Дипломна робота «Система управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах», 2012 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 05.08.2014 15:05 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоритичні засади системи управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах 6 1.1. Поняття системи управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах та її економічна сутність 6 1.2. Проблеми системи управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах на сучасному етапі розвитку економіки України 12 1.3. Світовий досвід управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах 16 Висновок до розділу 1. 28 Розділ 2. Аналіз чинної системи управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах 30 2.1. Сучасний стан системи управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах України 30 2.2. Державне регулювання діючої системи управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах 40 2.3. Аналіз системи управління персоналом СФГ"Гайчук" в Комінтернівському районі Одеської області 44 Висновок до розділу 2. 58 Розділ 3. Шляхи та напрями удосконалення діючої системи управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах 61 3.1. Напрями удосконалення державного регулювання системи управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах 61 3.2. Напрямки удосконалення управління персоналом в СФГ"Гайчук" в Комінтернівському районі Одеської області 65 3.3. Вдосконалення взаємовідносин «керівник-підлеглий» як засіб покращення ефективності діяльності підприємства 80 Висновок до розділу 3. 83 Висновки 86 Використана література 91 Додатки 98

Висновок

Провівши дослідження на тему : Система управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах, можна зробити ряд висновків.
Сільськогосподарське підприємство – самостійна організаційна структура, яка потребує гармонійного поєднання землі, праці, матеріально-технічних ресурсів, використання управлінського аспекту, інших природних та набутих властивостей людини, задоволення її соціальних та духовних потреб.
Управління на сільськогосподарських підприємствах здійснюється за допомогою трьох методів: економічних, адміністративних та соціально – психологічних.
Виходячи з цього під управлінням персоналом в сільськогосподарських підприємствах слід розуміти створення такого рівня взаємовідносин фізичних, розумових і творчих здібностей працівників, які дозволяють отримати корисний результат від їх застосування для задоволення матеріальних, соціальних та духовних потреб.
Сьогодні управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах стикається з рядом специфічних проблем. До основних із них відносять:
o проблеми кадрового забезпечення;
o недостача якісного складу управління кадрами;
o проблема підвищення якісного рівня підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації.
Розглядаючи досвід управління в розвинутих країнах, ми бачимо, що проблеми, які має на сьогодні Україна вже давно є вирішеними, і методи їх вирішення доцільно перейняти і українським підприємствам.
Особливістю управління сільськогосподарським підприємством в США, наприклад, є те, що відповідальність за створення продукту несе не тільки керівник, а й вся бригада. Причому значення організаційної структури є досить велике, а роль адміністратора заклечається не в жорсткому управлінні і організації діяльності, а спрямуванні начальників організаційних ланок до ефективної роботи. Аналогічний досвід перейняли і європейські підприємства.
В Україні ж навпаки, один керівник повинен організувати роботу кожного працівника, причому. В умовах популярних в Україні однорівневих структур управління це часто стає неможливим.
За даними аналізу системи управління персоналом на сільськогосподарських підприємствах можна зробити наступні висновки:
Основу концепції управління персоналом підприємства в даний час складає зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями, що стоять перед підприємством. В другому розділі дипломної роботи було досліджено сучасний стан управління персоналом в галузі АПК.
Оцінюючи ситуацію щодо забезпечення трудовими ресурсами сільського господарства України, можемо відмітити, що в ньому спостерігається тенденція до скорочення кількості зайнятих працівників.
Причиною скорочення кількості працюючих є і те, що через зменшення кількості суб’єктів господарювання село втратило традиційні риси свого укладу, зокрема таке середовище зайнятості як сільськогосподарські підприємства, у яких завжди працювала переважна більшість працездатного населення сільської території. Різко зменшилася кількість підприємств, а ті які залишилися в результаті господарської реформи втратили свій потенціал і відповідно скоротили потребу у робочій силі.
Через кризові явища в економіці України сільське господарство зазнає значних проблем з кадровим потенціалом та його використанням. Традиційно стабільна з забезпечення робочими місцями сільського населення галузь в останні роки перетворюється в нестабільну, так як значну кількість постійних працівників переводять в категорію сезонних з метою економії витрат підприємств.
Мотивація сільськогосподарського персоналу – це процес спонукання окремого працівника або групи людей до високопродуктивної праці. Серед видів мотивації найбільший вплив має внутрішня мотивація, другими за значимістю є рівень освіти та інтелекту працівника, а також удосконалення організації і форм праці. Далі йдуть професійно-кваліфікаційний рівень працівників і поліпшення умов праці. Останніми по ступеню значимості є нормування праці і розвиток творчого відношення до праці та зміцнення трудової дисципліни.
Організація управління персоналом регулюється безпосередньо на підприємстві, однак загальну систему зайнятості та роботи із трудовими ресурсами регулює держава. Зокрема держава регулює питання зайнятості, рівень заробітної плати та соціальне забезпечення працівників та наданню допомоги в працевлаштуванні.
На досліджуваному підприємстві СФГ «Гайчук» однорівнева структура управління. Це на сьогодні притаманно всім малим підприємствам, штат яких не перевищує 10 осіб. Не дивлячись на кризову ситуацію, підприємство є прибутковим і має постійний штат.
Персонал підприємства працює ефективно, про це свідчать високі показники виробітку на 1 людину та продуктивності праці, яка щороку стрімко зростає.
Керівник підприємства добре справляється із розповсюдженням інформації про підприємство та виготовлену продукцію, є хорошим представником підприємства. Окрім цього він очевидно є лідером та основним керівником підприємства. Найменша оцінка надана керівникові за отримання інформації та розповсюдження ресурсів. Справа в тому, що в умовах малого підприємства не вистачає кадрів, щоб ефективно та оперативно аналізувати ситуацію в умовах виробництва рослинної продукції, саме тому часто інформацію керівник отримує з запізненням, яка може бути неактуальною на потрібний момент часу. Окрім цього низька оцінка встановлена за розповсюдження ресурсів. Керівникові бракує ще одного працівника, який буде займатися збутом ресурсів по різних селах та містах області.
Основними напрямками вдосконалення системи державного регулювання є створення більшого інтересу до організації сільськогосподарського бізнесу, що повинно привести до збільшення рівня середньої заробітної плати працівників даної галузі та підвищити інтерес населення до організації сільськогосподарського виробництва.
Державою заплановано ряд планових показників для здійснення поставленої мети:
- до 2015 року - зайнятості сільських працездатних жителів не нижче середньої у країнах Євросоюзу;
- до 2015 року - споживання продуктів харчування на душу населення на рівні орієнтовного набору основної продовольчої сировини і харчових продуктів в середньому на душу населення України;
- до 2015 року - підвищення рівня доходів сільського населення та середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства до рівня не нижче середнього в інших галузях економіки держави.
Розглядаючи напрямки по вдосконаленню управління персоналом на СФГ "Гайчук" пропонується організувати підвищення технічного остащення підприємства та підвищення кваліфікації персоналу для роботи на інноваційному обладнанні.
Для цього планується витратити близько 10 тис. грн. на навчання механізатора, що дасть змогу працювати більш продуктивно на 40% та зменшить плинність кадрів. Разом з цим, підприємство може зіткнутися із ризиком того, що вивчивши працівників, вони можуть звільнитися, тоді всі інвестиції стануть марними. Для цього необхідно підняти рівень заробітної плати до такого рівня, щоб плинність кадрів зменшити до мінімального рівня.
Розглядаючи глобальні заходи по вдосконаленню умов праці та взаємовідносин між керівником та підлеглим на підприємствах, встановлено, що на сьогодні в країні ситуація така, що сільськогосподарські підприємства не можуть забезпечити свій персонал високою та стабільною заробітною платою. Це пов'язано із відсутністю підтримки держави діяльності сільгосп виробника та високим податковим навантаженням на фонд заробітної плати. Мале підприємство, яке не може мати високого доходу повинно додатково витрачати близько 40% фонду оплати праці на податкові платежі, пов'язані із утриманням персоналу.
Роль держави як учасника соціального партнерства стосовно питань розвитку персоналу підприємств зводиться до формування довгострокової політики, яка б створювала сприятливе середовище для суттєвих інвестицій у професійну підготовку з боку роботодавців і працівників та сприяла б її забезпеченню на засадах ефективності і соціальної справедливості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали