Курсова робота «Стан обліку витрат на біологічні перетворення та виходу продукції ячменю», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 05.08.2014 15:48 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Організаційно-економічна характеристика та облікова політика ФГ "Віра СВ" 5 2.Стан обліку витрат на біологічні перетворення виходу продукції ячменю 11 2.1. Економічний зміст, завдання обліку витрат на біологічні перетворення 11 2.2. Організація обліку витрат на біологічні перетворення ячменю 14 2.3. Організація обліку виходу продукції ячменю 19 2.4. Порядок визначення та облік фінансового результату від первісного визнання біологічних активів і продукції ячменю 22 Висновки та пропозиції 26 Список використаної літератури 29 Додатки 31

Висновок

Сільські господарства, що займаються рослинництвом, мають справу із біологічними активами. Біологічні активи – це живі рослини, тварини, а також інші біологічні ресурси, контрольовані підприємством, які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.
Метою дослідження даної роботи є біологічні перетворення ячменю. Витрати на біологічні перетворення ячменю – це виробничі витрати, що входять до складу виробничої собівартості вирощування ячменю.
Об'єктом дослідження є діяльність ФГ «Віра СВ». Досліджуване підприємство займається вирощуванням зернових, технічних та решти культур. ФГ «Віра СВ» реалізує свою продукцію, послуги за цінами і тарифами, які встановлюються нею самостійно або на договірних засадах. Однак ринкові умови не дозволяють отримувати від своєї діяльності прибуток. Станом на 2011 рік підприємство збиткове. Його фінансовий стан щороку погіршується, однак все-ще тримається на рівні фінансової незалежності. Чисельність персоналу становить 25 чоловік. Підприємство веде облік на підприємстві відповідно до Наказу про облікову політику.
Досліджуючи організацію обліку, в роботі було проаналізовано документування операцій з біологічного перетворення ячменю. До основних документів, що характерні для сільського господарства слід віднести: лімітно-забірні карти на сівбу, акти на виконання робіт.
У рослинництві технологічний процес вирощування ячменю поділяється на певні послідовні стадії виробництва.. Саме тому облік на підприємстві є попроцесний. Цей облік дає можливість калькулювати собівартість продукції рослинництва в межах понесених витрат по кожній стадії виробництва; списання витрат в кінці календарного періоду (у рослинництві – року). Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями біологічних активів, визнаються витратами основної діяльності. Облік витрат ведеться за окремими об’єктами обліку витрат (окремі види біологічних активів та/або їх група). Облік видатків сільгосппідприємства ведуть відповідно до П(С)БО 16 у розрізі окремих об’єктів виробництв на рахунку 23 «Виробництво».
Ячмінь являється поточним біологічним активом. Оприбуткування таких біологічних активів здійснюється за дебетом субрахунка 211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю». За кредитом відображається вибуття поточних біологічних активів рослинництва на різні господарські потреби. Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, визначають та відображають за первісною вартістю. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» до настання періоду, в якому стає можливим визначити справедливу вартість поточних біологічних активів.
Однією з основних проблем на сьогодні являється визначення фінансових результатів сільськогосподарських підприємств з врахуванням вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи». Застосування методики визначення фінансового результату за вимогами даного Положення спричиняє некоректне визначення фактичних фінансових результатів та зростання податкового навантаження, якщо підприємство є платником податків на загальних умовах. Причиною цього є те, що фінансовий результат від первісного визнання та переоцінки біологічних активів – це умовна величина, незабезпечена грошовими коштами. Це засвідчує фінансовий результат, який був би отриманий підприємством у разі реалізації, а не при використанні активів у виробничому процесі. Саме тому для формування об’єктивної інформації про фінансові результати сільськогосподарських підприємств необхідно, по-перше, за справедливою вартістю оцінювати тільки біологічні активи, а сільськогосподарську продукції обліковувати відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси»; по-друге, різницю між справедливою вартістю біологічних активів та витратами на їх виробництво відображувати як збільшення (зменшення) додаткового капіталу підприємства на певну дату.
Використання такого підходу забезпечить об’єктивність і достовірність облікової інформації щодо фінансових результатів сільськогосподарських підприємств на основі цін активного ринку та буде підтвердженим реальним надходженнями грошових коштів, що є передумовою залучення інвестиції до аграрного сектору.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Класифікація та оцінка довгострокових біологічних активів відповідно до П(С)БО ЗО «Біологічні активи». — Гладких Т. В.