заробітної плати та відрахувань до фондів соціального страхування;
- амортизації виробничого обладнання. Не виявлено порушень;
- інших прямих витрат. Порушень не виявлено.
Найбільшу питому вагу у витратах складають матеріальні витрати. Так за 2011 рік вони склали 84,3% від загального обсягу витрат. Витрати на оплату праці становлять 5,5% загальних витрат. за останній рік витрати зросли на 219,5 тис.грн., а в порівнянні із показником за 2007 рік витрати операційної діяльності збільшились на 587,3 тис.грн.
За останній рік матеріальні витрати збільшились на 177,2 тис.грн, витрати на оплату праці зросли на 11 тис.грн, а витрати на соціальне забезпечення на 4 тис.грн. Інші витрати операційної діяльності збільшились на 88,6 тис.грн.
Натомість амортизаційні витрати за останній рік зменшились на 61,3 тис.грн.
Основним показником ефективності витрат є прибуток. Факторний аналіз показав вплив зміни витрат та доходів на прибуток підприємства. Найбільший вплив на зміну прибутку має збільшення витрат на 1 грн. доходу.
В роботі показано методику проведення аудиту на підприємстві. Розглянуто поетапну методику проведення аудиту витрат, а також проведено аудит:
- сировини і матеріалів. В ході контролю виявлено невірне документування операцій їх рухом сировини;
- оплати праці. Виявлено порушення з нарахованої заробітної плати та відрахувань до фондів соціального страхування;
- амортизації виробничого обладнання. Не виявлено порушень;
- інших прямих витрат. Порушень не виявлено.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення